Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2010

žádost o poskytnutí informace, zda je kraj Vysočina ve smluvním vztahu se společností shp s.r.o., se sídlem Pražská 38b, 64200 Brno, okres: Brno-město
Krajský úřad prozkoumal svou evidenci veškerých uzavřených smluv a na základě § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím konstatuje, že kraj Vysočina ve smluvním vztahu se společno plné znění
otevřít soubor
Tereza Zemanová, odbor sekretariátu hejtmana
23. 12. 2010
Žádost o poskytnutí počtu žádostí o nostrifikaci dokladů o vzdělání v kraji Vysočina ze strany cizinců, země původu žadatelů, množství kladně vyřízených žádostí, počet žádostí podle § 108 odst. 9 školského zákona - to vše za roky 2006 až 2009, popř. 2010.
Viz přílohu.
otevřít soubor
Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu
15. 11. 2010
žádost o informace k veřejné zakázce "Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný ERP systém zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele jednotného ERP systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina"
poskytnuty požadované informace
Mgr. Lenka Charvátová, odbor zdravotnictví
15. 11. 2010
Prosba o zaslání informace o tom, zda KrÚ zřídil intervenčí centrum, či centra ve smyslu § 114/1988 Sb., konkrétně pouze taková, která se zabývají pomoci obětem domácího násilí (viz. § 74a z.č. 100/1988 o sociálním zabezpečení), resp. zmiňována v § 47 odst. zákona č. 273/2008 o Policii ČR a § 74b z.č. 100/1988 o sociálním zabezpečení.
Dobrý den, ano, kraj Vysočina zřídil intervenční centrum, jeho provozovatelem je Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace. Cílovou skupinou jsou oběti domá plné znění
Kateřina Píbilová, odbor sociálních věcí
08. 11. 2010
1) poskytnutí kopií všech písemností, které obviněný Filip Zejda zaslal na kraj Vysočina a svým obsahem se dané písemnosti týkají Vaší osoby, a to konkrétně písemnosti zaevidované ve Spisovém uzlu Ginis; 2) poskytnutí kopií veškeré elektronické korespondence, kterou pan Zejda oslovil ředitele krajského úřadu a ředitele sekcí, a která není zaevidována ve Spisovém uzlu Ginis.
požadované informace poskytnuty nebyly z toho důvodu, že KrÚ jimi nedisponuje (viz příloha)
otevřít soubor
Tereza Zemanová, odbor sekretariátu hejtmana
03. 11. 2010
Počet stížností na zdravotnická zařízení v letech 2007-2010 a jejich důvodnost či nedůvodnost, počet ustavených územních znaleckých komisí ve stejném období, počet registravaných nestátních zdravotnických zařízení, počet zřizovaných zdravotnických zařízení.
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Soňa Měrtlová, odbor zdravotnictví
11. 08. 2010
Žádost o poskytnutí seznamu obcí v kraji Vysočina, ve kterých proběhla místní referenda v období od 1. 2. 2004 do 30. 6. 2006, a informací evidovaných na krajském úřadě o proběhlých referendech
Z podkladů, které má krajský úřad k dispozici na základě oznamovací povinnosti obcí (§ 47 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění platném do 30. 6. 2006 plné znění
Mgr. David Marek, oddělení ostatních správních činností
19. 07. 2010
Cenová regulace a cenové kontroly v kraji Vysočina.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
18. 06. 2010
Žádost o poskytnutí seznamu došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů za dodávky neinvestiční povahy za rok 2009 v minimální hodnotě plnění 40 tisíc korun včetně DPH na fakturu
odpověď poskytnuta (viz příloha)
otevřít soubor
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu
12. 05. 2010
Žádost o poskytnutí informace týkající veřejných zakázek za posledních pět let (např. poradenské, právní, IT, marketingové a další služby) a veřejných zakázek v hodnotě přesahující 2 mil. Kč
odpověď poskytnuta (viz příloha)
otevřít soubor
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu
20. 04. 2010
Žádost o poskytnutí informace týkající se koridoru vedení ZVN 400 kV v trase Kočín - Mírovka
odpověď poskytnuta (viz příloha)
otevřít soubor
Ing. arch. Petr Voňavka, odbor územního plánování a stavebního řádu
07. 04. 2010
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají Odboru regionálního rozvoje a administrativní náročnosti grantových projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žádost ve formě dotazníku.
Vyplněn dotazník obsahující 8 otázek.
Ing. Jana Hadravová, Odbor regionálního rozvoje
31. 03. 2010
Žádost o poskytnutí informace, která projekční kancelář byla vybrána jako zpracovatel projektové dokumentace na stavbu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
Na Vaši žádost o poskytnutí informace, která projekční kancelář byla vybrána jako zpracovatel projektové dokumentace na stavbu Nemocnice Jihlava – Pavilon urgentní a intenzivní péče, sdělujeme následu plné znění
Jitka Tvrzová, odbor majetkový
29. 03. 2010
žádost o poskytnutí následujících dat: výnosy a náklady příspěvkových organizací poskytující sociální služby, které zřizuje kraj Vysočina (v členění na: dotace od zřizovatele, dotace ÚP, dotace jiného ÚSC, dotace MPSV, vlastní výnosy), dále oproti těmto výnosům je postavena částka celkových nákladů všech příspěvkových organizací, tj. souhrnná čísla za všechny příspěvkové organizace kraje Vysočina za období 2008 - 2009
poskytnutá informace uvedena v příloze
otevřít soubor
Ing. Milan Palán, odbor ekonomický
15. 03. 2010
1. Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1.1.2007 do 31.12.2009 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)? Do odpovědi na tuto otázku nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti krajského úřadu zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané krajským úřadem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno „definitivně a s konečnou platností“.)
2. Jaká byla celková částka, kterou krajský úřad na základě rozsudků správních soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatil úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?
3. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?
4. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, bylo ze strany státu vůči kraji nebo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. uplatněno právo na regresní úhradu náhrady škody, způsobené nezákonným a soudem zrušeným rozhodnutím krajského úřadu? V jaké celkové výši byla v těchto případech regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a v jaké přímo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí? Pokud byla regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a kraj ji uhradil, v kolika případech a v jaké celkové výši ji kraj následně dále uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?
5. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.), a dále uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.
6. Evidoval krajský úřad informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?
ad 1. Počet rozhodnutí činí 25 za období let 2007 - 2009.
ad 2. Jedná se o částku 203 552,- Kč s tím, že z titulu pojištění jsou zaplacené náklady následně krajskému úřadu zaplaceny pojišťovnou plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
23. 02. 2010
Žádost žadatele, o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě a to včetně všech jejich příloh a dodatků, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. do roku 2019.
Žádost žadatele, o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě a to včetně všech jejich příloh a dodatků, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. do roku 2019. plné znění
Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH
23. 02. 2010
žádost o poskytnutí informace o veřejných zakázkách kraje Vysočina a využívání služeb krajského úřadu
informace byly žadateli poskytnuty (viz příloha)
otevřít soubor
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje,
11. 02. 2010
Žádost o profil absolventa oboru 75-41-M/003 Sociální péče, vyučovaného v Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
Profil absolventa oboru 75-41-M/003 Sociální péče vyplývá z učebních dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 12. září 1997, čj. 29 166/97-71 s účinností od plné znění
otevřít soubor
Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu
09. 02. 2010
Žádost o poskytnutí vyúčtování projektu „Dokaž že to dokážeš - staň se Okříšským univerzálem“ č. FV 037/223/09, realizovaného s finanční podporou z Fondu Vysočiny.
Žadateli byla poskytnuta elektronická kopie vyúčtování podle smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 037/223/09 žadatele a příjemce podpory SK Huhtamaki Okříšky, sídlem U Stadionu 7, Okříšky.
Ing. Vilibald Prokop, Odbor školství, mládeže a sportu
08. 02. 2010
Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě, uzavřené do roku 2019 s dopravcem České dráhy,.včetně všech příloh a dodatků.
Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě, uzavřené do roku 2019 s dopravcem České dráhy,.včetně všech příloh a dodatků. Žádosti bylo částečně vyhověno, byla poskyt plné znění
Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH
08. 01. 2010
Žádost o poskytnutí Hodnotících tabulek pro projekty globálních grantů OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadateli byly poskytnuty Hodnotící tabulky pro projekty globálních grantů OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Mgr. Michala Pechová, Odbor regionálního rozvoje
07. 01. 2010
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz