Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí vydaných opatření obecné povahy vč. podkladů na silnici I/19 v úseku Starý Pelhřimov – obchvat Pelhřimov v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
viz připojený soubor
otevřít soubor
Iveta Hájková, ODSH
20. 04. 2018
Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí dokumentu „Přehled předpokládaných koncepčních změn v objednávce dálkové dopravy od prosince roku 2019“
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
06. 04. 2018
žádost o kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě
kopie přílohy poskytnuta a zveřejněna na: https://www.infoprovsechny.cz/
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
04. 04. 2018
Žadatel žádal o informaci, zda Kraj Vysočina nechystá program podobný následujícímu pražskému: http://www.dotacni.info/grantovy-program-hl-m-prahy-pro-oblast-podpory-v-oblasti-pristupnosti-a-odstranovani-barier-na-uzemi-hl-m-prahy/
Pro rok 2018 byly Krajem Vysočina, s tématikou hendikepovaných, vyhlášeny následující výzvy: 1. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020 (odbor regionálního rozvoje, Böhmová J plné znění
Bc. Michaela Pospíchalová, OSV
26. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je v rámci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs koridorem nadmístního významu.
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Marian Zapletal, OÚPSŘ
22. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí Mapy plánovaných akcí v Kraji Vysočina na rok 2018 uložené v úložišti členů dopravní komise.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
08. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informace týkající se odstraňování billboardů na silnicích v Kraji Vysočina.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
02. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2017 za porušování zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
02. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí dokumentu "Přehled předpokládaných koncepčních změn v objednávce dálkové dopravy od prosince roku 2019"
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
28. 02. 2018
Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytovatele sociální služby: Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace (podrobně viz příloha).
viz příloha
otevřít soubor
Píbilová, OSV
27. 02. 2018
žádost o poskytnutí informace týkající se nového rozhodnutí ve věci žadatele
Bylo vydáno rozhodnutí č. j. KUJI 15302/2018 ze dne 20. 2. 2018.
Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitele úřadu
22. 02. 2018
žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Kraj Vysočina obdržel v roce 2017
Počet žádostí činí 0.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
21. 02. 2018
poskytnutí zápisu se všemi přílohami ze setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory ze dne 12. 2. 2018
žádný žadatelem specifikovaný zápis pořízen nebyl
Mgr. Morkusová, OSH
20. 02. 2018
Poskytnutí informace o podání žádosti o stanovisko dle § 50 stav. zákona k návrhu Z1 ÚP Střítež
Vážení, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ) obdržel žádost o poskytnutí informace podle ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k i plné znění
otevřít soubor
M. Malec, OÚPSŘ
08. 02. 2018
žádost o poskytnutí informace - 1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR? 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj krajský úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaším krajem? 5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak: a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.
Ad 1. Krajský úřad tuto agendu zajišťuje vlastními kapacitami. Ad 2. Krajský úřad zakázku nezadal, ani ji neplánuje.
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu
01. 02. 2018
Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb. - podněty obcí k zadržování vody v krajině
Soupis podnětů od obcí Kraje Vysočina k zadržování vody s podněty konkrétních obcí připojujeme v příloze. Dále uvádíme, že materiál byl projednán nejdříve na úrovni OŽPZ mezi jeho jednotlivými oddělen plné znění
Martin Drápela, OŽPZ
31. 01. 2018
žádosti o informace a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
žádosti o informace a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Znění poskytnuté informace: 1, Celkový počet osob, které dostávají potravinou pomoc 2, Finanční podíl par plné znění
otevřít soubor
Bc. Poulová Pavla, OSV
30. 01. 2018
Seznam bodů jednání RK Vysočina, které byly v průběhu projednávání staženy z pořadu jednání RK od 1.12.2017 dosud.
od 1.12.2017 dosud nebyl z jednání RK Vysočina stažen žádný bod
Mgr. Morkusová, OSH
26. 01. 2018
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. k projednávanému návrhu Územního plánu Nížkov
viz. příloha
otevřít soubor
Malec M., OÚPSŘ
17. 01. 2018
Poskytnutí dokumentů se všemi přílohami zaslané jako podklady jednání pro Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017
Na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017 nebyl členům kontrolního výboru zaslán žádný podkladový materiál
Matysová, Morkusová, OSH
17. 01. 2018
Sdělení výše příspěvků na provoz za roky 2014 až 2018 těchto zařízení: Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
viz příloha
otevřít soubor
Ing.Píbilová, OSV
15. 01. 2018
Sdělení výše příspěvků na provoz za roky 2012 a 2013 těchto zařízení: Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Píbilová, OSV
15. 01. 2018
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz