Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2021

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: „Sdělení výsledku odpovědi Městského úřadu Pacov, doručené správnímu orgánu dne 7. 1. 2021, ze kterého vyplývá, že na úrovni Rady města Pacova dne 6. 1. 2021 bylo dohodnuto, že město Pacov uloženou povinnost dobrovolně splní do 30 dnů.“

Byla poskytnuta kopie požadovaného „Sdělení Městského úřadu Pacov“ Č.j.: MP/15563/2020/TAJ/Ma, ze dne 7. 1. 2021.

stáhnout soubor


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 21.1.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se týkala platby za plnění závazku veřejné služby ze strany Kraje Vysočina dopravci České dráhy, a.s., ztráty tohoto dopravce a sankcí za roky 2012-2019, dále tzv. Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dopravce České dráhy, a.s. za rok 2019.

stáhnout soubor


Mgr. Kristýna Krčálová, ODSH, zadáno dne: 21.1.2021

Žádost o poskytnutí informace, týkající se správních řízení v roce 2020 podle ust. § 35 odst. 2 písm. f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a po kontrole správních spisů sděluje, že v uvedeném období bylo vedeno pouze 1 řízení o přestupku dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona o památkové péči. Výsledkem tohoto řízení bylo rozhodnutí o uložení pokuty. Kopie rozhodnutí byla žadateli zaslána.

stáhnout soubor


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 20.1.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se zákonodárných iniciativ a tvorby legislativy v rámci Kraje Vysočina - 1. Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 6 krát zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát? 2. Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc? 3. Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě? 4.Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce mezi volenými politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře? Probíhají konzultace s odborníky v daném oboru? Existuje platforma (například v rámci Asociace krajů ČR), na níž kraje konzultují svoji zákonodárnou iniciativu mezi sebou? 5. Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?

Ad 1. Zastupitelstvo Kraje Vysočina využilo zákonodárnou iniciativu v případech, kdy došlo ke schválení usnesení o předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně, tzn. v jiných (neexistujících) případech vůle nebyla. Ad 2. Pokud Zastupitelstvo Kraje Vysočina projeví zájem využít možnosti zákonodárné iniciativy, schválí usnesení o předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně. Ad 3. Jedná se o 32 zaměstnanců. Ad 4. Procedura přípravy návrhu zákona ze strany Kraje Vysočina probíhá přiměřeně dle Legislativních pravidel vlády a zákona o krajích. Dělba práce je následovná – úředníci návrh zákona připraví a členové zastupitelstva kraje ho projednají a případně schválí. Externí právníci či kanceláře v dané proceduře nespolupracují. Platforma existuje v podobě komisí Asociace krajů ČR. Ad 5. Kraj Vysočina využívá možnosti být aktivním připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.1.2021

Informace k náhradní rodinné péči

Vážená paní Tobiášová na základě Vaší žádosti ze dne 7. 1. 2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené prostřednictvím elektronické podatelny, Vám tímto sdělujeme následující údaje: I. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů? K 31. 12. 2020 bylo zařazeno v Kraji Vysočina 23 přechodných pěstounů (jedná se o 18 rodin poskytujících pěstounskou péči na přechodnou dobu). II. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji „ přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD? V roce 2020 neměl v Kraji Vysočina žádný pěstoun na přechodnou dobu přerušeno vedení v evidenci. III. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji skončilo na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů? V roce 2020 požádaly v Kraji Vysočina o vyřazení z evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, 2 osoby (1 manželský pár). ? IV. Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence přechodných pěstounů? V roce 2020 byly Krajským úřadem Kraje Vysočina zařazeny do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, celkem 3 osoby (ty tvoří 2 rodiny pěstounů na přechodnou dobu). V. Kolik bylo ke dni 31. 12. 2020 volných přechodných pěstounů? K poslednímu dni v roce 2020 nemělo v Kraji Vysočina dítě v péči celkem 5 osob (jedná se 3 rodiny pěstounů na přechodnou dobu). Dvě z těchto rodin čerpaly k uvedenému datu dohodnutý odpočinek po předání předchozího dítěte do následné péče. VI. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně dětského centra? Pozn. Krajský úřad Kraje Vysočina může poskytnout informace o dětech s trvalým pobytem v našem kraji do 3 let věku, které byly svěřeny do dětských center v ČR. Do dětských center v Kraji Vysočina byly v průběhu roku 2020 přijaty 2 děti do 3 let věku, 1 dítě do 3 let věku bylo přijato do dětského centra v jiném kraji (z důvodu aktuálního pobytu jeho rodiny). VII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu? Celkem bylo za celý rok 2020 v našem kraji předáno do ZDVOP 42 dětí, z toho dětí s trvalým pobytem v Kraji Vysočina bylo 31. VIII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do dětského domova? Do péče dětského domova bylo předáno 11 dětí s trvalým pobytem v Kraji Vysočina. Pozn. V zařízeních Kraje Vysočina jsou umístěny také děti s trvalým pobytem v jiných krajích, které však eviduje příslušný krajský úřad. IX. Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova? Ústavní výchova byla nařízena 12 dětem s trvalým pobytem v Kraji Vysočina. Pozn. V zařízeních Kraje Vysočina jsou umístěny také děti s trvalým pobytem v jiných krajích, které však eviduje příslušný krajský úřad. X. Kolik dětí bylo umístěno k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech? K datu 31. 12. 2020 bylo ve ZDVOP v našem kraji celkem 42 dětí, z toho s trvalým pobytem v Kraji Vysočina to bylo 31 dětí. XI. Kolik dětí bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji v kojeneckých ústavech, případně v dětských centrech? K 31. 12. 2020 pobývaly 2 děti do 3 let z našeho kraje v dětských centrech v Kraji Vysočina a 1 dítě do 3 let věku v dětském centru jiného kraje. XII. Kolik dětí bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji v dětských domovech? Pozn. Lze poskytnout aktuální číselné údaje. V evidenci Krajského úřadu Kraje Vysočina je k 13. 1. 2021 celkem 156 nezletilých dětí s trvalým pobytem v našem kraji umístěných v dětských domovech, výchovných ústavech, diagnostických ústavech. XIII. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou pěstounskou péči? K 31. 12. 2020 bylo v evidenci Krajského úřadu Kraje Vysočina 11 žadatelů o pěstounskou péči (jedná se o 6 rodin žadatelů). XIV. Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů? Za rok 2020 bylo do evidence Krajského úřadu Kraje Vysočina zařazeno 9 žadatelů o pěstounskou péči (4 manželské páry a jedna osoba žádající sama, avšak žijící v manželství). XV. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů? XVI. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů XVII. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů? Pozn. Po telefonické domluvě byl dotaz změněn na žádost o informaci o celkových nákladech za přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina. Celkové náklady na přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina činily 299 500 Kč, a to včetně příprav žadatelů, kteří již vychovávají dítě v náhradní rodinné péči a žádají o přijetí dalšího dítěte. XVIII. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů? V roce 2020 bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina zařazeno 24 žadatelů o osvojení (tj. 12 manželským párů). XIX. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31. 12. 2020? K 31. 12. 2020 evidoval Krajský úřad Kraje Vysočina celkem 60 žadatelů o osvojení (jedná se o 29 manželských párů a 2 „samožadatele“). Do tohoto počtu jsou zahrnuty i žadatelé, kteří již vychovávají jedno či více dětí a žádají o zprostředkování osvojení opakovaně. XX. Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020. V letech 2018, 2019 a 2020 realizoval přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina Spolek PRIDE-CZ.


Kateřina Chalupová, odbor sociálních věcí, zadáno dne: 19.1.2021

Informace o aktivitách Kraje Vysočina souvisejících s opatřeními proti šíření COVID-19 v lednu 2021

Seznam aktivit hejtmana: 5. ledna od 12:00 hod. vcf krajů a vlády 5. ledna od 18:00 hod. vcf Rady Asociace krajů 6. ledna od 14:30 hod. vcf MPSV 7. ledna od 13:00 hod. Krizový štáb kraje 7. ledna od 14:00 hod. COVID skupina 8. ledna od 14:00 hod. setkání se zástupci pěti největších měst kraje 12. ledna od 14:00 hod. prohlídka prostor pro vznik očkovacího centra 14. ledna od 13:00 hod. Krizový štáb kraje viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 15.1.2021

přehled přezkumného řízení ohledně územního opatření o stavební uzávěře

stáhnout soubor


ing. Ivan Kolman, , zadáno dne: 11.1.2021

Žádost o poskytnutí informace o peticích, stížnostech a podáních občanů kraje

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 8.1.2021