Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 03/2011 - 17.01.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrhy na změnu zákona o krajích
03Protikorupční strategie kraje Vysočina
04Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
05Předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a
06Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
07Majetkoprávní vypořádání stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
08Změna usnesení 1975/40/2010/RK
09Veřejná zakázka na stavební práce Krajský úřad kraje Vysočina-dostavba KrÚ - Komunikace a parkoviště v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
13Změna usnesení 0100/02/2010/ZK
14Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce
15Nabytí pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
16Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
17Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Jihlava
18Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
19Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
20Návrh na úpravu zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace
21Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
22Vzdělávání praktických lékařů v roce 2011
23Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011
24Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010
25Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
26Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2010
27Žádost obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
28FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011
29Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákon
31Stanovení platu ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
33Memorandum o spolupráci ve vzdělávání
34Zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu rozvoje podnikatelských dovedností ve středních školách
35Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education
36FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2011
37FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2011
38Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
39Projekt CEC5 - Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
40FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2011.
41Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
42Projekt RAILHUC do OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
43Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
43upr1Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
44Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - Brtnice
45Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Havlíčkova Borová - zadání veřejné zakázky na služby na akci III/3507 Havlíčkova Borová, 3. etapa
46Návrh na rozdělení projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
47Zařazení akce II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a obcí Rouchovany
48Zrušení veřejné zakázky II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje
49Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2011
50Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
51Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
52Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
53Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
54Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2010
55Odvolání a jmenování předsedy Dopravní komise Rady kraje Vysočina
56Výstavba větrných elektráren v k. ú. Lomy u Jemnice - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
57Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina
58Porta culturae - předfinancování česko-rakouského projektu v oblasti kultury a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
59Změna v řešení realizace výběrového řízení na výkon technického dozoru investora pro projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
60Neuplatnění předkupní práva - k. ú. Jemnice
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz