Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výkupních cen pozemků pro stavbu II/353 - Velký Beranov obchvat
informace viz příloha
otevřít soubor
Petr Kolář, majetkový
19. 07. 2017
Jaké částky z rozpočtu Kraje Vysočina byly v letech 2012 - 2016 vydány na položky uvedené v textu vyřízení žádosti.
Viz dokument pod č.j.: KUJI 47638/2017
otevřít soubor
Mgr. M. Morkusová, OSH, OSV, OZ, OŠMS
12. 07. 2017
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí o povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně změnových rozhodnutí pro provozovatele statutární město Jihlava a Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Informace poskytnuta pod č. j. KUJI 50098/2017.
I.Olšanová, ŽPZ
11. 07. 2017
Žádost o poskytnutí informace - seznamu porodních asistentek, které získaly registraci od krajského úřadu včetně uvedení odborné činnosti a kontaktních údajů.
Informace poskytnuta pod čj. KUJI 5520/2017.
D. Talpa, OZ
04. 07. 2017
Počet jednání Rady Kraje Vysočina od 1. 1. 2017 dosud a jmenný seznam radních, kteří se z jednání Rady Kraje Vysočina omluvili od 1. 1. 2017 dosud.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že žádný takový seznam povinný subjekt nevydal, jelikož veškeré tyto informace jsou dohledatelné na veřejně přístupných webových stránkách krajského úřadu a to pod odkazem: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/.
Mgr. Morkusová, OSH
28. 06. 2017
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz