Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2012

Žádost o poskytnutí informací týkajících se navýšení ceny krajem objednávaných služeb v závazku veřejné služby vůči ČD a dále informaci týkající se finančního dopadu krajem schválené investice do pořízení moderních vozidel na výši hrazení kompenzace
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Mgr. Michaela Brožíková, ODSH
19. 12. 2012
Žádost o poskytnutí informací týkajících se veřejných prostředků vynaložených na akci "II/405 - úprava křižovatky" v k.ú. Okříšky
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Jiří Lojda, ODSH
14. 12. 2012
Žádost o poskytnutí informací týkajících se místně příslušných orgánů ve vztahu k orgánu územní samosprávy
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Veronika Říhová, OSH
11. 12. 2012
1. Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1.1.2010 do 31.12.2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)? Do odpovědi na tuto otázku nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti krajského úřadu zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané krajským úřadem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno „definitivně a s konečnou platností“.)
2. Jaká byla celková částka, kterou krajský úřad na základě rozsudků správních soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatil úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?
3. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?
4. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, bylo ze strany státu vůči kraji nebo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. uplatněno právo na regresní úhradu náhrady škody, způsobené nezákonným a soudem zrušeným rozhodnutím krajského úřadu? V jaké celkové výši byla v těchto případech regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a v jaké přímo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí? Pokud byla regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a kraj ji uhradil, v kolika případech a v jaké celkové výši ji kraj následně dále uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?
5. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.), a dále uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.
6. Jakou celkovou částku krajský úřad zaplatil externím advokátním kancelářím za zastupování (ve všech stupních) v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1 - uvedení výše částek zaplacených jednotlivým advokátním kancelářím za zastupování krajského úřadu v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1 v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, včetně jména či firmy konkrétní advokátní kanceláře.
7. Evidoval krajský úřad informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?
ad 1. Počet rozhodnutí činí 21 za období let 2010 - 2011.
ad 2. Jedná se o částku 117 350,- Kč s tím, že z titulu pojištění jsou zaplacené náklady následně krajskému úřadu zaplaceny pojišťovno plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
03. 12. 2012
žádost o poskytnutí informací týkajících se prostředků a rozsahu hromadné dopravy zajišťovaných Krajem Vysočina
informace - viz přílohu
otevřít soubor
Mgr. Michaela Brožíková, Odbor dopravy a silničního hospodářství
20. 11. 2012
Žádost o poskytnutí informace o budoucím nakládání s nemovitostmi na adrese Jihlava, Na Kopci 28
viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, Hana Javůrková, odbor majetkový
20. 11. 2012
žádost o poskytnutí informace ohledně schválení změny značení křižovatky silnic
informace viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jiří Macura, Odbor dopravy a silničního hospodářství
02. 11. 2012
žádost o vyplnění dotazníku na outsourcing
informace viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Václava Kotrbová, MSc., Odbor analýz a podpory řízení
08. 10. 2012
Žádost o poskytnutí informací týkajících se vydávání závazných stanovisek dle zák.č. 20/1987 Sb., památkový zákon:
a) jaký systém el.služby užívá povinný subjekt a od kterého roku,
b) zda syst.el.služby pov.subjektu umožňuje vyhledávání spisů dle jména žadatele, nebo jiného identifikačního údaje,
c) jak dlouho jsou v systému el. spis. služby pov. subjektu uchovány správní spisy dle zák.č. 20/1987 Sb., zejména závazná stanoviska dle § 14 tohoto zákona,
d) kolik závazných stanovisek dle §14 z.č. 20/1987 Sb. vydal povinný subjekt k žádostem žadatele Národního památkového ústavu v roce 2012 a v předchozích letech dle časového úseku dle bodu c),
e) kolik úředních osob pov.subjektu se podílelo na vyřizování žádostí dle bodu c),
f) jakým způsobem zasílá pov.subjekt odborné organizaci státní pam.péče žádost o vydání odborného vyjádření,
g) v kolika případech dle bodu d) nedodržela odborná organizace státní pam.péče lhůtu k vydání odbor.vyjádření,
h) lze z účetnictví pov.subjektu vysledovat náklady na poštovné dle příslušných org. útvarů subjektu, tj. jaké náklady na poštovné má org. útvar vyřizuící agendu státní památkové péče,
i) jaký je průměrný plat zaměstnanců pov.subjektu v r.2012 a časovém úseku dle bodu c).
a) Krajský úřad Kraje Vysočina užívá elektronický systém vedení spisové služby GINIS, a to od roku 2003.
b) Ano, systém spisové služby umožňuje vyhledávání podle jakékoliv evidenční položky spi plné znění
otevřít soubor
Klára Jiráková, OKPPCR
01. 10. 2012
Žádost o poskytnutí seznamu osob, které mají platné povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).
Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ k uvedené žádosti sděluje, že seznam v té podobě, který žádáte, nevedeme a ze zákona o vodovodech a kanalizacích nemáme povinnost jej vést. Ale v souladu s ustanov plné znění
Iva Olšanová, OLVHZ
26. 09. 2012
Žádost o poskytnutí prezenčních listin ze všech zasedání zastupitelstva kraje, která proběhla od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 do 1. 9. 2012
viz přiložený soubor
otevřít soubor
V. Říhová, OSH
10. 09. 2012
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
otevřít soubor
K. Mayerová, informatiky
29. 08. 2012
Žádost o poskytnutí předpisu pro kumunikaci s médii popisující práva zaměstnanců při komunikaci s médii a dále o poskytnutí programového prohlášení rady kraje.
Věc: Poskytnutí informace Dne 7. 8. 2012 byla Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svob plné znění
otevřít soubor
Mgr. Veronika Říhová, OSH
09. 08. 2012
Žádost o poskytnutí informace týkající se pořízení Územního plánu Ovesná Lhota, poskytnuté dotace na územní plán a zaslání kasační stížnosti podané Krajem Vysočina
Odpověď a poskytnuté materiály jsou uvedeny v příloze.
otevřít soubor
Jiří Brambůrek, OÚPSŘ
26. 07. 2012
Žádost o informace ke změně termínu jarních prázdnin v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013
viz přílohu
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Pech, Odbor školství, mládeže a sportu
09. 07. 2012
žádost o poskytnutí informace, zda má krajský úřad zaveden (i) systém řízení dokumentů a informací a (ii) funkci „records manager“, (iii) zda krajský úřad provádí audit systému spisové služby, (iv) zda krajský úřad vzdělává pracovníky v oblasti správy dokumentů a spisové služby
(i) Nemáme zaveden systém řízení dokumentů a informací, vykonáváme spisovou službu v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících p plné znění
Ing. Eva Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory
28. 06. 2012
žádost o poskytnutí informací týkající se rozpočtu Kraje Vysočina, dotací a veřejných podpor, hospodaření s majetkem Kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
26. 06. 2012
žádost o podání informací: - seznam probíhajících nebo plánovaných rekonstrukcí zdrojů tepla v objektech v lokalitě Třebíč, ve vlastnictví nebo provozu Kraje Vysočina pro období 2012 - 2017 - cenu zemního plynu pro rok 2012 včetně případných stálých plateb
Žadateli byl zaslána informace, viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, Odbor majetkový
21. 06. 2012
žádost o poskytnutí informací, jakému dodavateli (dodavatelům) byla zadána veřejná zakázka „Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency“ (název, sídlo a IČ), a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložil
Veškeré informace týkající se výsledků zadávacího řízení jsou uveřejněny na webových stránkách kraje na odkaze https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/detail/1400652 V souladu s ust. § 146 zákona č. 137/2 plné znění
Mgr. Jitka Tvrzová, Odbor majetkový
20. 06. 2012
žádost o poskytnutí informací, jakému dodavateli (dodavatelům) byla zadána veřejná zakázka „Výkon činností koordinátora BOZP“ (název, sídlo a IČ), a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili
Veškeré informace týkající se výsledků zadávacího řízení jsou uveřejněny na webových stránkách kraje na odkaze https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/detail/1398516 V souladu s ust. § 146 zákona č. 137/2 plné znění
Mgr. Jitka Tvrzová, Odbor majetkový
19. 06. 2012
žádost o poskytnutí informací týkající se příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených Krajem Vysočina, etických kodexů, střetu zájmů, územního rozvoje atd.
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
15. 06. 2012
žádost o poskytnutí informací z oblasti zadávání veřejných zakázek Krajem Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Jitka Tvrzová, Odbor majetkový
14. 06. 2012
žádost o poskytnutí informací, jak bylo naloženo s podáním žadatele ze dne 21. 5. 2012 a kdo byl oprávněnou úřední osobou k vyřízení tohoto podání
Krajský úřad Kraje Vysočina se předmětným oznámením o přestupku zabýval pouze z pozice nadřízeného správního orgánu, který ve smyslu § 131 odst. 4 správního řádu určil jiný správní orgán namísto toho, plné znění
Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností
07. 06. 2012
Žádost o poskytnutí informací týkajících se radničních novin vydávaných z prostředků kraje
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jitka Svatošová, OSH
06. 06. 2012
Žádost o informace k závěrům odborné komise OŠMS k rozhodování o udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga podle § 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Viz v příloze. Anonymizováno s ohledem na ochranu osobních údajů dotčených osob
otevřít soubor
Mgr. Petr Adam, Odbor školství, mládeže a sportu
30. 05. 2012
Žádost o informace v souvislosti s ivesticí Kraje Vysočina v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě - Heleníně: 1. Kde a jakým způsobem je v příslušné smlouvě investora s realizátorem stavby ošetřena likvidace případných škod na majetku? 2. Je město Jihlava rovněž účastníkem stavebního řízení? 3. Kdo z odpovědných pracovníků Kraje Vysočina dozoruje stavbu? 4. Kdo z odpovědných pracovníků Kraje Vysočina zabezpečí vypořádání škod na majetku, které již vznikly a dalších škod, jejichž vznik se předpokládá?
Informace poskytnuty dopisem ze dne 16. 5. 2012
otevřít soubor
Ing. Jiří Krejčí, majetkový
17. 05. 2012
Žádost o poskytnutí kopií platných rozhodnutí o registraci porodních asistentek v Kraji Vysočina.
viz příloha
otevřít soubor
J. Plotová, D. Talpa, zdravotnictví
15. 05. 2012
žádost o sdělení výše finančních prostředků, které byly poskytnuty ve formě platů, odměn a mimořádných odměn v roce 2010, 2011 a 2012 hejtmanovi, náměstkovi hejtmana, řediteli krajského úřadu a vedoucím odborů krajského úřadu
Žadateli byly poskytnuty částky výše finančních prostředků, které byly poskytnuty ve formě platů, odměn a mimořádných odměn v roce 2010, 2011 a lednu a únoru roku 2012.
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
09. 05. 2012
Porodní asistentky v Kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina registruje v současné době 9 poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají v registraci uveden druh a rozsah poskytované ambulantní zdravotní péče porodní asistentka. Rozsah plné znění
otevřít soubor
D. Talpa, zdravotnictví
04. 05. 2012
Počty stížností v oblasti zdravotnictví v Kraji Vysočina za roky 2008 - 2011
informace v příloze.
otevřít soubor
J. Kaleta, zdravotnictví
04. 05. 2012
Žádost o poskytnutí informace: - položkový rozpočet stavby včetně přeložek sítí dle platné smlouvy s dodavatelem (stavba výjezdnového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Třebíč) - seznam a výše vyúčtovaných položek dle provedených prací - propočet ročních nákladů na vytápění objektu, který byl podkladem pro posouzení výhodnosti zvolené koncepce vytápění
Žadateli byl zaslán datovou schránkou dopis s požadovanými informacemi a přiloženy soubory s položkovým rozpočtem stavby.
otevřít soubor
Ing. Petr Kolář, majetkový
02. 05. 2012
žádost o informaci týkající ve veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci SŠ technická Žďár na Sázavou - rekonstrukce střechy
žadateli byla zaslána písemná odpověď s požadovanými informacemi
otevřít soubor
Ing. Petr Kolář, odbor majetkový
02. 05. 2012
žádost o poskytnutí informace týkající se:
1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana Jihočeského kraje;
2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje;
3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje;
4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana Jihočeského kraje (pokud hejtman takové poradce má);
5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních Jihočeského kraje
Žadateli byly zaslány informace na otázky č. 2 až 4, kterak si je Krajský úřad Kraje Vysočina vyžádal od Jihočeského kraje; informace na otázky č. 1 a 5 byly žadateli již poskytnuty.
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
04. 04. 2012
žádost o informaci, zda-li Kraj Vysočina již zpracoval aktualizované vydání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95, písm. d. Na webových stránkách kraje nalezen pouze Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2010 - 2011.Pokud byl tento Plán vypracován, prosím, kde ho mohu nalézt v elektronické podobě na vašich webových stránkách.
viz. odpověď (ve formátu PDF)
otevřít soubor
Bc. Roman Sýkora, Odbor sociálních věcí
17. 02. 2012
Žádost o poskytnutí informace k odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina.
Viz přiložený soubor PDF.
otevřít soubor
Jana Dočkalová, Odbor školství, mládeže a sportu
03. 02. 2012
dotaz na stav řízení
viz. příloha
otevřít soubor
JUDr. Ivana Císařová, ÚPSŘ
01. 02. 2012
žádost o poskytnutí informace, zda budou doplněny chybějící atributy soch apoštolů sv. Petra a Pavla pod západním průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné, a v případě, pokud se s tímto opatřením dále nepočítá, zároveň i sdělení důvodů nedoplnění těchto atributů
viz odpověď (ve formátu PDF)
otevřít soubor
Ing. arch. Olga Čermáková, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
31. 01. 2012
žádost o poskytnutí kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek pro VZ II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
Žadateli byla poskytnuta zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
Ing. Hana Strnadová, ODSH
30. 01. 2012
Žádost o poskytnutí informace,zda neměla být výplňová konstrukce silničních mostů, tunelů, pro MS v biatlonu 2013 opatřena nosnou železobetonovou konstrukcí
žadateli byla zaslána odpověď s uvedením investora stavby a vysvětlením použitého konstrukčního systému
otevřít soubor
Ing. Petr Kolář, odbor majetkový
30. 01. 2012
žádost o poskytnutí informace - kopie správního spisu Městského úřadu Velké Meziříčí sp.zn. DOP/25912/2011/1345/2011-mikli a správního spisu Krajského úřadu Kraje Vysočina sp.zn. OOSC 12/2012 OOSC/315
poskytnuta anonymizovaná kopie správních spisů
Mgr. Zbyněk Krchňavý, Oddělení ostatních správních činností
24. 01. 2012
žádost o poskytnutí informace týkající se:
1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana Jihočeského kraje;
2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje;
3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje;
4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana Jihočeského kraje (pokud hejtman takové poradce má);
5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních Jihočeského kraje
ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Jihočeského kraje: 80 330 Kč (do 31. 12. 2010), 76 314 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákonaplné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
24. 01. 2012
žádost o poskytnutí informací souvisejících s přidělením dotace na zmrzlinový stroj cukrárně Fontána – Váš sladký svět s.r.o. v Přibyslavi z Fondu Vysočiny, grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011, a to sdělení pořizovací ceny stroje, která je na faktuře na zmrzlinový stroj uvedena, a typu stroje, který byl za tuto částku nakoupen
Příjemce Cukrárna FONTÁNA - Váš sladký svět s.r.o., IČO 26008301, získal od Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny, grantového programu Rozvoj podnikatelů 2011, dotaci ve výši 142 500 Kč na nákup výrobníku z plné znění
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., Odbor regionálního rozvoje
18. 01. 2012
Žádost o zaslání informací: 1. Kolik stála Kraj Vysočina údržba a opravy silnic v roce 2010. 2. Jaký objem finančních prostředků je vyčleněn z rozpočtu Kraje Vysočina na nákup posypového materiálu na zimní měsíce roku 2011.
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Pavel Bartoš, ODSH
17. 01. 2012
žádost o poskytnutí smluv na zajištění dopravní obslužnosti do obce Kostelní Myslová
Žadateli byly po úhradě nákladů spojených s poskytnutím informace poskytnuty kopie předmětných smluv.
Bc. Jan Němec, ODSH
17. 01. 2012
Žádost o poskytnutí informací o uzavřených smlouvách na zajišťování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina a o nabídkových řízeních k zajišťování dopravní obslužnosti.
viz příloha
otevřít soubor
Bc. Michaela Brožíková, ODSH
17. 01. 2012
žádost o poskytnutí informace, jak bylo naloženo s podáním č.j. KUJI 511/2012 ze dne 28. 12. 2011 nazvaným "Věc: nezákonné jednání"
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností
11. 01. 2012
Žádost o poskytnutí informací, týkajích se rozhodování krajského úřadu, OLVHZ v pochybnostech o existenci vodního toku podle ustanovení § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Žádost je rozdělena do čtyř bodů: a) sdělení počtu žádostí a podnětů podaných zdejšímu vodoprávnímu úřadu fyzickými nebo právnickými osobami ve věcech týkajících se rozhodování v pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o vodní tok podle § 43 odst. 2 vodního zákona samostatně za rok 2009, samostatně za rok 2010 a samostatně za letošní rok; b) sdělení počtu správních řízení zahájených vodoprávním úřadem na žádost nebo podnět fyzické nebo právnické osoby ve věci označené pod písm. a) tohoto podání v členění podle jednotlivých let 2009, 2010 a 2011; c) sdělení počtu vydaných správních rozhodnutí označených pod písm. a), kterými vodoprávní úřad rozhodl v pochybnostech tak, že v daném případě jsou naplněny znaky vodního toku ve smyslu vodního zákona, tedy že jde o vodní tok v právním smyslu v členění podle jednotlivých let 2009, 2010 a 2011; d) sdělení počtu podaných odvolání proti správním rozhodnutím ve věci označené pod písm. a), že v daném případě se nejedná o vodní tok ve smyslu vodního zákona v členění podle jednotlivých let 2009, 2010 a 2011 a s jakým výsledkem následně příslušné odvolací řízení dopadlo.
K jednotlivým bodům žádosti o poskytnutí informací bylo sděleno následující: K bodu a) v roce 2009 bylo podáno 11 žádostí, v roce 2010 bylo podáno 8 žádostí a v roce 2011 bylo podáno 11 žádostí ve v plné znění
Iva Olšanová, LVHZ
03. 01. 2012
Žádost o poskytnutí informace, zda
1. byl vrácen spis správním soudem ve věci drobné stavby oplocení dne 31. 10. 2011, byl vydán rozsudek Nejvyšším správním soudem v Brně;
2. kancelář Ombudsmana žádala Krajský úřad Kraje Vysočina o vyjádření k podnětu ve věci drobné stavby oplocení a odstranění stavby pana Brázdy vedené MěÚ Pacov a zda a kdy Krajský úřad Kraje Vysočina vydal vyjádření nebo stanovisko pro Ombudsmana.
1. Spis ve věci drobné stavby oplocení byl vrácen. Krajský úřad Kraje Vysočina jej od Nejvyššího správního soudu obdržel dne 16. 12. 2011.
2. Veřejný ochránce práv požádal ředitele Krajského úřa plné znění
Mgr. David Marek, Oddělení ostatních správních činností
02. 01. 2012
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz