Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Poskytnuté informace v roce 2006

Žádost o poskytnutí informace, kterým fyzickým a právnickým osobám bylo v uplynulých pěti letech uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54 a § 55 zákona č. 56/2001 Sb.
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH
21. 12. 2006
Kolik bylo v letech 2003--2005 stížností adresovaných proti ředitelce ISŠO Jihlava? Podala je jedna stěžovatelka?
21.02.03 St- 12/03 -- bezdůvodné udělení výtky, vyhrožování výpovědí -- nepřísluší 21.02.03 St- 13/03 -- nedemokratický přístup -- částečně oprávněná 02.05.03 St- 56/03 -- přihláška na kurz do Němec plné znění
Vít Krčál, OŠMS
14. 12. 2006
Žádost o poskytnutí "Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina".
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH
14. 12. 2006
1. Vydává kraj Vysočina tištěné periodikum?
a dále pokud vydává:
2. Jsou čísla přístupná na internetu? Pokud ano, na jaké webové adrese.
3. Jaká je cena za jednotlivá čísla roku 2006, která byla již vydána. Jaké jsou předpokládané náklady u čísel, která budou teprve v roce 2006 realizována?
4. Smlouva o vydávání tištěného periodika.
1. Ano, kraj Vysočina vydává tištěná periodika vycházející měsíčně, a to noviny Kraj Vysočina a Zpravodaj Krajského úřadu kraje Vysočina.
2. Ano, čísla jsou přístupná na internetové stránce www plné znění
otevřít soubor
Veronika Obdržálková, Odbor sekretariátu hejtmana
01. 12. 2006
Žádost o poskytnutí stanov dobrovolných svazků obcí: VODOVODY A KANALIZACE Třebíč, Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Svaz vodovodů Bohdalov.
Dobrý den, na základě Vašeho přípisu ze dne 6. 11. 2006 Vám v příloze zasíláme požadované informace. Příloha ke stažení (Z plné znění
Miroslava Marešová, OSŘKŽÚ
15. 11. 2006
Žádost o poskytnutí plného znění smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci
Vážený pane, obdrželi jsme Vaši žádost podanou prostřednictvím e-podatelny o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vaše žádost je evidována pod č.j. plné znění
otevřít soubor
Ing. Zdeněk Navrkal, ODSH
19. 10. 2006
Žádost o poskytnutí informací týkajících se základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina.
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ladislav Staněk, ODSH
20. 09. 2006
Informace související s vyřizováním stížností podaných pracovníky Krajské knihovny Vysočiny (zpráva odboru kultury a památkové péče, stanovisko odboru kontroly, odpověď hejtmana stěžovatelům)
otevřít soubor
Michal Ňachaj, odbor kontroly
21. 08. 2006
Žádost o poskytnutí informace na existenci seznamu historických a zámeckých zahrad na Vysočině
otevřít soubor
Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
21. 07. 2006
seznam zrušených a sloučených škol a školských zařízení (všech zřizovatelů) ve školním roce 2005-2006 v kraji Vysočina
odkaz na internetové stránky kraje www.kr-vysocina.cz, v levé části Téma Školství - Adresář škol a školských zařízení
PaedDr. Zelený, OŠMS
11. 07. 2006
Žádost o poskytnutí informace o možnosti nároku na příspěvek na financování opravy fasády či střechy rodinného domu v MPZ Brtnice
otevřít soubor
Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče
21. 04. 2006
projekt "Zlepšení podnikatelského prostředí SBS"
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ivana Šmídová, OSŘKŽÚ
10. 04. 2006
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz