Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 04/2011 - 25.01.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování a přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velká Bíteš
03Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Zařazení nové akce Domov pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč - statické zajištění budovy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
07Návrh na zařazení nové akce SŠOS Jihlava - oprava oken Havlíčkova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
08Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
09Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
10Majetkoprávní příprava stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
11Nabytí pozemků v k.ú. Helenín a obci Jihlava
12Řešení tepelného hospodaření v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
13Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina ve vazbě na Pravidla rady kraje o zadávání veřejných zakázek
14Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2010
15Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v kraji Vysočina
16Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
17Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
18Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010 a do přeshraniční soutěže
19Vyřazení a likvidace majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - změna části usnesení
20FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
21Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2010
22Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka portálu DMVS a dodávka ÚKM
23Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou s městem Ždírec nad Doubravou - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
24Doplnění informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2010
25Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
26Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Dodatek Organizačního řádu Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
28Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
29Vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci na poskytování hospicové péče na rok 2011
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
31Návrh na schválení čerpání investičního fondu a souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
32Žádost o finanční podporu ankety Zlatý Ámos
33Úprava Pravidel Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
35Motivační stipendia na podporu učebních oborů
36Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o rozšíření vzdělávací nabídky
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
38Jmenování ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
40Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011 - schválení navržených podpor - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
42Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
43Projektový záměr příspěvkové organizace Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
44Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
45Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
46Aktualizace pravidel rady kraje spravované Oddělením mládeže a sportu
47Spolupráce kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2011
48Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010
49Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
50Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci GG Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
51Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0026
54Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
55Projekt Centrum popularizace vědy Vysočina
56Monitorovací zpráva projektu KVALITA 09
57Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 2. monitorovací zprávy
58Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2011
59Prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
60Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, změna usnesení
61Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů - výběr dodavatele
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz