Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2017

poskytnutí seznamů starostů za volební období od r.2000
informace poskytnuta částečně - viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, odbor informatiky
15. 05. 2017
žádost o poskytnutí smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností A.M.O.S. DESIGN, s.r.o., IČ: 63479982 na dodání veřejné zakázky "Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč"
informace poskytnuta e-mailem dne 5. 5. 2017
otevřít soubor
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
05. 05. 2017
žádost o poskytnutí kontaktních údajů o obcích v Kraji Vysočina dle požadavků žadatele
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Táňa Mrázková, informatiky
25. 04. 2017
Informace k usnesení rady kraje č. 0449/09/2017/RK
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
29. 03. 2017
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zastavování rychlíků v Křižanově: 1/ zda proběhlo jednání s Ministerstvem dopravy 2/ jaký je výsledek tohoto jednání 3/ jestli budou zastavovat rychlíky ve Vlkově 4/ uskutečnění společné cesty vlakem z Křižanova do Brna
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
16. 03. 2017
Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta od roku 2014, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.
viz příloha
otevřít soubor
Svatošová, OSH
14. 03. 2017
Rozpočet odboru kanceláře hejtmana
viz příloha
otevřít soubor
Svatošová, OSH
14. 03. 2017
Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2016 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
08. 03. 2017
Žádost o poskytnutí informace, zda Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodoval jako odvolací správní orgán ve věci podezření z přestupku dle ust. § 76a odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, pokud ano - žádost o poskytnutí všech konečných rozhodnutí, které Krajský úřad Kraje Vysočina v takových řízení vydal.
viz příloha - Informace poskytnuta částečně. O zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
otevřít soubor
Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
24. 02. 2017
Žádost o poskytnutí informací kolik kraj stojí návštěvy prezidenta, z jakých zdrojů kraj hradí tyto návštěvy, v jakých hotelech prezident přespával, jaké ceny se za hotely platí a jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil.
V roce 2016 byla uskutečněna jedna návštěva prezidenta republiky v Kraji Vysočina. Ubytování: 7 osob/2 noci - 17.370 Kč. Občerstvení 3x oběd a 2 večeře - 227.512 Kč. Tyto návštěvy se hradí ze schvále plné znění
Ing. Svatošová, OSH
21. 02. 2017
Zda povinný subjekt vydal metodiku nebo jiný dokument, ve kterém podřízeným správním orgánům doporučuje žádosti o informace podle InfZ a) části spisu a b) kompletní správní spis vyhovovat.
Povinný subjekt žádný takovýto dokument nevydal.
Mgr. Morkusová, OSH
10. 02. 2017
žádost o seznam obcí v Kraji Vysočina a kontaktní osoby
viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, Odbor informatiky
09. 02. 2017
Poskytnutí schéma organizační struktury úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců
Viz příloha
otevřít soubor
Ing. Hanáková, Mgr. Morkusová, OŘLZ, OSH
20. 01. 2017
žádost o adresář obecních a městských úřadů a městysů
viz příloha - informace poskytnuta
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
11. 01. 2017
Žádost o poskytnutí informace o dozorčích radách v nemocnicích ve vlastnictví Kraje Vysočina (kritéria obsazování funkcí, klíč stanovování odměn členů včetně předsedy, náplň členů, výše odměn, konkrétní oblasti rozhodování).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Štanclová, zdravotnictví
09. 01. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz