Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Poskytnutí powerpointové prezentace
Informace poskytnuta pod č.j. KUJI 49118/2018
Mgr. Morkusová, OSH
11. 07. 2018
Žádost o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro hospodářskou soutěže.
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Petr Kolář, majetkový
09. 07. 2018
žádost o poskytnutí informace týkající se rodinného práva v oblasti adopcí
Jaká je ve Vašem kraji průměrná čekací doba na adopci? „Čekací“ doba na osvojení dítěte je individuální záležitostí vzhledem k tomu, že krajský úřad vede evidenci osob vhodných stát se osvojiteli, avšak tato evidence není pořadníkem. Evidujeme tak případy, kdy ke zprostředkování osvojení došlo v řádech týdnů od zařazení žadatelů do této evidence. Někteří žadatelé o osvojení naopak čekají na to, že budou vytipováni jako nejvhodnější ke konkrétnímu dítěti, i několik let. Kolik žádostí o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni přijal? Kolika žádostem o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni již vyhověl? Krajský úřad Kraje Vysočina dosud nepřijal žádost o osvojení, kterou by podala osoba v registrovaném partnerství. Může Váš krajský úřad/magistrát potvrdit či vyvrátit domněnku, že v oblasti adopcí je v České republice preference osvojení jednoho dítěte, co nejmladšího, majoritního etnika, bez závažných zdravotních komplikací? Krajský úřad upozorňuje, že tato otázka nesplňuje rámec daný zákonem o svobodném přístupu k informacím. Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Tento dotaz tak naplňuje znaky dotazu na názor povinného subjektu, proto povinný subjekt tuto otázku ponechává nezodpovězenou.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
25. 06. 2018
žádost o poskytnutí informace týkající se vzájemné komunikace mezi Petičním výborem obce Ubušín a Krajem Vysočina ve věci odkanalizování obce Ubušín za období od 1. 1. 2017 do současnosti
Informace byla poskytnuta (viz příloha). Informace byla v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím zanonymizována.
otevřít soubor
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
20. 06. 2018
vydaná rozhodnutí ve stavebním či územním řízení
viz příloha
otevřít soubor
Ing. Dohnal, OÚPSŘ
11. 06. 2018
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz