Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2008

Žádost o sdělení úvah vodoprávního úřadu, proč není možné ochránit měřičské body TBD jinak než zákazem vstupu na komunikaci vedoucí v koruně hráze. Je žádáno o podrobné zdůvodnění, proč vodoprávní úřad souhlasil s tímto řešením a proč toto řešení považuje jako jediné možné.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější plné znění
Ing. Radka Straková, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
23. 12. 2008
Wilson&Partners Jungmannova 34 110 00 Praha 1 - žádost o poskytnutí informace
Vážení, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ODSH KÚ Vysočina) obdržel dne 5. 12. 2008 Váš dopis zn. CZ/CZ0171/0005 ze dne 4. 12. 2008, týkající se posky plné znění
Ing. Navrkal, ODSH
23. 12. 2008
žádost o poskytnutí informace - sdělení místa a termínu kde lze nahlédnout a pořídit kopie k zakázce "Profesní školení řidičů"
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací o předložení kompletní - úplné dokumentace, sdělení místa a termínů. kde lze nahlédnout a pořídit kopii k veřejné zakázce ze dne 5. 9. 200 plné znění
Ing. Ivana Ševecová, ODSH
23. 12. 2008
dotaz na možnost financování stavby lehké dřevěné rozhledny
Informace o dotacích najdete na internetových stránkách kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/finance.asp?p1=7046
Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
10. 12. 2008
Žádost o poskytnutí kopie zápisu z technickobezpečnostní prohlídky na hrázo přehrady Mostiště konané dne 21.10.2008 a sdělení, kteří pracovníci našeho úřadu se této prohlídky zúčastnili.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější plné znění
Ing. Radka Straková, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
09. 12. 2008
dotaz na registraci nestátního zdravotnického zařízení
kopie rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení se všemi změnami
David Talpa, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
04. 12. 2008
Žádost o poskytnutí kopie občanů obce Větrný Jeníkov a Rantířov ve věci odvodnění podél komunikace II/131 v obci Šimanov
Vážená paní , dne 29. října 2008 byl Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina doručen Váš dopis, ve kterém v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu plné znění
Ing. Ivana Ševecová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
27. 11. 2008
žádost o řešení odvodnění podél komunikace II/131 v obci Šimanov
Vážená paní, dne 22. října 2008 mi byl doručen Váš dopis, ve kterém se na mne obracíte se žádostí ve věci řešení odtokových poměrů podél komunikace II/131 v obci Šimanov a zároveň, v souladu se zák plné znění
Ing. Ivana Ševecová, Odbor dopravy a silničního hospodářství
27. 11. 2008
Počty malotřídek (školy jen s 1. stupněm) a bežných tříd za okres Jihlava a kraj Vysočina.
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu
26. 11. 2008
Počet středních škol a počty jejich učitelů v okrese Žďár nad Sázavou.
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu
25. 11. 2008
Žádost o poskytnutí znaleckých posudků ke komplexu 12 bytových domů v Novém Městě na Moravě vč. příslušenství a pozemků zastavěných bytovými domy.
Na základě žádosti ve věci podkladového materiálu, byl dne 13.11.2008 odeslán dopis vč. datového nosiče s plným zněním znaleckých posudků týkajících se ocenění bytového fondu Nové Město na Moravě.
Petr Dvořák, OM
13. 11. 2008
Žádost o vydané stanovisko OŠMS ke kompetenci ředitele základní školy při přijímání ke vzdělávání v základní škole s přihlédnutím k požadavkům zřizovatele.
z důvodu ochrany osobních údajů je informace anonymizována; viz přílohu
otevřít soubor
Krčál, OŠMS
04. 11. 2008
Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu
29. 10. 2008
Informace, týkající se DSO Sdružení pro plynofikaci Budišovsko (zakladatelská smlouva, ručení členů DSO)
Byly poskytnuty nejprve informace o zakladatelské smlouvě a následně samotná zakladatelská smlouva Sdružení pro plynofikaci Budišovsko.
Marešová Miroslava, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
21. 10. 2008
informace týkající se přípravy krajského úřadu na členství v EU v letech 2000 – 2004
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
16. 10. 2008
Žádost o poskytnutí informací o cenových podmínkách smlouvy na realizaci veřejné zakázky na pevné a mobilní telefony pro kraj Vysočina jeho příspěvkové organizace
viz příloha
otevřít soubor
Klára Mayerová, Odbor informatiky
14. 10. 2008
Počet mateřských, základních, středních škol a učilišť, počet jejich žáků, kapacita těchto typů škol, případně počet učitelů, kteří zde vyučují, v okrese Žďár nad Sázavou.
Informace lze vyhledat např. ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 - www.kr-vysocina.cz/skolství, dále na této stránce plné znění
Mgr. Marie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu
14. 10. 2008
dotaz na závěry šetření Policie ČR ve věci hospodaření ÚSP Nové Syrovice
usnesení Okresního ředitelství Policie ČR
otevřít soubor
Mgr. Lenka Hradecká, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
29. 09. 2008
Žádost o informace o používání a nákupu elektronických právních systémů používaných krajem Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
J. Krotký, Odbor informatiky
18. 09. 2008
stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina
V příloženém souboru jsou uvedeny požadované údaje ve struktuře - přehled dopravců 8/2007-8/2008 - vyplacené částky na úhradu prokazatelných ztrát z provozování veřejné osobní dopravy na základě s plné znění
Ing. Navrkal, ODSH
28. 08. 2008
Informace k přezkoumání hospodaření obce Kadov za rok 2007
viz příloha
otevřít soubor
Michal Ňachaj, odbor kontroly
19. 08. 2008
Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb krajem Vysočina
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
14. 07. 2008
poskytnutí dokumentu – usnesení o odložení trestního stíhání veřejných činitelů obce Kadov
žadateli bylo zasláno usnesení o odložení trestního stíhání veřejných činitelů obce Kadov
Mgr. Miroslav Magrot, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
01. 07. 2008
Žádost o informace o veřejných zakázkách malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v období let 2005 až 2007 (viz příloha)
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Miroslav Březina, sekce pro službu veřejnosti
10. 06. 2008
Žádost o kontakty na osoby odpovědné za problematiku reklamy
Problematiku reklamy na Krajském úřadě kraje Vysočina řeší: JUDr. Eva Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, tel: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vy plné znění
Jarmila Ryšková, Ing., odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
10. 06. 2008
Náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Ad (i) Kraj Vysočina v rámci své působnosti nezaznamenal v období od 1. 1. 2007 do 30. 5. 2008 žádný případ poskytnutí náhrady škody způsobené krajem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo pro plné znění
Karel Kotrba, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
02. 06. 2008
Žádost o poskytnutí informace o množství komunikací, které jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina s dosud nevyřešenými majetkoprávními vztahy.
viz příloha
otevřít soubor
Eva Charvátová, odbor majetkový
14. 05. 2008
Žádost o poskytnutí informací k veřejné zakázce Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
informace viz. příloha ke stažení: http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_uzemni/zasady_uz_rozvoje_106.r plné znění
Ing. Petr Průža, OÚPSŘ
12. 05. 2008
Kolik činí odměna za výkon funkce členům zastupitelstva kraje?
Odměňování členů zastupitelstva kraje upravuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v Příloze č. 2.
otevřít soubor
Karel Kotrba, OSŘKŽÚ
29. 04. 2008
Kolik stála oprava elektroinstalace v dílnách Střední školy řemesel Třebíč na Žďárského ulici č. 183? (Z kontextu vyplývá, že ve školním roce 2006/2007.)
Ve školním roce 2006/2007 proběhly dvě opravy v dílnách ve Žďárského ulici č. 183. První financovala Střední škola řemesel, stála 47 947 Kč a provedena byla 28. 11. 2006, druhou financoval kraj Vysoči plné znění
Krčál, OŠMS
23. 04. 2008
Žádost o následující informace: - počet a seznam kulturních památek na území kraje - jak se kraj Vysočina zasazuje o jejich ochranu, popřípadě, které památky byly v loňském roce 2007 zrekonstruovány - kolik finančních prostředků z rozpočtu kraje bylo na tyto opravy poskytnuto.
viz příloha
otevřít soubor
Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
25. 02. 2008
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz