Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o provedení kontroly konání veřejné sbírky 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., Skrýšov 12, 588 13 Polná
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický, provádí kontroly na základě schváleného plánu kontrol na daný rok, včetně kontrol mimořádných. U 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s. byla provedena mimořádná kontrola v loňském roce, a to bez závažných nedostatků. Veškerou dokumentaci vztahující se k veřejné sbírce 1. Kočičího útulku na Vysočině z.s., vlastní v současné době Územního odboru PČR v Jihlavě, oddělení hospodářské kriminality.
Ing. Anna Krištofová, OE
09. 08. 2017
žádost o poskytnutí informace týkající se různorodých oblastí, z nichž některé se vztahují k působnosti Kraje Vysočina
Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, u nichž je poskytovatelem Kraj Vysočina za rok 2016, je k nalezení na internetové adrese https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLIC/Pages/ReportViewer.aspx?%2fPR%2fPR_DPA_smlouvy_new&rs:Command=Render. Přehled a rozsah vyhlášených veřejných zakázek Kraje Vysočina za rok 2016 je k nalezení na internetové adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_index.html. Rozpočet Kraje Vysočina je k nalezení na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/2017/ds-303547/p1=85818. Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci orgánů ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Problematika vydávání rybářských lístků je v kompetenci obecních úřadů obce s pověřeným obecním úřadem podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Prostorové kapacity parkování v rámci Kraje Vysočina jsou tam, kde to nezakazuje zákazová dopravní značka či zákonné omezení. Systém parkování si určují jednotlivé obce v rámci kraje. Rozloha Kraje Vysočina je 6 796 km2. Kraj Vysočina nemá žádné místní části. Další informace jsou k nalezení na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/vitejte-na-vysocine/d-4000086/p1=1237. Kraj Vysočina nevybírá místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, ani poplatek z ubytovací kapacity, ani poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto poplatky vybírají jednotlivé obce na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Kraj Vysočina nezřizuje domy s pečovatelskou službou, pouze domy pro seniory. Jejich umístění je zakresleno na mapě na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/domovy-pro-seniory/d-4057023/p1=61004. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Krajský úřad Kraje Vysočina neprovozuje žádný sběrný dvůr. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Kemp Milovy spadá do Kraje Vysočina, resp. okresu Žďár nad Sázavou. Jeho zřizovatelem není Kraj Vysočina. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Aktuální stav nezaměstnanosti, jakož i pracovní nabídky v Kraji Vysočina Vám sdělí Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Jihlavě. Tato otázka se tak nevztahuje k působnosti povinného subjektu.
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
02. 08. 2017
Žádost o informaci na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uložení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - veřejná zakázka "S205/10 - II/350 Přibyslav – Žižkova ul."
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Bc. Lenka Procházková, ODSH
27. 07. 2017
žádost o poskytnutí kopie závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace pro obec Meziříčko- Program obnovy venkova Vysočiny
poskytnuta závěrečná zpráva a vyúčtování
otevřít soubor
Marková, regionálního rozvoje
26. 07. 2017
opakovaná žádost o poskytnutí informace týkající se dotazů ohledně ZDVOP a nákladů na další zařízení v rámci sociálních věcí
Informace byla žadatelce poskytnuta přípisem č. j. KUJI 47638/2017 ze dne 11. 7. 2017 odeslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedla žadatelka. V případě, že by se žadatelka chtěla potřetí dotázat na stejné informace, krajský úřad z opatrnosti uvádí odkaz na zveřejněnou informaci: http://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/getfile.php?klic=920
JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
26. 07. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz