Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2013

Žádost o podání informací týkajících se stavby III/1296 Kuňovka - havárie silničního tělesa
Viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Jana Mrázková, majetkový
20. 12. 2013
Žádost o informace, ke které trase (V7 nebo H4)pro výstavbu vysokorychlostní trati Praha - Brno se přiklání a z jakých důvodů ji preferuje.
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
13. 12. 2013
Žádost podle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí informací týkajících se aktuálního stavu přípravy stavby silnice III/12924 a budoucích plánů Kraje Vysočina s výstavbou této silnce.
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Hana Matulová, ODSH
12. 12. 2013
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. týkající se stavby „III/1296 Kuňovka – havárie silničního tělesa“.
viz přílohu
otevřít soubor
Tomáš Pípal, ODSH
10. 12. 2013
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. Tato žádost směřovala ke sdělení informací, které se týkají osobní drážní dopravy v Kraji Vysočina.
Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel prostřednictvím datové schránky: č.j. KUJI 82851/2013 ze dne 5. 12. 2013.
Bc. Libuše Střechová, ODSH
09. 12. 2013
Žádost o poskytnutí zápisů Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina týkající se záměru na výstavbu vysokorychlostní železnice Praha - Brno.
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Lenka Ryšavá, ÚPSŘ
06. 12. 2013
Žádost o jednoduchý přehled všech držitelů aktuálních výjimek udělených našim úřadem k lovu ryb pod ledem podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“), s uvedením revíru (název a katastrální území), identifikace majitele či jiného provozovatele a termínu konce platnosti výjimky.
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
M. Drápela, OLVHZ
04. 12. 2013
Žádost o poskytnutí informace dle 106 týkající se vydání rozhodnutí ohledně "Návrhu na vydání deklaratorního rozhodnutí o neexistenci veřejně přístupných účelových komunikací"
požadované informace již byly poskytnuty dne 25.11.2013
Ing. Jiří Macura, ODSH
02. 12. 2013
Žádost o poskytnutí usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina a Rady Kraje Vysočina ve věci vysokorychlostní železnice mezo Prahou a Brnem
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Lenka Ryšavá, územního plánování a stavebního řádu
28. 11. 2013
Žádost o poskytnutí informace týkající se termínu vydání rozhodnutí o žádosti vedené u OÚ Daňkovice
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jiří Macura, ODSH
25. 11. 2013
žádost o informace týkající se zpracování Etického kodexu zaměstnanců Kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
22. 11. 2013
Žádost o poskytnutí informace o registraci kandidátní listiny ANO 2011 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Alena Kuchařová, OddOSČ
21. 11. 2013
žádost o poskytnutí informace týkající se výše platu, osobního ohodnocení, příplatku a mimořádných odměn hejtmana Kraje Vysočina, náměstků hejtmana Kraje Vysočina, ředitele krajského úřadu, vedoucích odborů krajského úřadu a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, Odboru sekretariátu hejtmana
Výše měsíční odměny hejtmana kraje: 81 110 Kč (do 31. 12. 2010), 77 055 Kč (od 1. 1. 2011).
Výše měsíční odměny náměstků hejtmana kraje: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011). plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
19. 11. 2013
Jmenný seznam všech zastupitelů, kteří byli v období 12. 11. 2000 - 1. 11. 2013 uvolněni pro funkci (plus specifikace funkce, vyznačení doby a uvedení odchodu z funkce z jiných důvodů než končícího mandátu, odkaz na usnesení zastupitelstva)
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
18. 11. 2013
Jaké jsou celkové náklady kraje na platy zastupitelů a radních, a to ročně od vzniku krajů? Jaké jsou celkové náklady na platy zaměstnanců krajského úřadu (Paragraf 6172, 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru) každoročně od vzniku krajů?
Požadované informace jsou veřejně dostupné na www.kr-vysocina.cz, a to v části finance, dále rozpočet kraje. Umožněna je filtrace v čerpání dle jednotlivých let. Konkrétní položku 5011 naleznete pod k plné znění
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., Oddělení řízení lidských zdrojů
11. 11. 2013
Žádost o stanoviska dotčených orgánů vydaných před schválením ÚP Vystrkov, stanoviska, která se týkala ploch Z17, Z18, Z19, Z20.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán na úseku územního plánování vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využ plné znění
otevřít soubor
Ing. Miroslava Stloukalová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
25. 10. 2013
Žádost o informace související s pořádáním akce Vysočina Fest 2013
1. Jakou částku uhradil Kraj Vysočina jako dotaci (nevratnou půjčku) pořadateli akce? Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti YASHICA s. r. o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice plné znění
V. Říhová, OSH
21. 10. 2013
žádost o sdělení počtu rozhodnutí o uložení pokuty poskytovateli zdravotních služeb v období od 1. dubna 2012 dosud.
Počet pokut uložených podle: - zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů: 0, - zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních s plné znění
D. Talpa, zdravotnictví
10. 10. 2013
Žádost o poskytnutí informace o postoupení spisu č.j. KUJI 50841/2013
Žadateli byla poskytnuta informace o tom, že předmětný spis nadřízenému orgánu postoupen nebyl.
V. Říhová, OSH
23. 09. 2013
Žádost o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti rozhodnuto o zrušení rybářského revíru podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“ a dále o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti v pochybnostech řešeno, byť i jen jako předběžná otázka, zda se jedná o uzavřenou vodu podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o rybářství.
Ad. 1. Žadateli bylo zasláno 5 rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ o zrušení rybářského revíru podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona o rybářství. Ad. 2. Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVH plné znění
Ing. M. Drápela, OLVHZ
23. 09. 2013
poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek v rámci Kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Dana Buřičová, Odbor analýz a podpory řízení
29. 08. 2013
poskytnutí informace o řešení případných škod na majetku v souvislosti s ukončenou stavební akcí „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“
Oprava vozovky a příčných kanálových vpustí a kanálu nebude ze strany Kraje Vysočina provedena, a to z následujících důvodů. Kraj Vysočina během realizace vyvíjel maximální možný tlak na zhotovitele plné znění
Ing. Eduard Jozífek, Odbor majetkový
29. 08. 2013
Žádost o poskytnutí informace ve věci základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina, včetně posledních uzavřených dodatků ke smlouvám
viz přílohu
otevřít soubor
Bc. Libuše Střechová, ODSH
27. 08. 2013
poskytnutí informace týkající se efektivity řízení lidských zdrojů v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu
27. 08. 2013
Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR; využívá služeb bezpečnostních služeb (rozsah,cena)
služby využíváme, 24 hodin denně, cena 79,- Kč/hodinu, o zvýšení ceny neuvažujeme, se službou jsme spokojeni
otevřít soubor
Šmídová, oddělení hospodářské správy
23. 08. 2013
Seznam radních a zastupitelů Kraje Vysočina v období 2008-2012 a 2012-doposud
viz příloha
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
23. 08. 2013
Jedná se o žádost o poskytnutí informace - dokumentů Finální ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013 a Dodatečné ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013.
Oba požadované dokumenty, tedy Finální ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 2013 a Dodatečné ex-ante hodnocení ROP NUTS II Jihovýchod na programovací období 2007 – 20 plné znění
Jež, ORR
16. 08. 2013
žádost o následující informace: - dokument upravující poskytnutí dotací v oblasti kultury, - postupy a struktura výroční zprávy, - výroční zprávy Horáckého divadla Jihlava za roky 2011, 2012, - ekonomické údaje a údaje o činnosti Horáckého divadla Jihlava, - dokumenty definující vztah příspěvkových organizací ke zřizovateli Kraji Vysočina, - metodika na odměňování ředitelů příspěvkových organizací; - organizační struktury HDJ,
Tazatelce byly zaslány odpovědi: - pravidla Rady kraje upravující poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění (14/12), - prvidla Rady kraje upravujícíc vztah zřizovatele a příspěvkové organ plné znění
Martina Skryjová, OKPPCR
14. 08. 2013
Žádost o poskytnutí informací týkajících se opravných prostředků ve správních řízeních v letech 2009 - 2012 pro účely vědeckého projektu "Efektivnost návrhových prostředků ochrany proti nepravomocným správním aktům".
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
13. 08. 2013
Zádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost směřovala ke sdělení, podle jakého zákona či vládního nařízení je možné požadovat po občanech, aby si budovali na vlastní náklady po obecních pozemcích stoky splaškové kanalizace.
viz. příloha
otevřít soubor
Iva Olšanová, OLVHZ
12. 08. 2013
Zaslání stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina ke konceptu územního plánu města Jihlava, jmenovitě materiálu č.j. KUJI 46716/2012, OUP 266/2012 Ry-5
viz. příloha
otevřít soubor
Ing. Petr Průža, OÚPSŘ
09. 08. 2013
Sdělení počtu přezkumných řízení opatření obecné povahy za období 2006 - 2013
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. David Marek, OddOSČ
09. 08. 2013
Žádost o sdělení počtu odvolacích řízení proti prvoinstančním rozhodnutím provedených Krajským úřadem Kraje Vysočina v letech 2011 a 2012, žádost o sdělení počtu odvolacích řízení provedených podle stavebního zákona v letech 2011 a 2012
viz příloha
otevřít soubor
Bc. Ivana Schimmerová, OddOSČ
06. 08. 2013
Žádost o poskytnutí informace v rámci odvolacího řízení vedeného po sp. zn. OOSČ 421/2013 OOSC
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
01. 08. 2013
Žádost o poskytnutí informace v rámci odvolacího řízení vedeného pod sp. zn. OOSČ 421/2013 OOSC
viz. příloha
otevřít soubor
Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
29. 07. 2013
Žádost obce Hojkov o poskytnutí informací týkajících se vodovodů pro veřejnou potřebu a lesního hospodářství v k.ú. Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov, Rohozná a Dolní Cerekev v souvislosti průzkumnými přípravními pracemi pro vybudování úložiště jaderného odpadu
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jaroslav Voráček, Ing. Radka Straková, OLVHZ
29. 07. 2013
1) Jakou mají průměrnou hrubou měsíční mzdu (včetně mimořádných odměn) pracovníci, kteří administrují projekty OP VK (projektový a finanční manažeři nebo obdobné pozice) v Kraji Vysočina (údaj za posledních 12 měsíců tj. za období od 7/2012 do 6/2013)?
2) Kolik průměrně každý pracovník aktuálně administruje projektů?
Ad 1) 26 430 Kč
Ad 2) 23
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
29. 07. 2013
žádost týkající se poskytnutí výčtu návrhů ústavních zákonů, návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů zákonů, které byly připomínkovány v roce 2012 Krajem Vysočina, a to včetně kopií připomínek k daným legislativním návrhům a včetně informace o výsledku uplatněných připomínek a následujících dotazů:
1) Zda a kdy došlo k elektronizaci krajského úřadu
2) v jaké jiné podobě než písemné či elektronické jsou uchovávány legislativní návrhy a připomínky
3) z jaké "substance" byla část informace "extrahována"
4) z jakého titulu odpovídá za Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
5) kdo konkrétně informace vyhledával a na jaké pracovní pozici tato osoba je včetně tabulkového zařazení
6) na základě jakého usnesení byly stanoveny sazby dle Sazebníku podle zákona č. 106/1999 Sb.
7) z jakého důvodu a proč připomínky k právním předpisům nejsou veřejně přístupny na veřejném portálu Kraje Vysočina.
Ad 1) až Ad 3) na straně 1 žádosti: Krajský úřad konstatuje, že informaci žadatel obdržel přípisem č.j. KUJI 49306/2013 ze dne 16. 7. 2013.
Ad 1) V běžné praxi je výpočetní technika používána od plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu
29. 07. 2013
poskytnutí informace ke Krajem Vysočina administrovaným veřejným zakázkám za roky 2010 až 2012
znění informace viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
26. 07. 2013
Žádost o poskytnutí informací: Zda je již rozhodnuto o realizaci některé z plánovaných investic do vytápění objektů Kraje Vysočina či objektů spravovaných Krajem Vysočina ve městě Třebíč a jaký je plán těchto investic pro letošní rok. Jaká je cena všech složek zemního plynu nakupovaného pro odběrné místo Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Třebíči.
viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
24. 07. 2013
Žádost obce Hojkov o poskytnutí informací týkajících se zásob podzemní vody, záplavových území, popř. dalších činností povolovaných či evidovaných KrÚ, které by mohly souviset s plánovaným úložištěm radioaktivního odpadu
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jaroslava Pavouková, OLVHZ + předáno k vyjádření na OŽP,
22. 07. 2013
Žádost o poskytnutí informací týkající se finančních prostředků na chod a fungování Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
viz přiložený soubor
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
19. 07. 2013
Požadavek k poskytnutí soupisu všech materiálů, jikož i úkonů, které měl k dispouzici OZ KÚ na základě něhož vyhotovil svůj přípis z 20.5.t.r. č.j.KUJI34697/2013.
K odpovědi ze dne 20. 5. 2013 použil odbor zdravotnictví stanovisko a informace z přípisu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, doručeného dne 14. 5. 2013, a telefonicky ověřených informací.
J. Kaleta, zdravotnictví
19. 07. 2013
Žádost o poskytnutí informace v rámci spisového materiálu odvolacího řízení sp. zn. OOSČ 256/2013 OOSC
viz. příloha
otevřít soubor
Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, OddOSČ
19. 07. 2013
žádost týkající se poskytnutí výčtu návrhů ústavních zákonů, návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů zákonů, které byly připomínkovány v roce 2012 Krajem Vysočina, a to včetně kopií připomínek k daným legislativním návrhům a včetně informace o výsledku uplatněných připomínek
Žadateli byly poskytnuty kopie připomínek za rok 2012 a jejich výsledek (viz příloha).
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
16. 07. 2013
Žádost o poskytnutí informací týkajících se pronájmu pozemků pod pozemními komunikacemi ve vlastnictví Kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
03. 07. 2013
1. Který subjekt provozuje plynovou kotelnu vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči a je tento subjekt současně i investorem této plynové kotelny? 2. Vznikl a byl uplatněn u investora financujícího výstavbu plynové kotelny vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči, nárok na odpočet DPH z vynaložené investice? 3. Vznikl a je uplatňován u subjektu provozujícího plynovou kotelnu vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči, nárok na odpočet DPH při nákupu paliv či energií? 4. Vytápí kotelna vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči i jiné objekty, či zásobuje teplem jiné subjekty, pokud ano, tak jaké? 5. Kdy byl osazen plynoměr, prostřednictvím kterého je měřena spotřeba plynu pro plynovou kotelnu vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči? 6. Jaká byla historicky cena všech složek zemního plynu včetně DPH, za kterou subjekt provozující plynovou kotelnu Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči, plyn nakupoval či nakupuje, od zahájení provozu do 30.04.2013? 7. Jaká byla absolutní spotřeba zemního plynu v plynové kotelně vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči za období od osazení plynoměru do 30.04.2013? 8. Měří plynoměr pouze spotřebu zemního plynu pro provoz plynové kotelny vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči nebo měří spotřebu plynu i pro jiná nesouvisející zařízení? 9. Jaké jsou plánované náklady na provoz kotelny vytápějící objekt Záchranné služby kraje Vysočina v Třebíči (elektrická energie, opravy, revize, a kontroly zařízení, osobní náklady, školení, atd.)? 10. Plánuje kraj Vysočina v r. 2013, 2014 či 2015 či pokud je zpracován výhled na delší období, tak na tohle období, nějaké investice do rekonstrukcí plynových kotelen v Třebíči či jiné investice do vytápění svých objektů v intravilánu města Třebíč?
odpoveď viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, odbor majetkový
05. 06. 2013
žádost o poskytnutí informací k používání elektronických právních informačních systémů
viz příloha
otevřít soubor
T. Mrázková, Odbor informatiky
31. 05. 2013
1) Kdy správní orgán převzal správní spis od správního orgánu I. stupně ve věci odvolání p. F. Z. proti usnesení primátora města Jihlavy. 2) Zda krajský úřad v dané věci již rozhodl, tedy vydal usnesení o podaném odvolání p. F. Z. a kdy se tak stalo. 3) Pokud nenastala skutečnost dle bodu 2 tohoto podání, jak krajský úřad naložil se správním spisem a kde se nyní spis nachází. 4) Poskytnutí kopie odvolání obviněného p. F. Z. proti usnesení primátora města Jihlavy o vznesených námitkách podjatosti touto osobou. 5) Pokud krajský úřad vydal rozhodnutí dle bodu 2 tohoto podání, požadujete poskytnutí kopie tohoto usnesení.
1) Krajskému úřadu byl předán spis v předmětné věci dne 28. 2. 2013 2) Krajský úřad ve věci rozhodl dne 21. 5. 2013 3) - 4) Poskytnuto v příloze 5) Poskytnuto v příloze
Bc. Petr Munduch, Oddělení ostatních správních činností
30. 05. 2013
žádost o poskytnutí přehledu všech smluv uzavřených povinným subjektem v období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 a elektronické podoby prvních deseti smluv uzavřených za toto období, které zároveň nejsou smlouvami pracovními ani jinými dohodami o výkonu závislé práce
žadateli byly poskytnuty informace ve formátu, který požadoval
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
21. 05. 2013
Dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací k výsledkům výběrového řízení na „Nákup 30 ks PC“, vyhlášených dne 16.5.2013. 1) Jaké bylo procentuální ohodnocení nabídek jednotlivých uchazečů? 2) Jaké byly poskytnuté záruky jednotlivých uchazečů?
Viz příloha.
otevřít soubor
K. Mayerová, Odbor informatiky
20. 05. 2013
Žádost o poskytnutí: • Všechny radní kraje (+ hejtmany a jejich náměstky, jméno a politickou stranu, za kterou byli zvoleni) za celou historii krajské samosprávy, tedy od prvních krajských voleb v roce 2000 až po nové složení kraje po volbách 2012. • Počet zaměstnanců kraje od roku 2000 do roku 2013 k prosinci daného roku (plus údaj za březen 2013).
ad. 1 volební období 2000 - 2004: Dohnal František, Ing. (4K),Kodet Václav, Ing.(4K),Hermann Tomáš, Ing.(4K),Štěrbová Alena (4K),Vystrčil Miloš, RNDr.(ODS),Rohovský Ivo (ODS),Matějková Martina,PaedDr plné znění
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
09. 05. 2013
poskytnutí přehledu o obecně závazných vyhláškách o zákazu podomního prodeje v Kraji Vysočina
Evidence nařízení vedená krajským úřadem obsahuje následující právní předpisy, které zakazují podomní prodej:
Nařízení města Pelhřimov č. 7/2012, kterým se vydává Tržní řád;
Nařízení města plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
06. 05. 2013
žádost o poskytnutí informace týkající se výše finančních prostředků z veřejných zdrojů, které byly poskytnuty ve formě platů, odměn a jakýchkoliv jiných finančních prostředků hejtmanovi kraje, řediteli krajského úřadu a vedoucím odborů krajského úřadu
Výše měsíční odměny hejtmana Kraje Vysočina činí v současné době 77 055 Kč. Informace týkající se ředitele krajského úřadu a vedoucí odborů krajského úřadu byly odmítnuty podle § 15 zákona.
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
15. 04. 2013
1) Na základě jaké smlouvy či smluv bylo proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (včetně předchůdců společnosti) od roku 2003 čtrnáct faktur v celkové výši 3 780 473,- Kč?
2) Byla tato smlouva uzavřena podle zákona č. 137/2006 Sb.?
3) Poskytnutí kopie smlouvy včetně zadávacích podmínek k veřejným zakázkám, jejichž výsledkem bylo uzavření smluv se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. či jejími předchůdci.
4) Má povinný subjekt implementována interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek? Pokud ano, poskytnout kopii.
1) Jedná se o smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv uzavřenou dne 8. 2. 2001, scan součástí přílohy č. 1 k tomuto přípisu.
2) Nebyla.
3) Smlouva byla uzavřena na základě zadání veře plné znění
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
12. 04. 2013
Jaký je aktuální počet zaměstnanců krajského úřadu.
Kolik bylo za rok 2012 přijato zaměstnanců na krajský úřad a kolik jich bylo propuštěno, včetně uvedení jmen.
Jaká je výše měsíčního platu hejtmana kraje Vysočina, kterým je Jiří Běhounek.
Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu činí 422.
Za rok 2012 byl pracovní poměr zaměstnanců zařazených do krajského úřadu zahájen u 37 osob (jména a příjmení zaměstnanců tvoří přílohu č plné znění
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
04. 04. 2013
Informace týkající se způsobu výpočtu výše prokazatelných ztrát v letech 2007 - 2011, zda do nich byly zahrnuty náklady na know-how poskytované společností ICOM transport a.s. a zda byly do výpočtů přiměřeného zisku zahrnuty náklady na know-how poskytované mateřskou společností.
viz přílohu
otevřít soubor
Mgr. Michaela Brožíková, ODSH
28. 03. 2013
Informace ohledně celkových nákladů OGV Vysočiny na výstavy Patrika Šimona v letech 2008-2012 .
2010 - Jeden svět nestačí, celkové náklady cca 508 tis. Kč, nájemné 360 tis. Kč, 2011 - Sláva císaři, celkové náklady cca 9 tis. Kč, nájemné cca 8 tis. Kč, 2011 - Odlesk perly, celkové náklady cca 239 plné znění
otevřít soubor
Klára Jiráková, OKPPCR
12. 03. 2013
1) Jak rada kraje naložila s materiály pod čísly RK-06-2013-15 a RK-06-2013-16? 2) Co z rozhodnutí radních vyplývá pro příjemce dotace?
1) Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 2. 2013 materiály projednala. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v materiálech a k možné výši prominutí stanovené v Příručce pro nesrovnalosti Operačního plné znění
Mgr. Petr Tlustoš, ORR
07. 03. 2013
Informace ohledně užívání automatizovaného systému právních informací ASPI
viz připojený soubor
otevřít soubor
T. Mrázková, OI
07. 03. 2013
Požadováno poskytnutí souhrnného listu projektu vygenerovaného z databáze Monit7+, průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy u projektu s názvem "Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělávání" reg. č.:CZ.1.07/1.2.02/02.0001
Informace poskytnuta viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jana Hadravová, ORR
05. 03. 2013
Žádost o poskytnutí informací týkajících se zajištění havarijní připravenosti složek integrovaného záchranného systému
viz přiložený soubor
otevřít soubor
J. Murárik, OSH
27. 02. 2013
Žádost o informace týkající se finančních objemů veřejných zakázek
viz přiložený soubor
otevřít soubor
M. Hadrava, OAPŘ
27. 02. 2013
Žádost o poskytnutí jmenovitých výsledků hlasování v krajském zastupitelstvu od voleb 2008 do voleb 2012
viz příloha
otevřít soubor
D. Matys, OI
25. 02. 2013
I. Jmenný seznam členů Výběrové komise pro výběr grantových projektů globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "Výběrová komise"); II.Žádost o seznam projektů hodnocených hodnotící komisí dne 24. 1. 2013; III. Důvody vyřazení žadatele z Výběrové komise.
Ad otázka č. I.: Informace vztahující se k otázce č. I povinný subjekt nemůže ze zákonných důvodů žadateli poskytnout v požadovaném rozsahu a jsou tak předmětem částečného odmítnutí žádosti. Ad otá plné znění
otevřít soubor
Ing. Jana Hadravová, Odbor regionálního rozvoje
19. 02. 2013
1. Žádost o poskytnutí informace, zda byla krajskému úřadu doručena žádost o zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a pokud ano, byla tato poskytnutá informace zveřejněna a kde?
2. V které části webových stránek kraje jsou umístěny doprovodné informace vyjadřující obsah poskytnutých informací?
Ad 1. Nikoliv. Nad rámec předmětné žádosti o poskytnutí informace krajský úřad podotýká, že ustanovení § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím nehovoří o speciální žádosti, nýbrž o žádost plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
19. 02. 2013
1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
   a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli;
   b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
2. Celkový počet žádostí vyřízených v roce 2012:
   a) vyřízených poskytnutím informací (i částečně);
   b) vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).
ad 1. Celková vyúčtovaná a uhrazená částka úhrady za poskytnutí informace za rok 2012 činí:
   a) 41,80 Kč;
   b) 7 308 Kč.
ad 2. Počet žádostí o poskytnutí infor plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
18. 02. 2013
1. Počet žádostí o náhradu škody evidované v roce 2012 proti:
   - nezákonnému rozhodnutí dle § 20 odst. 1 a 2 zák. č. 82/1998 Sb.;
   - nesprávnému úřednímu postupu dle § 22 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.;
   - kolika žádostem bylo vyhověno;
   - celková výše náhrady škody.
2. Počet žádostí o regresní úhradu vůči státu v roce 2012 za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím:
   - kolika žádostem bylo vyhověno;
   - celková výše náhrady škody;
3. Využití § 24 zákona č. 82/1998 Sb., o nároku územního celku na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku škody.
ad 1. Počet žádostí o náhradu škody a celková výše škody za rok 2012 činí 0.
ad 2. Počet žádostí o regresní úhradu vůči státu a celková výše škody za rok 2012 činí 0.
ad 3. Kraj Vysočina n plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
14. 02. 2013
Žádost o informaci, jakým způsobem a kdy nabízel Kraj Vysočina školám vstupenky na MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě a zda je možné zjistit, kolik vstupenek která škola obdržela.
viz v příloze
otevřít soubor
Mgr. Petr Adam, Odbor školství, mládeže a sportu
12. 02. 2013
žádost o poskytnutí informace jakým způsobem je v rámci přípravy stavebních investic hodnocena jejich efektivnost a zda je používána některá konkrétní metoda či jiné druhy analýz
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Petr Kolář, odbor majetkový
16. 01. 2013
žádost o poskytnutí informace týkající se nákladů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě po jednotlivých linkách za rok 2010 a poskytnutí informace o výši výdajů na krytí kompenzační platby
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Pavlína Oberreiterová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
16. 01. 2013
Jedná se o poskytnutí informací při pořízení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
otevřít soubor
Ing. Lenka Ryšavá, OÚPSŘ
14. 01. 2013
Jedná se o žádost Obce Nepolisy týkající se alokace a skutečně vyplacených finančních prostředků z Programu obnovy venkova Vysočiny v letech v letech 2008 - 2012.
otevřít soubor
Mgr. Dušan Vichr, ORR
11. 01. 2013
Žádost o poskytnutí informací týkajících se udělování oprávnění k provozování stanice technické kontroly a udělování osvědčení k provozování STK
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH
09. 01. 2013
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz