Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 09/2005 - 22.02.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádost obce Kostelec o řešení financování chodníku v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/406
03Stavba chodníku v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
04Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek v k. ú. Mírovka, obec Havlíčkův Brod
05Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
06Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Dolní Vilémovice
07Darování pozemku v k. ú. a obci Velká Losenice
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - ISŠ stavební a Učiliště Jihlava
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - SPŠS, SOUS a OU Třebíč
10Výkupy pozemků v k. ú. a obci Košetice
11Žádost o výkupy pozemků a zřízení sjezdu na pozemky v k. ú. Dolní Krupá
12Výkupy pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
13Darování části pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
14Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
15Odstranění stavby v k. ú. Sedliště u Jimramova
16Návrh na provedení rozpočtového opatření - stavba "II/360 Křižanov, průtah"
17Souhlas se zřízením sjezdu a darování pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí, obec Jabloňov
18Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
19Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
20Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "Stavební úpravy objektů Seifertova 24 a 26 v Jihlavě"
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - oprava silnic "II/152 Jemnice - Lhotice" a "II/407 hranice okresu Jihlava - Stará Říše"
22 Změna usnesení 322/05/2004/ZK - převod nemovitostí v k. ú. Jihlava
23Zveřejnění záměru prodat část pozemku v k. ú. a obci Jihlava
24Souhlas s pokácením stromu v k. ú. Hrotovice
25FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 040/35/03)
26FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 007/45/03)
27 Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP
28Závěrečné vyhodnocení Programového doplňku pro rok 2004
29Grantová schémata kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
30Grantová schémata kraje pro podopatření 4.2.2. SROP
31Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
32Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina na úseku školství
33Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium
34Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
35Postup do vyššího platového stupně
36Žádost o příspěvek na ukončení realizace projektu Návrat zapomenutého syna
37FOND VYSOČINY - Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ II - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
38Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
39Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
40Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
41Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místní komunikace
42Návrh finančního plánu správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 a návrh rozpočtového opatření - rozvojový záměr u SÚS Havlíčkův Brod
43Návrh na uvolnění a pořízení nemovitého majetku u Správ a údržeb silnic kraje Vysočina
44Partnterství kraje Vysočina v projektu "Úsměv"
45Pověření ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina
46Zakázka kraje "Služby mobilního operátora" - výběr poskytovatele služby
47Nájemní smlouva pro provoz bufetu v sídle kraje
48Veřejná zakázka na výběr poskytovatele služby "Stravovací služby bufetu Krajského úřadu kraje Vysočina" - zrušení zadávacího řízení
49Magnetická rezonance - stanovisko zřizovatele k umístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky v kraji Vysočina
50Vyřazení majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
51Postup do vyššího platového stupně
52Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
53Žádost o regeneraci zámeckého parku ve Zboží
54Odvolání a jmenování nového člena do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
55Jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz