Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2011

žádost o poskytnutí informace, spočívající v poskytnutí informací týkajících se upřesňujících dotazů k přípisu krajského úřadu č.j. KUJI 100636/2011 ze dne 30. 11. 2011 reagujícího na informace k probíhajícímu meziresortnímu připomínkovému řízení k materiálu nelegislativní povahy „Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (ve správě SŽDC, s.o.) na nové nabyvatele“ (dále jen „materiál nelegislativní povahy“), a to:
1. informaci o skutečnosti, zda byl krajský úřad seznámen s materiálem nelegislativní povahy (prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, Asociace krajů České republiky nebo jinými subjekty);
2. v případě, že byl krajský úřad seznámen, jaké stanovisko krajský úřad zaujal;
3. v případě, že nebyl krajský úřad seznámen, jak bylo naloženo s podnětem žadatele, který byl přílohou žádosti o poskytnutí o informace ze dne 28. 11. 2011.
Ad 1. Kraj Vysočina nebyl seznámen s materiálem nelegislativní povahy oficiálním přípisem od předkladatele materiálu, tzn. Ministerstva dopravy ČR.
Ad 2. Připomínky Kraje Vysočina k materiálu ne plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
15. 12. 2011
žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí stanoviska k probíhajícímu meziresortnímu připomínkovému řízení k materiálu nelegislativní povahy „Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (ve správě SŽDC, s.o.) na nové nabyvatele“
Kraj Vysočina není oficiálním připomínkovým místem k materiálu „Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (ve správě SŽDC, s.o.) na nové nabyvatele“, jak již ostatně zmiňuje doprovo plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
30. 11. 2011
žádost o poskytnutí informace týkající se:
1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;
2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;
3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;
4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);
5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje
ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
14. 11. 2011
Žádost o informace k pěstounské péči na přechodnou dobu
1. Kolik osob podalo žádost o zařazení do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu od 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011?
2. Kolik osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, bylo zařazeno do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu od 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011?
3. Kolik dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu v období od 1. 6. 2006 do 30. 10. 2011?
ad1. 0 osob
ad 2. 0 osob
ad 3. 0 dětí
Ing. Marie Nápravníková, Odbor sociálních věcí
03. 11. 2011
Žádost o poskytnutí organizačního řádu krajského úřadu a veškerých interních dokumentů týkajících se dotační politiky kraje.
Podle § 6 odst. 2 InfZ byly žadateli poskytnuty údaje umožňující vyhledání a získání informace - odkaz na www.kr-vysocina.cz. Org. řád viz příloha.
otevřít soubor
Veronika Říhová Obdržálková, OSH
07. 10. 2011
Poskytnutí informací v rozsahu Dotazníku k využití nevýrobních činností/služeb.
viz příloha
otevřít soubor
Veronika Říhová Obdržálková, OSH
07. 10. 2011
Žádost o: 1. vyjádření, kdo nejčastěji v roce 2010 požadoval poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (občané, firmy, podnikatelé, ekologické organizace, ...);
2. informaci, jaké konkrétní dotazy v rámci výše zmíněného zákona Vám byly v roce 2010 (nejčasteji) předloženy;
3. informaci, jak velká částka se v roce 2010 vynaložila na úklid krajského města.
Ad 1. V loňském roce, tzn. v roce 2010 nejčastěji požadoval poskytnutí informací dle InfZ žadatel – fyzická osoba.
Ad 2. Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k pos plné znění
Veronika Říhová Obdržálková, Odbor sekretariátu hejtmana
04. 10. 2011
žádost o poskytnutí informace - stížnosti obdržené odborem zdravotnictví od roku 2008 do roku 2011
viz příloha
otevřít soubor
J. Plotová, odbor zdravotnictví
27. 09. 2011
Vážení, v návaznosti na Vámi zaslané Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve věci veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“, Ev č. v ISVZ: 60059823, část 3. si Vás dovolujeme v souladu s ustanovením §80, odst. 3. zákona 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požádat o pořízení a zaslání kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Dále si Vás dovolujeme požádat v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí kopie z podkladů, na základě nichž jste jako zadavatel mohli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v rámci této veřejné zakázky. Žádáme Vás proto zdvořile o poskytnutí informace, zda došlo v rámci hodnocení nabídek k vyžádání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u vítězného uchazeče a v případě kladné odpovědi žádáme současně o poskytnutí kopie takového zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, které společnost Telefónica Czech Republic, a.s. předložila dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Dále žádáme o poskytnutí kopií zápisů z jednání hodnotící komise. Děkujeme předem za poskytnutí požadované informace v krátké době, zejména s ohledem na běžící lhůtu k podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Vážení, na základě Vaší žádosti ze dne 24. srpna 2011 Vám zasíláme kopii Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek týkající se nadlimitní veřejné zakázky „DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA“. V rám plné znění
otevřít soubor
P. Pavlinec, Informatiky
30. 08. 2011
žádost o poskytnutí informace týkající se:
1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;
2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;
3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;
4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);
5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje
ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
26. 08. 2011
žádost o poskytnutí informace týkající se:
1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;
2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;
3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;
4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);
5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje
ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
25. 08. 2011
žádost o poskytnutí informace týkající se:
1. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z náměstků hejtmana;
2. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u ředitele krajského úřadu;
3. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z ředitelů odborů krajského úřadu;
4. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z poradců hejtmana (pokud hejtman takové poradce má);
5. výše platu, odměn a případných dalších bonusů u každého z uvolněných radních kraje
ad 1. Výše měsíční odměny náměstka hejtmana Kraje Vysočina: 73 650 Kč (do 31. 12. 2010), 69 968 Kč (od 1. 1. 2011)
ad 2. odmítnuto podle § 15 zákona
ad 3. odmítnuto podle § 15 zákona
plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
23. 08. 2011
žádost o poskytnutí informace: 1. termíny jednání Rady Kraje Vysočina; 2. co má žadatel učinit v případě projedání určité záležitosti Radou Kraje Vysočina
ad 1) informace je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz / servis pro samosprávu kraje / termíny jednání;
ad 2) dle § 12 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění plné znění
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu
22. 08. 2011
Sdělení společností, které jsou součástí Sdružení OR - vítězného uchazeče o veřejnou zakázku "Dodávka, implementace, údržba a podpora systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina"), poskytnutí seznamu subdodavaelů a techniků, kteří se budou podílet na uvedené zakázce
Sdružení OR tvoří společnost OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČO 48168921, a společnost OR-NEXT spol. s r.o., Hlinky 40/102, 603 00 Brno, IČO 26284146.
J. Plotová, Odbor zdravotnictví
16. 08. 2011
žádost o poskytnutí jmenného seznamu zastupitelů Kraje Vysočina, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů, a to podle § 2 odst. 1, písm. l), resp. písm. m) zákona
Povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) jsou následující uvolnění předsedové výborů Zastupitel plné znění
Mgr. David Marek, oddělení ostatních správních činností
10. 08. 2011
žádost o poskytnutí informace týkající se vysvětlení, kdo je právně odpovědným za obsah přípisu Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 56978/2011 ze dne 27. 6. 2011, a to buď úředník vepsaný v záhlaví písemnosti, aniž by písemnost svým podpisem parafoval, či úřednice, která písemnost zřejmě obsahově nevypracovala, ale parafovala jej svým podpisem
Přípis Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 56978/2011 ze dne 27. 6. 2011, byl zpracován v souladu s Organizačním řádem ze dne 23. 6. 2009 pro Krajský úřad Kraje Vysočina. Na základě tohoto vnitř plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
01. 08. 2011
Žádost o poskytnutí informace týkající se opatření, která učinil Krajský úřad kraje Vysočina proti nečinnosti a průtahům zaměstnanců MěÚ Pacov a vůči průtahům a nečinnosti zaměstnance kraje Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu
21. 07. 2011
Žádost o poskytnutí informace týkající se důvodu nevydání konečného rozhodnutí a učiněných opatření proti nečinnosti
otevřít soubor
Andrea Schwammenhőferová, oddělení ostatních správních činností
19. 07. 2011
informace týkající se dokumentů vydaných samosprávou kraje, v nichž je regulován střet zájmů zastupitelů kraje (např. ohlašování střetu zájmů před jednáním orgánů ÚSC, povinnost zastupitele kraje každoročně odevzdávat kontrolním orgánům oznámení o jeho činnostech a majetku apod.), včetně poskytnutí jejich úplného znění
Problematika střetu zájmů členů zastupitelstva kraje je upravena v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") a dále též v § 34 odst. 3 záko plné znění
Mgr. David Marek, oddělení ostatních správních činností
12. 07. 2011
Žádost o informaci o dotacích/grantech na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí v kraji Vysočina a na jméno radního zodpovědného za cestovní ruch.
Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje grant Sportoviště, ze kterého lze, po dodržení stanovených podmínek, dotaci čerpat. Všechny informace a podmínky jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách v plné znění
Mgr. Petr Panovec, Odbor školství, mládeže a sportu
17. 06. 2011
Poskytnutí informace o chystané výstavbě systému vysokorychlostního vážení vozidel v kraji Vysočina.
V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme k Vašim otázkám následující: Krajský úřa plné znění
Ing.Macura, ODSH
01. 06. 2011
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 2.5.2011 Vaši žádost plné znění
Ing. Sedláková Ludmila, ODSH
05. 05. 2011
žádosti o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek v oblasti dodávek elektrické energie, ostrahy sídla kraje Vysočina a přístavby ZŠ, SPC a Školní družiny Havlíčkův Brod
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
26. 04. 2011
Údaje o přezkoumání hospodaření obcí a DSO v kraji Vysočina za roky 2007, 2008 a 2009.
otevřít soubor
Ing. Libor Hartmann, odbor kontroly
22. 04. 2011
Žádost o poskytnutí informací o odvolacích správních řízeních ve věci ochrany před zásahem do pokojného stavu dle ust. § 5 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
viz příloha
otevřít soubor
Andrea Schwammenhőferová, oddělení ostatních správních činností
18. 04. 2011
Žádost o informace týkající se ukládání pokut při nesplnění oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
K Vaší žádosti o poskytnutí informace týkající se počtu pokut uložených právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti stanovené v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve plné znění
Kristýna Nováková, OKPPCR
14. 04. 2011
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane jednateli, v příloze dopisu Vám posílám požadované informace ohledně plnění veřejné zakázky „Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina“. plné znění
Ing. Petr Pavlinec, Odbor informatiky
07. 04. 2011
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad kraje Vysočina obdržel dne 18. 3. 2011 prostřednictvím elektronické pošty Vaši žádost o poskytnutí inf plné znění
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
05. 04. 2011
Elektronický právní informační systém
Viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jaroslav Krotký, Odbor informatiky
17. 03. 2011
Stavba oplocení v zámeckém parku v Telči.
informace poskytnuta (viz příloha)
otevřít soubor
Mgr. Vít Hrbek, OKPPCR
01. 03. 2011
Žádost o zaslání informačních údajů titulu Vysočinka z důvodu aktualizace údajů v mediální databázi všeho tisku co v ČR vychází (i neinzertního) - kontakty na redakci a inzerci, periodicita, cena výtisku, ceník inzerce, náklad, harmonogram, distribuce, formát, počet stran, papír, vazba a kdy začal titul vycházet.
informace poskytnuty dle žádosti v přiloženém formuláři, viz. příloha
otevřít soubor
Kateřina Píbilová, OSV
28. 02. 2011
informace o provozu administrativních budov krajského úřadu (úklid, ostraha, údržba) za roky 2009 a 2010
poskytnuto dle žádosti, viz příloha
otevřít soubor
Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
21. 02. 2011
1. Zdali Krajský úřad kraje Vysočina vydal od roku 2006 nějaký metodický pokyn pro obce v kraji, jehož obsahem by byla problematika procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením a otázka formy takového rozhodnutí dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích? 2. Pakliže Krajský úřad kraje Vysočina metodický pokyn uvedený v otázce č. 1 vydal, jaký je jeho přesný obsah? 3. V případě, že Krajský úřad kraje Vysočina od roku 2006 žádný takový metodický pokyn nevydal, jaký by měl být postup obcí v kraji, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením?
ad 1. + 2. Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, od roku 2006 takový metodický pokyn nevydal. ad 3. Při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komuni plné znění
Ing. Jiří Macura, ODSH
14. 02. 2011
Informace a písemnosti týkající se stavby III/1296 Kuňovka - havárie silničního tělesa
poskytnuty relevantní informace
otevřít soubor
JUDr. Jana Mrázková, odbor majetkový
12. 01. 2011
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz