Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2015

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
16. 12. 2015
Žádost o poskytnutí informace o konání krajského referenda
V Kraji Vysočina se dosud žádné krajské referendum nekonalo.
JUDr. Alena Kuchařová, Oddělení ostatních správních činností
24. 11. 2015
Žádost o poskytnutí informace týkající se závazků společnosti KELTEX spol. s r.o.
viz příloha
otevřít soubor
Ing. petr Kolář, majetkový
19. 11. 2015
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění veškerých dokumentů týkající se projektu Veřejná doprava Vysočiny, které byly předloženy jako podkladové materiály na jednáních Dopravní komise Rady Kraje Vysočina (do 20.10.2015 včetně), a to včetně veškerých příloh.
Krajský úřad na základě žádosti o poskytnutí informace uvádí, že informace jsou dostupné na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail
Bc. Libuše Střechová, ODSH
18. 11. 2015
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění úplného znění smluv o závazku veřejné služby, včetně všech uzavřených dodatků k těmto smlouvám, uzavřených v roce 2009 na rok 2010 a roky následující do současnosti mezi Krajem Vysočina a poskytovateli dopravní obslužnosti.
Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 75713/2015 ODSH ze dne 16. 11. 2015.
Bc. Libuše Střechová, ODSH
18. 11. 2015
Žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. týkající se objektu Věžní 26 v Jihlavě: 1. výčet ustanovení všech norem, které byly prověřovány krajským úřadem a které byly porušeny, 2. zda došlo ke korupčnímu jednání v příčinné souvislosti s povolením projektu, 3. zda došlo k zahájení trestního stíhání, 4. žádost o nahlédnutí do spisu.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
10. 11. 2015
Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 23. 10. 2015 - Společně k bezpečí
Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 23. 10. 2015
otevřít soubor
Mgr. Horký, OŠMS
06. 11. 2015
Informace týkající se soukromé bezpečnostní agentury
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Šmídová, oddHS
06. 11. 2015
Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Krištofová, OE
02. 11. 2015
zaslání seznamu škol a školských zařízení nacházejících se na území Kraje Vysočina
Všechny školy a školská zařízení nacházející se na území Kraje Vysočina jsou uvedeny na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/seznam-skol/.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
15. 10. 2015
Ekonomické řízení příspěvkových organizací
viz příloha
otevřít soubor
A. Krištofová, OE
09. 10. 2015
Informace týkající se státní dotace v rámci Programu prevence kriminality
viz příloha
otevřít soubor
J. Pokorný, OSH
30. 09. 2015
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí krajského úřadu o: a) odvoláních směřujících proti rozhodnutím stavebních úřadů o nařízení odstranění stavby, nebo b) odvoláních proti rozhodnutím, že se řízení o nařízení odstranění stavby zastavuje. V obou případech jde o stavby, u kterých byla důvodem k zahájení řízení o odstranění ta skutečnost, že byly provedeny v důsledku toho, že stavební úřad žadateli sdělil, že zamýšlená stavby rozhodnutí ani jiné opatření dle stavebního zákona nevyžaduje, ačkoliv byl takový závěr stavebního úřadu v rozporu s podmínkami stavebního zákona.
Krajský úřad Kraje Vysočina v uvedeném období nevydával žádná z požadovaných rozhodnutí, u kterých by byla důvodem pro zahájení řízení výše uvedená skutečnost, a proto nemůžeme zaslat žádané kopie.
Ing. Svoboda, OÚPSŘ
29. 09. 2015
Informace týkající se finančních prostředků na pořádání Festivalu sborového umění Jihlava
1.Poskytl Kraj Vysočina v letech 2013 – 2015 finanční prostředky Společnosti FSU, o.s., IČ: 65340507, sídlem: Lesní 2946/5, Jihlava, na pořádání Festivalu sborového umění Jihlava? Pokud ano, tak v j plné znění
V. Říhová, OSH
07. 09. 2015
žádost o poskytnutí informace týkající se územní studie ověřující lokalizaci a rozsah rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany zpracované v září 2009
Krajský úřad na základě žádosti o poskytnutí informace uvádí, že infomace je dostupná na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=406 plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu
31. 08. 2015
Žádost o sdělení údajů o počtu úředníků zaměstnaných krajským úřadem (resp. krajem) od roku 2002 do současnosti, a to v absolutních číslech
Dovoluji si Vás upozornit, že počty úředníků jste v absolutních číslech obdržel, neboť pojem absolutní hodnota čísla je nezáporné reálné číslo. Udávali jsme touto hodnotou vždy počet pracovních úvaz plné znění
Ivana Hanauerová, Oddělení řízení lidských zdrojů
10. 08. 2015
Informace související se zákonem č. 82/1998 Sb.
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
06. 08. 2015
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění úplného znění smluv o závazku veřejné služby, včetně všech uzavřených dodatků k těmto smlouvám, uzavřených v roce 2009 na rok 2010 a roky následující do současnosti mezi Krajem Vysočina a poskytovateli dopravní obslužnosti.
Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 54391/2015 ODSH ze dne 6. 8. 2015.
Bc. Libuše Střechová, ODSH
06. 08. 2015
Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí informace o rozsahu a financování závazků veřejné služby v drážní osobní dopravě na území Kraje Vysočina u dopravce České dráhy a.s. v letech 2012 - 2014.
Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 52604/2015 ODSH ze dne 29. 7. 2015.
Bc. Libuše Střechová, ODSH
03. 08. 2015
Žádost o sdělení „údajů o počtu úředníků zaměstnaných vaším krajským úřadem (resp. krajem) od roku 2002 do současnosti“
viz příloha
otevřít soubor
I. Hanáková Kosourová, oddŘLZ
31. 07. 2015
Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se žádosti o informace týkající se akce - stavby: "II/405 Okříšky - křiž. s I/23" a "III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka", a to konkrétně: 1) o zápis z jednání ze dne 14.1.2015 2) o zápis z jednání ze dne 22.4.2015 3) o zápis z jednání ze dne 7.5.2015
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
29. 07. 2015
Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se žádosti spočívající v poskytnutí informací o bodovém hodnocení nominovaných žáků a studentů na ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (dále jen „Talent Vysočiny“) v letech 2014 a 2015 a o složení nominační komise podle příslušnosti k okresům Kraje Vysočina.
viz příloha Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů.
otevřít soubor
RNDr. Kamil Ubr, Odbor školství, mládeže a sportu
23. 07. 2015
Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se žádosti o zaslání uzavřené smlouvy včetně případných následných dodatků na projektovou dokumentaci pro investiční akci „II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“.
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Miroslav Dokulil, ODSH
08. 07. 2015
žádost o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení 1. počtu krajským úřadem zaznamenaných objektů provozujících na základě živnostenského oprávnění na „ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí“, které splnily své zákonné povinnosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) za roky 2014 a 2015; 2. počtu zaznamenaných subjektů, u nichž krajský úřad prováděl živnostenskou kontrolu v roce 2014 a 2015; 3. jakým způsobem provádí krajský úřad dohled nad dodržování povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona; 4. kolik osob se na krajském úřadě zabývá kontrolou a dozorem nad plněním povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona; 5. jaké sankce a v jaké struktuře a počtu ukládá krajský úřad sankce podnikatelům při zjištění nesplnění povinnosti podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona, a to včetně počtu takových sankcí v roce 2014 a 2015.
Podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona bylo oznámeno obecním živnostenským úřadům v Kraji Vysočina za roky 2014 a 2015: pro předmět podnikání „hostinská činnost“ zahájení provozování živnosti celk plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
03. 07. 2015
Informace týkající se nařízení vydaných na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kterými je na území obce zakázán podomní prodej
viz příloha Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů.
otevřít soubor
D. Marek, oddOSČ
19. 06. 2015
Žádost o poskytnutí informace týkající se Centrální evidence vodních toků, zápisů do ní a na základě čeho jsou prováděny.
Poskytnutí doprovodné informace na základě žádosti ze dne 9.6.2015.
otevřít soubor
Iva Olšanová, OŽPZ
17. 06. 2015
Informace o tom, jaké byly učiněny kroky ve věci opatření proti nečinnosti při nezákonném odstraňování stavby p. Brázdy, a také jaké byly učiněny kroky při nevydání usnesení či rozhodnutí o návrhu na vyloučení místostarosty města Pacov.
Sdělením č.j. KUJI 33510/2015, OUP 156/2015 Cí-2 ze dne 13.5.2015 byl V. M. uvědoměn, že podání ze dne 30.4.2015 není úplné, je třeba jej doplnit a po doplnění chybějícího údaje se bude OÚPSŘ KrÚ podá plné znění
JUDr. Císařová, OÚPSŘ
17. 06. 2015
Poskytnutí informace na základě žádosti Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s.
Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 3. 6. 2015
otevřít soubor
RNDr. Kamil Ubr, Odbor školství, mládeže a sportu
16. 06. 2015
Seznam obcí v Kraji Vysočina s uvedením starostů
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
12. 06. 2015
Informace související s tématem "Etika ve veřejné správě"
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
08. 06. 2015
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2013 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologickým nálezům.
Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám kopii rozhodnutí, které Krajský úřad Kraje Vysočina vydal v roce 2013, o uložení pokuty dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkov plné znění
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
04. 06. 2015
Informace týkající se centralizovaného zadávání veřejných zakázek
viz přiložený soubor
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
01. 06. 2015
žádost o poskytnutí strategických dokumentů v oblasti informatiky a používání open source programů
viz příloha.
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
01. 06. 2015
Informace související s rozsudkem č. j. 30 A 43/2013-56
viz přiložený soubor
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
21. 05. 2015
poskytnutí kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, a to Obci Radkovice u Hrotovic na opravu a rekonstrukci dětského hřiště v obci Radkovice u Hrotovic
Krajský úřad zasílá žadateli v příloze kopii smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 17. 8. 2007 v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na vybavení dětského hřiště mateřské školy.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
18. 05. 2015
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se krajské silnice II/405 - ve směru Pančava - Jihlava, konkrétně úseku zahrnujícího ulici Brtnická v Jihlavě.
viz přílohy
otevřít soubor
Mgr. Jan Boček, ODSH
14. 05. 2015
Žádost o poskytnutí seznamu všech porodních asistentek, kterým krajský úřad toto oprávnění udělil.
Krajský úřad Kraje Vysočina eviduje porodní asistenky uvedené v příloze, které poskytují péči v těhotenství a v šestinedělí. Žádná z nich však nemá věcné ani technické vybavení pro vedení fyziologický plné znění
D. Talpa, zdravotnictví
11. 05. 2015
Žádost o poskytnutí informací o výkonu kontrol provedených krajským úřadem podle zákona o zdravotních službách u provozovatelů prodejen a výdejen zdravotnických prostředků v roce 2013 a 2014 (počet kontrol, výše pokut, nejčastější pochybení, důvody kontrol - kontroly na "udání").
Krajský úřad Kraje Vysočina v předmětném období nevykonal žádnou kontrolu u poskytovatelů nebo provozovatelů výdejny nebo prodejny zdravotnických prostředků.
D. Talpa, zdravotnictví
11. 05. 2015
Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s rekonstrukcí jídelny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov ve Friedově ulici v Pelhřimově a plánovanému přesunu stravovací kapacity jídelny gymnázia v Pelhřimově do jídelny ve Friedově ulici.
Bod 1) žádosti - vyčíslení nákladů rekonstrukce jídelny ve Friedově ulici, pokud by byla provedena v rozsahu nezahrnujícím navýšení kapacity pro stravování gymnázia: celkové náklady rekonstrukce jíd plné znění
RNDr. Kamil Ubr, OŠMS
11. 05. 2015
poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku v letech 2012-2014
viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
30. 04. 2015
Informace týkající se současně vedených odvolacích řízení u krajského úřadu ve věci stavby: Stavební úpravy RD č. p. 12 Staré Ransko
U krajského úřadu jsou od 3. 3. 2015 vedena dvě samostatná odvolací řízení ve věci odvolání a to 1) do rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení odstranění nepovolených stavebních úprav RD č. p. 12 Star plné znění
Ing. Kovaříková, OÚPSŘ
17. 04. 2015
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologickým nálezům.
Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopie dvou rozhodnutí (po anonymizaci osobních údajů), které Krajský úřad Kraje Vysočina vydal v roce 2014, o uložení pokuty dle § 35 odst. 2 písm. f) zá plné znění
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
10. 04. 2015
Informační kampaně realizované Krajem Vysočina v období listopad 2010 - říjen 2014
otevřít soubor
J. Svatošová, OSH
08. 04. 2015
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci stavby "II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049".
viz přílohu
otevřít soubor
Tomáš Pípal, ODSH
08. 04. 2015
Žádost o sdělení statistiky zahájených správních řízení a uložení pokut za porušení mlčenlivosti poskytovatelů zdravotních služeb podle ustanovení zákona o zdravotních službách, a to v období 2013 - 2015.
Krajský úřad Kraje Vysočina v předmětném období nezahájil správní řízení pro předmětný správní delikt a neuložil tak za tento delikt ani žádnou sankci.
Bc. Talpa, Zdravotnictví
07. 04. 2015
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí seznamu subjektů, kterým bylo uděleno oprávnění k provozování stanic technické kontroly (dále jen STK) v Kraji Vysočina, a kterým nebylo vydáno osvědčení k provozování STK.
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
01. 04. 2015
Žádost o informace týkající se Kalendáře Kraje Vysočina 2015
• Jaké jste zakoupili množství kalendáře pro rok 2015 s názvem „Kraj Vysočina v detailech 2015“ - Kalendáře Kraj Vysočina nenakupoval. • a jaké finanční prostředky byly na nákup kalendářů vynaloženy plné znění
V. Říhová, OSH
25. 03. 2015
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělených oprávnění a osvědčení k provozování stanic technické kontroly (dále jen STK) - sdělení údajů firem a osob, kterým bylo uděleno oprávnění k provozování STK v Kraji Vysočina, a kterým nebylo k datu 04.03.2015 vydáno osvědčení k provozování STK.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
06. 03. 2015
poskytnutí informací o zařazení referentů agendy rady a zastupitelstva kraje, a to včetně náplní jejich práce
Zaměstnanci jsou zařazeni do příslušné platové třídy na základě druhu práce vymezeném v pracovní smlouvě a v jejím rámci na nich požadovaných nejnáročnějších prací zařazených dle nařízení vlády č. 222 plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu
24. 02. 2015
Poskytnutí informace - poskytnutí kompletní studie "Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy"
Viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Lenka Ryšavá, OÚPSŘ
20. 02. 2015
poskytnutí informací o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 13 000 Kč ze dne 17. 9. 2013
Dotace ve výši 13 168 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „příjemce dotace“), byla schválena dne 17. 9. 20 plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
18. 02. 2015
poskytnutí informací o podpoře sportu ze strany Kraje Vysočina
Účinná Pravidla Rady Kraje Vysočina týkající se žadatelem uváděné podpory sportovních činností a aktivit jsou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to souhrnně na internetové adrese (ve plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
18. 02. 2015
Informace týkající se lhůty pro rozhodnutí o odvolání
O odvolání proti rozhodnutí odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 16. 9. 2014 bude rozhodnuto nejpozději do 30. 1. 2015.
JUDr. Císařová, OÚPSŘ
26. 01. 2015
Žádost o podání informací týkajících se prodeje nemovitých věcí v k.ú. Daňkovice a l.ú. Sněžné
viz příloha
otevřít soubor
Petr Dvořák, majetkový
21. 01. 2015
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí: 1) úplné a čitelné kopie harmonogramu tvořícího přílohu Smlouvy o dílo pro akci "II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049"; 2) úplné a čitelné kopie všech dodatků Smlouvy včetně všech příloh těchto dodatků.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
20. 01. 2015
žádost o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení informace o vyřízení podnětu žadatelky ze dne 9. 12. 2014 týkajícího se šetření zakázané reklamy, zejména pak sdělení informace, zda bylo zahájeno ve věci správní řízení a pod jakou spisovou značkou
Vzhledem k výše uvedenému je krajský živnostenský úřad názoru, že se v tomto případě nejedná o reklamu ve smyslu zákona o regulaci reklamy a tudíž ani o porušení ustanovení § 4 písm. e) zákona o regul plné znění
Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
05. 01. 2015
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz