Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 03/2012 - 17.01.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zřízení věcného břemene v k. ú. Křeč
03Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
04Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
05Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
06Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
07Požadavek na změnu kupní ceny pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
08Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení 0475/06/2011/ZK
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
11Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
12Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13Smlouva o převodu investorství
14Prohlášení k žádostem o platbu v rámci projektů silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
15Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
16Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 a do přeshraniční soutěže
17Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
18Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
19Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
20Koordinace a metodické vedení nelékařských zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem a spolupráce v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
22Souhlas s uzavřením smlouvy
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
24Jmenování ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
25Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
26Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2011
27Smlouva o výpůjčce optických tras
28Koupě nemovitostí pro akci Transformace ÚSP Jinošov II - změna nemovitostí určených pro transformaci
29Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
30Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 4. monitorovací zprávy
31Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
32Předložení projektových záměrů v prioritní ose 5 Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33Gender Fokus - vyúčtování projektu
34Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - vypracování Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina
36Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
37Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2012 a závěrečná zpráva ze spol
38Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje - problematika odpisů dlouhodobého majetku
39Informace o možnostech implementace novely zákona o zadávání veřejných zakázek
40Informance o změně stuktury Krajského úřadu Kraje Vysočina
41Kontrola ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČ 60418508.
42Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu jejich realizace
43Změna usnesení 0064/02/2012/RK
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz