Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2020

žádost o poskytnutí informace, týkající se počtu přestupkových řízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, které krajský úřad projednával v roce 2019, kdy obviněným z přestupku byl poskytovatel zdravotních služeb

Krajský úřad v požadovaném termínu nevedl žádné správní řízení o přestupku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v němž by byl obviněným z přestupku poskytovatel zdravotních služeb. Žádné výše zmíněné řízení nebylo v roce 2019 zahájeno a v žádném řízení nebylo rozhodnuto, že obviněný přestupek spáchal.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.1.2020

žádost o poskytnutí informace týkající se vzdělávání zaměstnanců Kraje Vysočina

Informace viz příloha

stáhnout soubor


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.1.2020

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se připravovaného marketingového tématu pro rok 2020 "Vysočina sklářská".

viz příloha

stáhnout soubor


Mgr. Kamila Tlačbabová, OKPPCR, zadáno dne: 6.1.2020