Kraj Vysočina

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Získání informací – Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb. [PDF, 111 kB]
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. [PDF, 164 kB]

Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí Mapy plánovaných akcí v Kraji Vysočina na rok 2018 uložené v úložišti členů dopravní komise.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Hana Strnadová, ODSH
08. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informace týkající se odstraňování billboardů na silnicích v Kraji Vysočina.
viz přiložený soubor
otevřít soubor
Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH
02. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2017 za porušování zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům.
viz příloha
otevřít soubor
JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR
02. 03. 2018
Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí dokumentu "Přehled předpokládaných koncepčních změn v objednávce dálkové dopravy od prosince roku 2019"
viz přílohu
otevřít soubor
Ing. Jana Myšková, ODSH
28. 02. 2018
Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytovatele sociální služby: Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace (podrobně viz příloha).
viz příloha
otevřít soubor
Píbilová, OSV
27. 02. 2018
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz