Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kapacity linek STK v Kraji Vysočina.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
21. 12. 2016
žádost o poskytnutí informace týkající se asistentů pedagogů a osobních asistentů v rámci Kraje Vysočina
Viz příloha.
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
20. 12. 2016
Sdělení čísel jednacích ve věci odvolání proti usnesení krajského úřadu č.j.: KUJI 85217/2016 ze dne 15. 11. 2016 ve věci čerpací stanice společnosti ICOM Transport a.s. v Humpolci a ve věci odvolání proti usnesení krajského úřadu č.j.: KUJI 86595/2016 ze dne 15. 11. 2016 ve věci přesunu AN v Humpolci
Viz příloha.
otevřít soubor
Mgr. David Marek, OOSČ
20. 12. 2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydání povolení ke stavbě reklamních zařízení v k. ú. Náměšť nad Oslavou
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jiří Macura, ODSH
19. 12. 2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí smlouvy s dodavatelem, včetně všech jejích dodatků s přílohami, na jejímž základě stále probíhá výstavba nového mostu přes řeku Jihlavu v blízkosti Žerotínova náměstí v Třebíči. A žádost o informaci, zda došlo k vyúčtování smluvní pokuty nebo penále ve věci předmětné stavby.
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Stanislav Juránek, ODSH
19. 12. 2016
Žádost o poskytnutí informace, zda k návrhu 3. aktualizace ZÚR KrV byla uplatněna stanoviska dotčeného orgánu dle zákona č.344/1992 Sb., dle § 5 odst. 2 a zákona č. 114/1992 Sb., § 79 odst. 3 písm. q).
viz. příloha
otevřít soubor
Lenka Ryšavá, ÚPSŘ
15. 12. 2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - jakou částku Kraj Vysočina zaplatil za 427.000 reflexních pásek v rámci projektu Bezpečná Vysočina, a jaká společnost byla dodavatelem této zakázky
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
09. 12. 2016
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění týkající se krajské silnice II/348 mezi obcemi Polná a Dobronín a krajské silnice II/351 mezi obcemi Polná a Dobroutov
viz přílohu
otevřít soubor
Mgr. Jan Boček, ODSH
09. 12. 2016
Žádost o poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů uplatněných v průběhu přípravy a schvalování 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve z plné znění
otevřít soubor
Lenka Ryšavá, OÚPSŘ
07. 12. 2016
Otevřený dopis hejtmanovi Kraje Vysočina - Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě
Informace byla poskytnuta pod KUJI 87659/2016
otevřít soubor
Mgr. Morkusová, Bc. Sýkora, OSH, OSV
05. 12. 2016
Poskytnutí informace týkající případu čestného prohlášení Ing. R. Necida, starosty Velkého Meziříčí
Sdělení žadateli, že z důvodu nepříslušnosti Krajského úřadu byla věc, které se žádost o informaci týká, postoupena příslušnému správnímu orgánu a to Magistrátu města Jihlavy.
Mgr. Markéta Morkusová, OSH
02. 12. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci plánu rozvoje silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina a ve věci stavby "II/405 Okříšky - křížení s I/23" (včetně části akce "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka").
Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 87959/2016 ODSH a KUJI 87960/2016 ODSH.
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
24. 11. 2016
žádost o sdělení zda a ke kterému datu byla krajskému úřadu postoupena podání žadatele prostřednictvím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.
viz příloha
otevřít soubor
Kovaříková Jarmila, OÚPSŘ
21. 11. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.
Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 85328/2016 ODSH ze dne 10. 11. 2016.
Bc. Libuše Hladíková, ODSH
14. 11. 2016
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska
Podnět ze dne 20. 1. 2010 byl dne 22. 1. 2010 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Adresa na obálce zněla na Krajský úřad Vysočina, Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obc plné znění
Mgr. Eva Rydvalová, OddVK
08. 11. 2016
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poukazování na údajné nesprávné postupy ze strany představitelů obce Víska
Podnět ze dne 20. 1. 2010 byl dne 22. 1. 2010 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Adresa na obálce zněla na Krajský úřad Vysočina, Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obc plné znění
Mgr. Eva Rydvalová, OddVK
08. 11. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.
Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 80459/2016 ODSH ze dne 24. 10. 2016.
Bc. Libuše Hladíková, ODSH
31. 10. 2016
žádost o poskytnutí protokolu o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky u 1. Kočičího útulku na Vysočině, z.s., za období od jejího osvědčení 7. 3. 2016 do 30. 9. 2016
Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 80800/2016 OE ze dne 26.10.2016
otevřít soubor
Ing. Krištofová, OE
26. 10. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.
Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 73501/2016 ODSH.
Bc. Libuše Hladíková, ODSH
19. 10. 2016
Informace o dotacích v roce 2015 pro subjekty registrované v Kraji Vysočina, poskytující sociální služby
Žadateli byly poskytnuty požadované informace.
O. Tvarůžková, OSV
12. 10. 2016
Informace týkající se poskytnutí dokumentů ze správního spisu (řízení o přestupku)
Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.
JUDr. Kuchařová, oddOSČ
05. 10. 2016
Informace k podnětu ve věci poškozování životního prostředí
Podnět ze dne 20. 1. 2010 byl dne 22. 1. 2010 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Adresa na obálce zněla na Krajský úřad Vysočina, Odbor kontroly, oddělení přezkoumání hospodaření obc plné znění
Mgr. Rydvalová, oddVK
23. 09. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci zrušení zastavování rychlíků v žel. st. Křižanov.
Byla poskytnuta informace pod č.j. KUJI 69986/2016 ODSH ze dne 14. 9. 2016.
Ing. Pavel Bartoš, ODSH
15. 09. 2016
Žádost o zaslání veřejné listiny k informacím "Potvrzení o registraci lékárny" - Lékárna Bedřich, 5. května 347/2, 586 01 Jihlava.
Požadované informace jsou zveřejněny ve veřejné části Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, z tohoto důvodu zasíláme odkaz na webové stránky (prolink).
Bc. David Talpa, zdravotnictví
06. 09. 2016
Informace o kontrole sbírkového účtu
viz příloha
otevřít soubor
M. Vostálová, OE
06. 09. 2016
Žaloby ve správním soudnictví
viz příloha
otevřít soubor
D. Marek, oddOSČ
02. 09. 2016
Informace týkající se služeb PR, marketingu a mediálních služeb
viz příloha
otevřít soubor
J. Svatošová, OSH
02. 09. 2016
Informace o smlouvách
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
02. 09. 2016
roční zprávy kraje o výsledcích finančních kontrol
zprávy o výsledcích finančních kontrol kraje za roky 2002 až 2015 byly zveřejněny na: http://www.infoprovsechny.cz/request/zpravy_o_vysledcich_financnich_k_12#incoming-9215
otevřít soubor
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
01. 09. 2016
Žádost o poskytnutí informací týkajících se Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Žadateli byly zaslány požadované informace.
E. Láníková, ORR
26. 08. 2016
Informace týkající se členů zastupitelstva Kraje Vysočina
V souladu s § 6 InfZ Vám sdělujeme, že informace požadované bod bodem a) Vaší žádosti (jméno, příjmení, titul členů ZK) jsou k dispozici na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php plné znění
V. Říhová, OSH
26. 08. 2016
poskytnutí informace týkajících se kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje, rozpočet a etický kodex a ochrana whistleblowerů
Ad kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje Povinný subjekt nezřizuje obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje. Jedná se tudíž o neexistující informaci, kterou nemá povin plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
22. 08. 2016
o obchodních vztazích se subjekty 1/ MAFRA, a.s., IČO 45313351; 2/ LONDA spol. s.r.o., IČO 49241931; 3/ Stanice O, a.s., IČO 26509911, a to v rozsahu: Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu připadlo peněžní plnění? Co bylo předmět takové smlouvy? Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil? Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? Jsou některé z nich ještě platné? Které? Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?
Ad subjekt 1/: Povinný subjekt zasílá žadatelce v přílohách tohoto rozhodnutí smlouvy se společností MAFRA, a.s., IČO 45313351, a to: smlouvu o poskytnutí inzertních služeb v období 19. 7. 2014 plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
16. 08. 2016
poskytnutí informace o obchodních vztazích v letech 2010 až 2016 se subjekty MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., IČO 49357778; Ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, IČO 46823395; Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o., IČO 62620177, a to v rozsahu doby plnění, obsahu obchodního vztahu, finanční odměny
Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
15. 08. 2016
poskytnutí informace o obchodních vztazích se subjekty Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o., IČO 62620177; Marketingové centrum profil, s.r.o., IČO 49357778; Jana Mrencová, dat. nar. 17. 10. 1953; JT Media, s.r.o., IČO 29038839; Our Media, a.s., IČO 28876890, a to v rozsahu: a) Uzavřel Váš úřad od roku 2010 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu připadlo peněžní plnění? b) Co bylo předmět takové smlouvy? c) Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil? d) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? e) Jsou některé z nich ještě platné? Které? f) Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?
Povinný subjekt provedl šetření, zda byly uzavřeny smlouvy s výše uvedenými subjekty a zda bylo z těchto smluv plněno. Na základě rešerše v rámci vnitřních informačních systémů došel povinný subjekt k plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
05. 08. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informace, informace, jakou částkou podpořil Kraj Vysočina letošní sérii akcí Letní dovádění s Vysočinou
viz příloha
otevřít soubor
Roman Sýkora, OSV
04. 08. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost směřovala k poskytnutí kopií následujících písemností: 1. Žádost Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí (dále jen „magistrát“) o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci rozhodnutí v pochybnostech zda jde 1) v případě nádrže na p. č. 449/1 v obci Šimanov o vodní dílo a 2) v případě stavby kanalizace na p. č. 449/1, 10/1 a 1025/19 v obci Šimanov o vodní dílo podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která byla doručena krajskému úřadu dne 31. 5. 2016. 2. Písemnost krajského úřadu, kterou bylo rozhodnuto o shora uvedené žádosti magistrátu. 3. Sdělení magistrátu č. j. MMJ/OŽP/30/2014-51, 92701/2016/MMJ ze dne 2. 6. 2016, které bylo doručeno na krajský úřad dne 6. 6. 2016.
Žadateli byly zaslány požadované kopie písemností.
Iva Olšanová, OŽPZ
03. 08. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vydávání osvědčení pro řidiče pro silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě Společenství, v tomto rozsahu: 1. zda krajský úřad vydává osvědčení pro řidiče 2. počet vydaných osvědčení za období 2010 až 2016 3. na základě jakých podkladů vydal povinný subjekt osvědčení
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Ludmila Sedláková, ODSH
27. 07. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informace, jaké výše dosahuje prokazatelná ztráta obchodní společnosti České dráhy, a.s., za jednotlivá období platnosti JŘ od kalendářního roku 2007 do kalendářního roku 2019.
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Byla poskytnuta informace o prokazatelné ztrátě dopravce České dráhy, a.s. za období 2007 – 2019 v rámci závazku veřejné služby Kraje Vysočina. plné znění
Ing. Pavlína Oberreiterová, ODSH
25. 07. 2016
Žádost o sdělení informací o nájemních smlouvách uzavřených mezi soukromými subjekty (fyzickými a právnickými osobami) jako vlastníky a pronajímateli na straně jedné a Krajem Vysočina jako nájemcem na straně druhé o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou v majetku Kraje Vysočina a kde Krajský úřad Kraje Vysočina eviduje majetkové a užívací vztahy týkající se těchto komunikací a to v období od 1. 1. 2014 do současné doby. Dále je žádost specifikována podrobněji o rozsah a strukturu požadovaných informací týkající se jednotlivých smluv. Dále žadatel žádá o kopie relevantních smluv
viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
11. 07. 2016
Žádost o sdělení, kolik finančních prostředků bylo z krajského rozpočtu poskytnuto v letech 212-2015 jednotlivým krajským nemocnicím (na provoz, na investice).
otevřít soubor
Štanclová, Kazdová, OZ
01. 07. 2016
Žádost o poskytnutí informací k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně v souvislosti s neoprávněným prováděním archeologických výzkumů.
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
16. 06. 2016
informace týkající se lhůty pro rozhodnutí o odvolání
viz příloha
otevřít soubor
Jiří Fuchs, OÚPSŘ
14. 06. 2016
Podkladové materiály zaslané členům finančního výboru od 1.1.2016
Žadateli byly zaslány požadované informace.
V. Říhová, OSH
07. 06. 2016
Informace týkající se veřejných zakázek, hospodaření s majetkem kraje, dotací, etického kodexu a mediální politiky kraje
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH, OM, OAPŘ, oddŘLZ
07. 06. 2016
Poskytnutí dokumentů ze správního spisu týkajícího se řízení o přestupku
Žadateli byly zaslány požadované informace.
JUDr. Kuchařová, oddOSČ
06. 06. 2016
informace k jednání zastupitelstva a hospodaření obce Fryšava pod Žákovou horou
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jiří Wasserbauer, odbor kontroly
02. 06. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se opravy silnice I/34 Vystrkov - D1 v km cca 97,546 – 99,099 v úseku od křižovatky silnice I/34 se silnicí III/03419 (směr Vystrkov u Humpolce 396 01), resp. ČS PHM až za dálniční most dálnice D1 směr Praha, probíhá od 1. 5. 2016 stavba. Žádost o doložení stavebního povolení a kompletní projektové dokumentace k uvedené stavbě.
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
31. 05. 2016
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí Zápisů z jednání s obcí Olešná od 1.1.2016 - dosud.
viz přílohu
otevřít soubor
Tomáš Pípal, ODSH
26. 05. 2016
Informace o pokutách uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Buřičová, Ing. Hamáček, OAPŘ, ODSH
12. 05. 2016
Odmítnutí poskytnutí informace dle z.č. 106/2006 Sb., - nebyla poskytnuta kopie projektové dokumentace KUJI 38/820/2016 OUP 155/2016
viz příloha
otevřít soubor
Alena Dlouhá, OÚP SŘ
11. 05. 2016
Žádost o podání informace jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejných zakázek a zda byla požadována jistota. Žádost se týká celkem 15-ti veřejných zakázek.
Viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
09. 05. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se projektové dokumentace pro územní řízení stavby "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka" a změny Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje (včetně dokladů).
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
28. 04. 2016
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. MMJ/OD/17406/2015-12
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Veronika Veselská, ODSH
26. 04. 2016
1. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 2. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 3. Jak byly tyto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o poskytnutí takové právní analýzy. 4. Byly uděleny v letech 2012, 2013, 2014 a 2015 poskytovatelům zdravotní péče zřizovaným Krajem sankce, a pokud ano, za co konkrétně byly každému jednotlivému poskytovateli zdravotní péče zřizovanému Krajem uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil? 5. Jaké byly celkové provozní výdaje každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 6. Jaké byly celkové investiční výdaje každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 7. Prosím o zaslání výročních zpráv a účetních závěrek každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem za roky 2013 a 2014 a hospodářského výsledku každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem za rok 2015. 8. Prosím o zaslání seznamu dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků každého jednotlivého poskytovatele zdravotní péče zřizovaného Krajem, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele.
viz příloha
otevřít soubor
Štanclová, OZ
25. 04. 2016
Seznam obcí a měst v Kraji Vysočina, které Krajskému úřadu Kraje Vysočina zaslaly své nařízení, vydané na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kterým je na území dané obce zakázán podomní prodej.
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. D. Marek, OddOSČ
22. 04. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2015 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologickým nálezům.
Na základě Vaší žádosti ze dne 31. 3. 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám kopii rozhodnutí (s anonymizovanými osob plné znění
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
14. 04. 2016
Rekonstrukce silniční komunikace - obec Olešná
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Strnadová, H. Šeredová, V. Říhová, OSH
07. 04. 2016
Žádost o poskytnutí informace o výši kumulovaného dluhu krajské nemocnice (popř. krajských nemocnic) v Kraji Vysočina.
Poskytnuty poslední relevantní údaje k 31.12.2014 o výši kumulované ztráty nemocnic zřizovaných Krajem vysočina.
Štanclová, OZ
01. 04. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci KUJI 15543/2016 ODSH: 1. zaslání kopie materiálu získaného pomocí automatizovaného systému monitorování průjezdů přes křižovatku na červenou RedCon, 2. zaslání kopie všech písemností, které souvisí se zjišťováním pachatele přestupku, 3. zaslání protokolu o provedeném dokazování mimo ústní jednání, které se uskutečnilo dne 4. 1. 2016 v 10:00 hodin v budově Magistrátu města Jihlavy,
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Veronika Veselská, ODSH
01. 04. 2016
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně k ust. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: "Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny." Dotazy: 1) Zda od roku 2005 do roku 2016 zahájil krajský úřad výše uvedené řízení. 2) Kolik takových řízení bylo. 3) Kolik bylo vydáno rozhodnutí (případně pokud rozhodnutí vydáno nebylo, tak z jakého důvodu). 4) Pokud byla vydána taková rozhodnutí, žádost o zaslání jejich anonymizované verze.
Ad 1) Ano. Ad 2) Jednalo se o tři řízení. Ad 3) V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí, v ostatních dvou případech bylo řízení zastaveno (jednou z důvodu, že v průběhu řízení byla nakonec uzavřena plné znění
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
31. 03. 2016
Žádost o poskytnutí informace - seznam všech poskytovatelů zdravotní péče s oprávněním k poskytování lékárenské péče (lékárny) k datu 1.3. 2016.
Žadateli byly sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace odkazem na internetovou stránku, kde se informace nachází (Úřad zdravotnických informací a statistiky, NRPZS).
D. Talpa, OZ
24. 03. 2016
Źádost o sdělení počtu v minulosti či současnosti vedených řízení ve smyslu §118 odst. 4 písm. a) v návaznosti na § 115 odst. 1 písm. h) zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách, včetně sdělení informace o výši pokuty.
Krajský úřad Kraje Vysočina v minulosti (od účinností zákona o zdravotních službách) nevedl a v současnosti nevede předmětné řízení.
J. Štanclová, OZ
24. 03. 2016
Informace o používaném emailovém klientu a o existenci IT oddělení
viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
21. 03. 2016
Informace k rekonstrukci silnice II/362 a II/375
viz přiložený soubor
otevřít soubor
S. Juránek, ODSH
16. 03. 2016
Žádost o poskytnutí informace o vyřízení námitek podjatosti
Žadatelům byla poskytnuta informace k dotazu na vyřízení jimi uplatněných námitek podjatosti a byly jim zaslány kopie příslušných písemností.
J. Přádková, OŽPZ
10. 03. 2016
Poskytnutí dokumentů týkajících se zahraniční spolupráce Kraje Vysočina
Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.
V. Říhová, OSH
08. 03. 2016
Žádost o zaslání seznamu všech poskytovatelů zdravotních služeb s oprávněním poskytování lékárenské péče, které byly k 1.2.2016 registrovány jako výdejny zdravotnických prostředků (nikoliv tedy lékárny).
Seznam výdejen byl poskytnut.
Bc. D. Talpa, OZ
19. 02. 2016
Informace o smlouvách s OSA a INTERGRAM
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
10. 02. 2016
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí o poskytnutí odměny za archeologický nález a o přiznání náhrady nutných nákladů, které nálezci vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem, vydaných v období od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2016.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
05. 02. 2016
žádost o poskytnutí informace, zda-li byli členové krajského zastupitelstva žalovanými v občanskoprávním řízení týkající se náhrady škody krajských zastupitelů (tedy na základě § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příp. dle § 415 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) a zdali byli členové krajského zastupitelstva obžalovanými v trestněprávním řízení (kdy mohlo dojít k naplnění skutkových podstat uvedených např. v § 220, § 221 a § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku), popř. zdali se stali odsouzenými
Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina nebyli žalovanými v občanskoprávním řízení týkající se náhrady škody krajských zastupitelů, resp. obžalovanými v trestněprávním řízení.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
21. 01. 2016
Žádost o poskytnutí kopií písemností týkajících se podjatosti v odvolacím řízení
Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.
J. Novák, oddOSČ
12. 01. 2016
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz