Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí dokumentu „Přehled předpokládaných koncepčních změn v objednávce dálkové dopravy od prosince roku 2019“
viz připojený soubor
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
06. 04. 2018
žádost o kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě
kopie přílohy poskytnuta a zveřejněna na: https://www.infoprovsechny.cz/
JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly
04. 04. 2018
Žadatel žádal o informaci, zda Kraj Vysočina nechystá program podobný následujícímu pražskému: http://www.dotacni.info/grantovy-program-hl-m-prahy-pro-oblast-podpory-v-oblasti-pristupnosti-a-odstranovani-barier-na-uzemi-hl-m-prahy/
Pro rok 2018 byly Krajem Vysočina, s tématikou hendikepovaných, vyhlášeny následující výzvy: 1. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020 (odbor regionálního rozvoje, Böhmová Jana, Bc., +420564602586, bohmova.jana@kr-vysocina.cz) 2. Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 2018 (odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., +420564602941, horky.p@kr-vysocina.cz Bližší informace naleznete v odkazu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni, kde jsou k dispozici přehledy všech vyhlášených i uzavřených dotačních programů. Samotný dotační program pro odstraňování fyzických bariér při vstupu do veřejných budov apod. pro letošní rok vyhlášen nebyl. V případě majetku kraje, včetně toho, který byl svěřen příspěvkovým organizacím kraje, jsou případné bariéry odstraňovány v rámci vlastních investic kraje. Na rok 2018 je připravován grantový program Investujme v sociálních službách 2018, kde je možné kromě jiných investic do infrastruktury sociálních služeb financovat také bezbariérové úpravy. Potřebnost podobného grantového programu pro následující rok budeme ještě konzultovat s Národní radou osob se zdravotním postižením, ale budeme zohledňovat také celostátní programy s tímto zaměřením a informace o jejich čerpání.
Bc. Michaela Pospíchalová, OSV
26. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je v rámci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs koridorem nadmístního významu.
viz. přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Marian Zapletal, OÚPSŘ
22. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí Mapy plánovaných akcí v Kraji Vysočina na rok 2018 uložené v úložišti členů dopravní komise.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
08. 03. 2018
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz