Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2009

Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě uzavřené do roku 2019 s dopravcem České dráhy včetně příloh a dodatků
Žadateli byla poskytnuta kopie Smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě uzavřené s dopravcem České dráhy, a.s. do roku 2019 bez příloh. Žadateli nebyly poskytnuty přílohy smlouvy a bylo plné znění
Ing. Zdeněk Navrkal, Odbor dopravy a silničního hospodářství
31. 12. 2009
Dotaz na možnost výměny stávajících oken za plastová na domě, který není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně.
Všechny práce na objektech v památkově chráněném území bez rozdílu zda-li se jedná o kulturní památky nebo nikoliv podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tzn., že ke všem pracím na plné znění
Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, Odbor kultury a památkové péče
29. 12. 2009
Žádost o poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. platné od roku 2010, a analýzy nákladů, nutných pro plnění předmětu zakázky zadané Českým drahám, a.s.
Žadateli byla poskytnuta kopie Smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráha plné znění
Ing. Zdeněk Navrkal, Odbor dopravy a silničního hospodářství
21. 12. 2009
Žádost o zaslání kopií rozhodnutí v řízeních týkajících se nájemních (služebních) bytů v národních kulturních památkách.
Za dobu existence Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče nevydával žádné rozhodnutí ani závazné stanovisko, které by se týkalo nájemn plné znění
JUDr. Eva Herzánová, Odbor kultury a památkové péče
04. 12. 2009
Poskytnutí smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb kraje, uzavřené mezi krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s., IČ 70994226, Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 00, která je uzavřena na období deseti let.
Žadateli byla poskytnuta kopie smlouvy včetně dodatků smlouvy č. 1 až 11.
Ing. Zdeněk Navrkal, Odbor dopravy a silničního hospodářství
03. 12. 2009
Které akce prováděla nebo na kterých se spolupodílela na území kraje Vysočina v roce 2007 – 2009 firma MIKO spol. s r.o. Havlíčkův Brod, a to včetně jednotlivých vyplacených částek za akce.
Obchodní společnosti MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r. o., IČ 60915081, se sídlem Havířská 1837, 580 01 Havlíčkův Brod, nebyla z veřejných prostředků kraje Vysočina vyplacena žádná finanční částka.
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
19. 11. 2009
Žádost o poskytnutí několika informací k projektu „Dokaž že to dokážeš - staň se Okříšským univerzálem“ č. FV 037/223/09, realizovaného s finanční podporou z Fondu Vysočiny.
Žadateli byla poskytnuta elektronická kopie smlouvy o poskytnutí podpory a žádosti o poskytnutí podpory č. FV 037/223/09 žadatele a příjemce podpory SK Huhtamaki Okříšky, sídlem U Stadionu 7, Okříšky.
Ing. Vilibald Prokop, Odbor školství, mládeže a sportu
02. 11. 2009
Odpověď na dotaz ohledně fungování služby "Veřejné elektronické služby"
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Petr Pavlinec, Odbor informatiky
30. 10. 2009
poskytnutí dokumentu - oznámení přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Policií České republiky
Žadateli byla zaslána kopie oznámení.
Pavla Kosová, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
30. 10. 2009
poskytnutí informace týkající se platnosti usnesení kontrolního výboru obce
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
21. 09. 2009
Poskytnutí informace o počtu lůžek ve všech domovech pro seniory v kraji Vysočina.
viz. příloha
otevřít soubor
Bc. Roman Sýkora, Odbor sociálních věcí
17. 09. 2009
Poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi Vysočinou a společností EPG, popř. výpovědi těchto smluv.
poskytnuta kopie požadované smlouvy a kopie výpovědi této smlouvy
Mgr. Lenka Hradecká, Odbor zdravotnictví
03. 09. 2009
materiály- RK-03-2009-45pr1, RK-03-2009-45pr2, RK-03-2009-45pr3, RK-03-2009-45pr4, RK-03-2009-45pr5
Žadateli byly poskytnuty materiály- RK-03-2009-45pr1, RK-03-2009-45pr2, RK-03-2009-45pr3, RK-03-2009-45pr4, RK-03-2009-45pr5
Mgr. Lenka Hradecká, Odbor zdravotnictví
26. 08. 2009
Poskytnutí informace týkající se souladu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) s Politikou územního rozvoje (PÚR) pro kapacitní komunikaci S8 schválenou v PÚR a předání veškeré korespondence vedené ve věci PÚR a ZÚR JMK
přílohy č. 1-3 průvodního dopisu
otevřít soubor
Ing. Petr Průža, Odbor územního plánování a stavebního řádu
26. 08. 2009
Poskytnutí informací ve věci akce rekonstrukce silnice II/388 Bobrová – Zvole n. Pernštejnem.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 18. 6. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací ve věci akce rekonstrukce silnice II/388 Bobrová – Zvole n. Pernštejnem. plné znění
otevřít soubor
Mgr. Hana Motlová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
10. 07. 2009
Řešení umístění reklamního zařízení u silnice I/34 společnosti Český billboard
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství řeší tuto situaci v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že Va plné znění
Ing. Hana Strnadová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
26. 06. 2009
Žádost o informaci, kolik pozemků pod krajskými komunikacemi je ve vlastnictví třetích osob
Přesnou informaci o výměře těchto pozemků není možné poskytnout, protože jí Krajský úřad kraje Vysočina nedisponuje. Podstatná část silnic II. a III. tříd není geometricky zaměřena, a proto není možné plné znění
Ing. Petr Kolář, Odbor majetkový
26. 06. 2009
Žádost o poskytnutí kopie připomínek ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 k inspekční zprávě České školní inspekce čj. ČŠI-51/09-11 a stanoviska ČŠI k nim
Poskytnuta kopie připomínek ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 k inspekční zprávě České školní inspekce čj. ČŠI-51/09-11 a stanoviska ČŠI k nim, jako kopie přijaté krajem Vysočina dne 29. 4. 2009 plné znění
Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu
12. 06. 2009
Povolení umístění reklamního zařízení u silnice I. třídy č. E 551, které provozuje společnost Český billboard
Předmětné reklamní zařízení, které se nachází při silnici první třídy I/34 v k. ú. Onšovice u Dehtářů, nebylo povoleno naším silničním správním úřadem, tj. Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem dopr plné znění
Iveta Hájková, Odbor dopravy a silničního hospodářství
22. 05. 2009
Žádost o poskytnutí smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě, která byla uzavřena mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami a.s.
Vaši žádost o poskytnutí smlouvy o závazku veřejné služby v regionální drážní osobní dopravě, která byla uzavřena mezi Olomouckým krajem a Českými dráhami a.s., IČ 70994226, Praha 1, Nábřeží L. Svobo plné znění
Mgr. Hana Motlová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
19. 05. 2009
Žádost o poskytnutí kopie inspekční zprávy České školní inspekce v Dětském domově, Senožaty 199
Poskytnuta kopie inspekční zprávy čj. ČŠI-51/09-11 ze dne 11. 3. 2009, jako kopie přijaté krajem Vysočina dne 29. 4. 2009 pod čj. KUJI 31988/2009. Elektronická příloha.
Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu
14. 05. 2009
Informace studentce pro potřeby zpracování diplomové práce na téma Analýza kulturní politiky ČR
Viz příloha
otevřít soubor
Ivana Schallnerová, Odbor kultury a památkové péče
06. 05. 2009
informace studentce pro potřeby bakalářské práce "Služby sociální péče v České republice". Jedná se o informace o počtu míst v jednotlivých zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina.
Jedná se o informace o počtu míst, popř. počtu bytových jednotek, v zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina, a to v ústavech sociální péče, domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou, plné znění
otevřít soubor
Erika Fojtlová, Odbor sociálních věcí
20. 04. 2009
Žádost o zaslání počtu odvolání směřovaných proti rozhodnutím a závazným stanoviskům prvoinstančních správních orgánů v agendě státní památkové péče, která byla vydána dle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb. a celkový počet podaných odvolání v agendě státní památkové péče proti rozhodnutím prvoinst. správních orgánů, a to za období let 2003 - 2008.
viz příloha
otevřít soubor
Ing. arch. Olga Čermáková, Odbor kultury a památkové péče
15. 04. 2009
kopie smlouvy o dílo mezi krajem Vysočina a zhotovitelem zakázky Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (ev. č. zakázky 55/OM/2008)
Žadateli byla poskytnuta kopie požadované smlouvy.
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
31. 03. 2009
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Správce silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, tj, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, má uzavřenou smlouvu mimo jiné na zajištění odtahu n plné znění
Mgr. Hana Motlová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
31. 03. 2009
Žádost o informace týkající se rozpočtu kraje, veřejných zakázek a organizací zřizovaných krajem
viz příloha
otevřít soubor
Pavla Kosová, Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
20. 03. 2009
Žádost o informace týkající se veřejných zakázek
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Jitka Tvrzová, Odbor majetkový
19. 03. 2009
Žádost o sdělení počtu tříd, žáků, pracovníků a mzdových nákladů v ZŠ a MŠ v kraji.
pro obsáhlost informace uvedeno v příloze
otevřít soubor
Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu
12. 03. 2009
Jaké zahraniční služební cesty má hejtman kraje Vysočina pan MUDr. Jiří Běhounek naplánovány na rok 2009?
V roce 2009 má hejtman kraje Vysočina naplánovány následující zahraniční cesty: zahraniční cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny (5. - 7. března 2009) - představení hejtmana, příprava společných proj plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
12. 03. 2009
žádost o informaci o počtu porodních asistentek registrovaných jako nestátní zdravotnické zařízení v kraji Vysočina
počet porodních asistentek registrovaných v kraji Vysočina jako NZZ- 7
Lenka Hradecká, Odbor zdravotnictví
10. 03. 2009
Žádost o sdělení počtu pedagogických pracovníků, kteří dostali ve školním roce 2005/06 odstupné.
Počet pedagogických pracovníků, kteří dostali ve školním roce 2005/2006 odstupné, není evidován. Z UIV lze získat pouze částku odstupné z P1-04 (Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regioná plné znění
Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu
25. 02. 2009
Žádost o poskytnutí informace týkající se vyřizování peticí a stížností Krajským úřadem Vysočina za roky 2006, 2007 a 2008: 1) Kolik bylo v těchto letech evidováno petic a stížností. 2) Dělení subjektů, podávajících petice či stížnosti (za podání bylo od PO, FO, jednotlivce či skupiny). 3) Zda byly petice a stížnosti oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné. 4) Hlavní oblasti věcného zaměření petic a stížností. 5) Orgán, který se peticemi a stížnostmi zabývá.
ad 1) Zprávy vyhodnocující práci s peticemi a stížnostmi se za uplynulý a uzavřený rok projednávají na jednáních Rady kraje Vysočina (dále jen RK). za r. 2006: Materiál „Zpráva o vyhodnocení prác plné znění
Hana Richterová, Oddělení vnitřní kontroly
24. 02. 2009
Žádost o informace o počtu osob evidovaných v současné době jako žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu.
V současné době není evidován žádný žadatel o pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Milada Bárková, Odbor sociálních věcí
18. 02. 2009
Může příspěvková organizace Dětský domov Senožaty podnikat? V případě, že [jí byla výjimka] udělena, též od kdy, na co a z jakého důvodu byla udělena, a od kdy je podnikání DD zdaňováno FÚ Humpolec.
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, plné znění
Mgr. Vít Krčál, Odbor školství, mládeže a sportu
03. 02. 2009
Žádost o poskytnutí písemnosti obce Šimanov doručené kraji Vysočina dne 12. 9. 2007 a evidované pod č.j. KUJI 61957/2007 a odpovědi kraje na něj evidované pod č.j. KUJI 75498/2007
viz příloha
otevřít soubor
Pavla Kosová, Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
02. 02. 2009
informace týkající se kraje Vysočina
rozpočtované příjmy celkem za období roku 2008: 7 506 525 tis. Kč (rozpočet schválený), 8 695 687 tis. Kč (rozpočet upravený) rozpočtované výdaje celkem za období roku 2008: 7 313 345 tis. Kč (rozp plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
23. 01. 2009
informace týkající se přípisu Krajského úřadu kraje Vysočina č. j. KUJI 82151/2008 ze dne 4. 12. 2008
Skutečnost, že krajský úřad byl věcně a místně příslušným nadřízeným orgánem k vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace Obcí Šimanov ze dne 9. 11. 2008, vyplývá z § 20 odst. 5 z plné znění
Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
07. 01. 2009
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz