Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2014

Žádost o informace týkající se stavby „III/1296 Kuňovka – havárie silničního tělesa“
viz příloha
otevřít soubor
Jana Mrázková, majetkový
22. 12. 2014
Informace týkající se náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.
•částka, v jaké výši byla územním samosprávným celkem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013. -0. •částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2 plné znění
V. Říhová, OSH
19. 11. 2014
žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie písemností souvisejících s osobou žadatele dle žádostí o poskytnutí informace občana kraje ze dne 25. 6. 2014
Krajský úřad poskytuje žadateli kopie předmětných písemností, a to v příloze tohoto přípisu. Další písemnosti, které se váží k tomuto případu, jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělní právní a krajského živnostenského úřadu
06. 11. 2014
Žádost o poskytnutí kopií písemností v souvislosti s podáním občana kraje, který se na Kraj Vysočina obrátil se žádostí o pomoc v souvislosti s šikanózním jednáním občana kraje, a to včetně konkrétního výčtu jednání občana kraje, jenž tvoří přílohu tohoto podání, a dále poskytnutí přehledu písemností, jež vznikly při vyřizování dané zálěžitosti
Žadateli byly poskytnuta kopie písemností a přehled písemností vzniklých v dané záležitosti(viz příloha).
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
31. 10. 2014
žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí výše příjmu a odměn Ing. Bc. Martina Hyského, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, a to v letech 2012, 2013 a 2014 (od ledna do září)
Výše odměn Ing. Bc. Martina Hyského, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, stanovená nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupi plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
30. 10. 2014
Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-104408-8/ODK-2014 ze dne 8. 10. 2014
Krajský úřad poskytl kopii předmětného rozhodnutí po anonymizaci osobních údajů podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
29. 10. 2014
Žádost o poskytnutí kopie podání občana kraje, který se na Kraj Vysočina obrátil se žádostí o pomoc v souvislosti s šikanózním jednáním občana kraje, a to včetně konkrétního výčtu jednání občana kraje, jenž tvoří přílohu tohoto podání
Žadateli byla poskytnuta kopie podání (viz příloha).
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
23. 10. 2014
Žádost o poskytnutí smlouvy a vyúčtování dotace a daru poskytnutých společnosti HC Dukla, s.r.o. v roce 2014.
Žadateli byly poskytnuty předmětné kopie dokumentů.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
22. 10. 2014
Ústně podaná žádost o poskytnutí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností HC Dukla Jihlava, s.r.o. ze dne 27. 6. 2014, kdy byl této společnosti poskytnut dar ve výši 200 tis. Kč
Kopie smlouvy byla poskytnuta.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
22. 10. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejných zakázek na stavební práce - upřesnění a doplnění informací
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
15. 10. 2014
Informace vztahující se k vozidlům ve vlastnictví kraje - specifikace členění dle skupin řidičských oprávnění, počty najetých kilometrů a stáří vozidel a dále žádost o jmenovitý seznam příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
viz příloha Co se týká jmenovitého seznamu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, požadované údaje jsou k dispozici na adrese: https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/vsec plné znění
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
08. 10. 2014
Žádost o poskytnutí informace o počtu kontrol provedených Krajským úřadem Kraje Vysočina při procesu sčítání hlasů okrskovou volební komisí při prvním a druhém kole volby prezidenta České republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Alena Kuchařová, Oddělení ostatních správních činností
01. 10. 2014
Informace týkající se periodika samosprávy
1. + 2. + 3. R MEDIA, spol. s r. o., IČO: 48112135 4. Odkazem na zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),v pl plné znění
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
30. 09. 2014
Informace o vozidlech
- Kolik vozidel vlastnil váš úřad – Krajský úřad Kraje Vysočina k 1. 1. 2014? 28. - Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014? 0. - Kolik ekologicky přátelských vozidel vlastnil váš úřad podle bod plné znění
V. Říhová, OSH
26. 09. 2014
Informace týkající se informačních systému
1.Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele. - Ginis / Gordic spol s r.o. – evidence účetnic plné znění
V. Říhová, OSH
26. 09. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejných zakázek na stavební práce.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
24. 09. 2014
Žádost o informaci ohledně procesní etapy jihovýchodního obchvatu Jihlavy, konkrétní dokončení a napojení silnice I/38 - II/405 - II/602
Viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. arch. J. Strejček, OÚPSŘ
16. 09. 2014
Výše dotací poskytnutých krajem v posledních 3 letech nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
10. 09. 2014
Dotaz k výkladu zákona 106/1999 Sb. - způsob poskytování informací
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
09. 09. 2014
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o počtu seniorů čekajících na umístění v zařízeních pro seniory podle okresů či obcí s rozšířenou působností a sdělení průměrné čekací doby na umístění v takovém zařízení.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Bc. Roman Sýkora, OSV
05. 09. 2014
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se žádosti o zaslání elektronických opisů smluv s Centrem služeb pro silniční dopravu, IČ: 70898219, z let 2012, 2013 a 2014. Popř. jakým způsobem kraj v daném období zajišťoval provádění kontrolního vážení vozidel na silnicích na území a ve vlastnictví kraje.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Pavel Bartoš, ODSH
15. 08. 2014
Žádost o poskytnutí informace, jak bylo naloženo s podnětem k přezkumnému řízení ve věci č.j. KUJI 49013/2014, ODSH 866/2014-Ma/RODV.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jiří Macura, ODSH
07. 08. 2014
vyplnění dotazníku z oblasti řízení informatiky pro účely doktorského studia a poskytnutí informací ohledně zakázek zadávaných v JŘBÚ
Odpověď je v příloze.
otevřít soubor
P. Pavlinec, Odbor informatiky
31. 07. 2014
Žádost o poskytnutí poštovních adres všech obecních, městských úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti Kraje Vysočina
Požadované údaje jsou k dispozici na adrese: https://seznam.gov.cz/ovm/regionDetail.do?path=KVYSOCINA&ref=obcan
V. Říhová, OSH
29. 07. 2014
Žádost o poskytnití informací spočívá v poskytnutí dat o službách úklidu a ostrahy za období 2011-2013, včetně uzavřených smluv a způsobu výběru dodavatele
Informace poskytnuty podle požadavku žadatele, vč. kopií smluv a dokumentů o výběru dodavatele.
otevřít soubor
Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
29. 07. 2014
žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí: 1) všech smluv, včetně dodatků a příloh, uzavřených od května roku 2012, které má povinný subjekt k dispozici a které souvisí se zajišťováním školního stravování v Bystřici nad Pernštejnem společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o., 2) přehledu všech příchozích a odchozích plateb od května roku 2012 mezi povinným subjektem a společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o., s uvedením data, částky a účelu platby, které souvisí se zajišťováním školního stravování touto společností v Bystřici nad Pernštejnem.
Ad 1) Byla poskytnuta kopie Dohody o zajištění stravování mezi společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o. a příspěvkovou organizací Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ze dne 30 plné znění
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
21. 07. 2014
žádost o poskytnutí odpovědi krajského úřadu na podání občana kraje
Byla poskytnuta kopie odpovědi na předmětné podání občana kraje.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
17. 07. 2014
Žádost o poskytnutí informací týkající se subjektu ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s., se sídlem t.č. Slavkov u Brna - Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, okres Vyškov, PSČ 684 01, IČ: 29201055, a to zda žádal tento subjekt u Kraje Vysočina v posledních 5 letech o jakoukoli formu dotace, příspěvku, subvence apod. a zda byla tomuto subjektu taková podpora poskytnuta, v kladném případě o poskytnutí všech dokumentů, vč. žádostí
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Dana Tlustá, ORR
11. 07. 2014
žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí: 1. kopie podání občana kraje a souvisejících otázek: 2. data přijetí předmětného podání na podatelnu krajského úřadu; 3. názvu odboru krajského úřadu, jenž byl pověřen vyřízením předmětného podání; 4. informace, zda bylo předmětné podání vyřízeno; 5. čísla jednacího a data vyhotovení odpovědi na předmětné podání; 6. informace, zda občan kraje odpověď na předmětné podání převzal; 7. kopie odpovědi na předmětné podání
Ad 1. Informace byla odmítnuta podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ad 2. 18. června 2014. Ad 3. Ředitel krajského úřadu plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
10. 07. 2014
Žádost o zaslání "interního aktu krajského úřadu - adekvátního vnitřního opatření" v souvislosti s předchozím podáním žadatele a odpovědí ředitele úřadu.
Žadateli bylo sděleno, že kopii požadovaného dokumentu nelze zaslat, neboť interní akt neměl písemnou podobu, ale jednalo se o formální výtku vůči postupu odpovědných pracovníků oddělení ostatních spr plné znění
otevřít soubor
Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností
07. 07. 2014
žádost o poskytnutí kopie podání občana kraje
Informace byla odmítnuta podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
03. 07. 2014
Žádost o o poskytnutí kopií písemností, které byly vydány krajským úřadem za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, a to všech vydaných ohlášení, stavebních povolení včetně jejich změn a prodloužení, dodatečných povolení, kolaudačních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, předčasných užívání stavby, zkušebních provozů, povolení odstranění stavby, sdělení k ověřené dokumentaci skutečného provedení stavby na území statutárního města Jihlavy pro žadatele obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a pro žadatele Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.
Žadateli bylo poskytnuto 11 kopií vydaných opatření pro žadatele obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a žadatele Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko za období od 1. 1. 2003 do 3 plné znění
Iva Olšanová, OŽPZ
02. 07. 2014
Žádost o poskytnutí kopií prvotních účetních dokladů předložených v rámci vyúčtování dotací pro spolek Dukla Jihlava – mládež za roky 2011 až 2013
Žadateli byly poskytnuty předmětné kopie dokumentů.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
12. 06. 2014
Obecné informace k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení
1. Zda krajský úřad již informoval orgány činné v trestním řízení o úmrtí Z. C. z Jihlavska z ledna 2014? - Krajský úřad nebyl nikým informován, nemohl tedy podat informaci orgánům činným v trestním plné znění
Mgr. Jan Kaleta, zdravotnictví
10. 06. 2014
Žádost o poskytnutí písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění - kdo z Ministerstva vnitra ČR postoupil písemnost ("poskytl obsah")č.j. MV-59814-3/ODK-2014, která nebyla určená krajskému úřadu.
Žádost byla krajskému úřadu postoupena ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, Ing. Marií Kostruhovou. Žádost vyřizovala Mgr. Tereza Hinterholzingerová, tel. číslo: plné znění
otevřít soubor
Mgr. Dana Sklenářová, OÚPSŘ
03. 06. 2014
Žádost o poskytnutí žádostí o poskytnutí dotace, smluv a vyúčtování dotací pro spolek Dukla Jihlava – mládež za roky 2011 až 2013.
Žadateli byly poskytnuty předmětné kopie dokumentů.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
03. 06. 2014
Žádost o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím skládající se ze dvou částí: 1) z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ? 2) žádost o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" podle § 80 Zákona o veřejných zakázkách k dotčeným veřejným zakázkám.
ad 1) Odpověď týkající se první části žádosti o informace je uveřejněna v příloze. ad 2) Odpověď týkající se druhé části žádosti o poskytnutí kopií směřuje k již zveřejněné informaci. Požadované do plné znění
otevřít soubor
Ing. Pavel Hamáček, ODSH
13. 05. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která směřovala ke sdělení, zda bylo od 1. 1. 2013 do dne vyřízení této žádosti krajským úřadem vydáno ve prospěch statutárního města či jiného provozovatele jakékoliv povolení k provozování ve vztahu k majetku – vodohospodářské infrastruktuře, na kterou byla krajským úřadem vydána povolení k provozování podle ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO 49455842, jako smluvnímu provozovateli Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Pokud takové povolení k provozování vodovodu a kanalizací bylo ve prospěch statutárního města či jiného provozovatele v daném časovém úseku vydáno, bylo požádáno o poskytnutí takového povolení.
Krajský úřad od 1. 1. 2013 do dne vyřízení této žádosti o poskytnutí informací nevydal povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve prospěch statutárního města či jiného provozovatele, která by plné znění
Iva Olšanová, OŽPZ
30. 04. 2014
žádost o poskytnutí informace týkající se námitky podjatosti Ing. Milana Palána ze dne 14. 3. 2014 vůči řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
30. 04. 2014
žádost o poskytnutí informace týkající se kontrol krajského úřadu zaměřených na nakládání obcí se svým majetkem v souladu s § 38 zákona o obcích
Nakládání a hospodaření s majetkem je jednou z oblastí, která je každoročně kontrolována při přezkoumávání hospodaření obcí prováděném podle zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za r plné znění
Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností
24. 04. 2014
Žádost o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. ze dne 2.4.2014 v rámci projektu "Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov".
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Ludmila Sedláková, ODSH
16. 04. 2014
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek z roku 2014.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Bc. Pavel Hamáček, ODSH
15. 04. 2014
Informace týkající se žádostí podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
11. 04. 2014
Žádost o poskytnutí kopie usnesení č.j. KUJI 65001/2012 ze dne 27. 9. 2012
Poskytnutí kopie usnesení č.j. KUJI 65001/2012, sp. zn. OOSČ 751/2012 OOSC, ze dne 27. 9. 2012, ve věci námitek podjatosti účastníků řízení - vyloučení vedoucí OddOSČ Krajského úřadu Kraje Vysočina JU plné znění
otevřít soubor
Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
31. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. ze dne 18.3.2014 v rámci projektu "Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov".
Sdělení od společnosti ATELIER PENTA, v.o.s. ze dne 4.3.2014. Poskytnutí informace viz přiložený soubor.
otevřít soubor
Ing. Ludmila Sedláková, ODSH
31. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. týkající se pohledávek společnosti KELTEX spol. s r.o. za Krajem Vysočina
Viz přiložený soubor.
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
31. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost ke sdělení úplného výčtu vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, k jejichž provozování bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina vydáno povolení k provozování obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z 10.3.2014
Povinný subjekt k vaší žádosti uvádí, že povolení vydaná jiným subjektem v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000, a která pozbyla platnosti k 31. 3. 2004, nebyla nahrazována novými povoleními k provozo plné znění
otevřít soubor
Iva Olšanová, OŽPZ
18. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavu pořizování zásad územního rozvoje
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Lenka Ryšavá, územního plánování a stavebního řádu
14. 03. 2014
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost ke sdělení úplného výčtu vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, k jejichž provozování bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina vydáno povolení k provozování obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z 3.3.2014
Seznam vydaných povolení k provozování pro provozovatele VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO 49455842, jako smluvnímu provozovateli svazku měst a obcí „S plné znění
otevřít soubor
Iva Olšanová, OŽPZ
14. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zaslání dokumentů podaných v rámci územního řízení projektu „Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Ludmila Sedláková, ODSH
13. 03. 2014
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost ke sdělení úplného výčtu vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy, k jejichž provozování bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina vydáno povolení k provozování obchodní společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
viz. příloha
otevřít soubor
Iva Olšanová, OŽPZ
04. 03. 2014
Žádost o poskytnutí kopie „Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů – ZEVO Jihlava“
Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina je dostupná na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/studie-proveditelnosti-zevo-vysocina/d-4055747/p1=50824. O zveřejnění plné znění
Ing. Eva Navrátilová, OŽP
04. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. týkající se upřesnění údajů uvedených v referenčním listu zakázky „II/360 Oslavice – Oslavička“ předloženého firmou COLAS CZ, a.s.
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Pavel Novotný, ODSH
03. 03. 2014
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Žádost směřovala ke sdělení informací, které se týkají osobní drážní dopravy v Kraji Vysočina.
Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 9895/2014 ze dne 14. 2. 2014.
Bc. Libuše Střechová, ODSH
17. 02. 2014
informace týkající se rozpočtu Kraje Vysočina na investiční výdaje ZŠ a MŠ v letech 2010 až 2013 (vyjma rozpočtu na mzdové výdaje a provoz školy)
Investiční výdaje základních a mateřských škol jsou hrazeny zřizovateli, což jsou v tomto případě města a obce. Kraj Vysočina zřizuje pouze základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebam plné znění
Mgr. Miroslav Pech, Odbor školství, mládeže a sportu
13. 02. 2014
žádost společnosti INSGRAF s.r.o., se sídlem Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín o poskytnutí informace, týkající se rozpočtu Kraje Vysočina na investiční výdaje ZŠ a MŠ v letech 2010 až 2013 (vyjma rozpočtu na mzdové výdaje a provoz školy)
Investiční výdaje základních a mateřských škol jsou hrazeny zřizovateli, což jsou v tomto případě města a obce. Kraj Vysočina zřizuje pouze základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebam plné znění
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
13. 02. 2014
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zaslání dokumentů podaných v rámci územního řízení projektu „Výstavba objektu společnosti COMATEX CZECH a.s. Humpolec – Vystrkov“ - doplnění
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Mgr. Hana Motlová, ODSH
12. 02. 2014
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost, týkající se osobní drážní dopravy v Kraji Vysočina.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Veronika Horní, ODSH
06. 02. 2014
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke správnímu řízení.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jiří Macura, ODSH
03. 02. 2014
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zaslání dokumentů podaných v rámci územního řízení projektu „Výstavba objektu společnosti COMATEX Czech a.s. Humpolec - Vystrkov.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Mgr. Hana Motlová, ODSH
20. 01. 2014
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se žádosti o seznam všech vystavených oprávnění ke zřízení STK v Kraji Vysočina, které dosud nezačaly s provozem.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
16. 01. 2014
Žádost o poskytnutí informace v rámci řízení o žádosti o obnovu řízení - provádění dokazování
viz přiložený soubor
otevřít soubor
JUDr. Alena Kuchařová, OddOSČ
14. 01. 2014
Informace týkající se dotační politiky, veřejných zakázek a hospodaření s majetkem
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném formátu.
V. Říhová, OSH
03. 01. 2014
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz