Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2007

Žádost o kopii vyjádření poskytnutého Krajským úřadem kraje Vysočina pro Kancelář VOP v rámci šetření podnětu občanů ve věci nepovolené skládky na pozemcích p.č. 20/1, 20/3, 1025/32, k.ú. Šimanov
informace poskytnuta v příloze přípisu KrÚ
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
20. 12. 2007
Žádost o seznam dětských domovů v kraji Vysočina
viz přílohu
otevřít soubor
Krčál, školství, mládeže a sportu
02. 10. 2007
Žádost o poskytnutí informací ke správnímu řízení ve věci stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže Hubenov
otevřít soubor
Ing. Jaroslava,
20. 08. 2007
proces schvalování krajského znaku
viz příloha
otevřít soubor
Bc. Ivana Schallnerová, odbor kultury a památkové péče
20. 08. 2007
informace o závazných stanoviscích k lesním hospodářským plánům vydaným v letech 2002-2007
Příloha ke stažení (ZIP, 4 MB)
Ing. Padělková, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
16. 08. 2007
žádost o poskytnutí informací o demolici kaple sv. Anny v Jemnici
otevřít soubor
Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
31. 07. 2007
žádost o poskytnutí informací o studijních oborech zaměřených na cestovní ruch
byl zaslán výpis škol s obory týkajícími se cestovního ruchu - viz příloha
otevřít soubor
Ing. Karel Ženíšek, odbor školství, mládeže a sportu
10. 07. 2007
informace k zajišťování ostrahy dodavatelskou firmou; žádost Club Security Praha
viz příloha
otevřít soubor
Šmídová, OSŘKŽÚ
26. 04. 2007
poskytnutí souboru Bilance příjmů a výdajů na výkon státní správy za rok 2005 pro bakalářskou práci
Šmídová, OSŘKŽÚ
23. 04. 2007
pro účely bakalářské práce informace o struktuře, "pracovní náplni" jednotlivých odborů a oddělení,, výdaje na provoz krajského úřadu za rok 2005 a 2006
poskytnut organizační řád, čerpání rozpočtu a odkaz na WWW stránky pro podrobnější informace
Ivana Šmídová, OSŘ
19. 03. 2007
Žádost o poskytnutí informace - jednoduchého přehledu muzeí, galerií a pamětních míst (příp. hradů a zamků) v kraji Vysočina formou tabulky s kontakty na dané instituce
Bohužel jinou tabulku s kontakty nemáme, kromě té, kterou jste našla na webu KrÚ. Pokud budete chtít informace o kontaktech, budete si muset konkrétní subjekt otevřít.
Simona Konečná, odbor kultury a památkové péče
15. 02. 2007
Žádost o poskytnutí informace o rozsahu památkové ochrany varhan v kostele sv. Václava v Chlumu u Třebíče
otevřít soubor
Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
15. 02. 2007
Žádost o poskytnutí informace o rozsahu památkové ochrany varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Jihlavě
otevřít soubor
Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
15. 02. 2007
Informace týkající se výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy za rok 2006
Poskytnutí informací Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu obdržel dne 5. 2. 2007 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 plné znění
K. Kotrba, OSŘKŽÚ
09. 02. 2007
Žádost o zaslání kompletní a úplné dokumentace o průběhu výuky a výcviku, eventuálně další dokumentace, která byla předložena před zkouškou učitele.
Doklady o provedeném základním školení učitele, které požadujete, jsou uloženy u autoškoly, která žadatele ke zkoušce přihlásila. Tato autoškola má povinnost doklady vztahující se k evidenci výuky a v plné znění
Ing. M. Olšan, dopravy a silničního hospodářství
31. 01. 2007
poskytnutí informací týkajících se výhradně provozu školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zřizovaných krajem Vysočina za školní rok 2004/2005, a to v následujícím rozsahu: 1. podíl mzdových výdajů na přímých neinvestičních výdajích (tzv. normativu) 2. celkové investiční výdaje 3. celkové průměrné výdaje na 1 dítě umístěné v těchto zařízeních.
1. podíl mzdových výdajů na přímých neinvestičních výdajích (tzv. normativu): 72,7 % 2. celkové investiční výdaje: 230 tis. Kč 3. celkové průměrné výdaje na 1 dítě umístěné v těchto zařízeních: 260. plné znění
Ing. Vlachová, OŠMS
26. 01. 2007
Žádost o poskytnutí informace ze kteých programů byly poskytnuty dotace do lesního hospodářství v letech 2002-2005 a v jaké výši
viz příloha
otevřít soubor
Jitka Merunková, OLVHZ
25. 01. 2007
Žádost o poskytnutí informace o možnosti opravy drobných památek nezařazených do seznamu kulturních památek
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, odbor kultury a památkové péče
17. 01. 2007
Žádost o poskytnutí informace o splnění povinnosti uvedení povinných údajů neperiodické publikace podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
otevřít soubor
Mgr. Miroslav Magrot, odbor kultury a památkové péče
11. 01. 2007
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz