Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2019

Žádost o poskytnutí informací dle za??kona c??.106/1999 Sb., o svobodne??m pr??i??stupu k informaci??m: 1) Kolik registrovaných partnerství bylo na území Vašeho kraje ke dni 28. 2. 2019 uzavřeno? 2) Kolik z??a??dosti?? o adopci a o pěstounskou péči samoz??adatelem v registrovane??m partnerstvi?? Va??s?? krajsky?? u??r??ad/magistra??t ke dni 28. 2. 2019 pr??ijal? 3) Kolika z??a??dostem o adopci a o pěstounskou péči samoz??adatelem v registrovane??m partnerstvi?? Va??s?? krajsky?? u??r??ad/magistra??t ke dni 28. 2. 2019 jiz?? vyhove??l?

Ad 1) V Kraji Vysočina bylo uzavřeno ke dni 28. 2. 2019 celkem 56 registrovaných partnerství. Počty registrovaných partnerství neeviduje Krajský úřad Kraje Vysočina, tato oblast spadá do kompetence Magistrátu města Jihlavy, který nám uvedenou informaci poskytnul. V případě dalších dotazů k této věci se prosím obracejte přímo na Magistrát města Jihlavy. Ad 2) Krajský úřad Kraje Vysočina nepřijal k 28. 2. 2019 žádnou žádost o osvojení a pěstounskou péči podanou samožadatelem v registrovaném partnerství. Ad 3) Krajský úřad Kraje Vysočina nevyhověl vzhledem k výše uvedenému k 28. 2. 2019 žádné žádosti o osvojení a pěstounskou péči podané samožadatelem v registrovaném partnerství.


Mgr. Kateřina Chalupová, sociálních věcí, zadáno dne: 14.3.2019

Žádost o informace, které se týkají udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům.

viz příloha

stáhnout soubor


Mgr. Kaplanová, OKPPCR, zadáno dne: 5.3.2019

žádost o poskytnutí informace za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ohledně reklam, které krajský živnostenský úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“): a) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví, b) nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, c) snižovat lidskou důstojnost, d) obsahovat prvky pornografie a násilí

Krajský živnostenský úřad v daném období neobdržel žádný podnět ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření.


Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.3.2019

informace týkající se pracovišť krajského úřadu - investice, personální složení, atd.

viz příloha

stáhnout soubor


Ing. Kolář, Mgr. Morkusová, OSH, OM, OAPŘ, OSV, OŠMS, OddHS, zadáno dne: 22.2.2019

žádost o poskytnutí informace týkající se pěstounské péče

Kolik osob je (bylo) u Vašeho Krajského úřadu evidováno pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu k 1. 1. 2007, 1. 1. 2009, 1. 1. 2013, 1. 1. 2015, 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019? K 1. 1. 2007: 0 osob K 1. 1. 2008: 0 osob K 1. 1. 2009: 0 osob K 1. 1. 2010: 0 osob K 1. 1. 2011: 0 osob K 1. 1. 2012: 0 osob K 1. 1. 2013: 0 osob K 1. 1. 2014: 3 osoby (2 rodiny pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2015: 7 osob (4 rodiny pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2016: 12 osob (8 rodin pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2017: 16 osob (11 rodin pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2018: 21 osob (15 rodin pěstounů na přechodnou dobu) K 1. 1. 2019: 23 osob (17 rodin pěstounů na přechodnou dobu) Kolik osob z výše uvedeného má k datu zpracování žádosti svěřeno dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu? K 18. 2. 2019 má dítě (děti) svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu celkem dvacet osob. O jedné osobě nelze tuto informaci poskytnout z důvodu změny místní příslušnosti krajského úřadu. Kolik osob je (bylo) u Vašeho KÚ evidováno pro výkon pěstounské péče (tedy dlouhodobé pěstounské péče) k 1. 1. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2015, 1. 1. 2016, 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019? Kolik z těchto osob má k datu zpracování žádosti dítě svěřeno do pěstounské péče (dlouhodobé) a kolik na svěření dítěte čeká (jinak řečeno, kolik je evidováno pěstounů, kteří teprve na svěření dítěte do dlouhodobé pěstounské péče čekají)? K 1. 1. 2019 bylo evidováno Krajským úřadem Kraje Vysočina dvanáct osob pro poskytování pěstounské péče (jedná se o osm rodin žadatelů o pěstounskou péči). Z tohoto počtu je u pěti osob (tj. třech rodin) přerušeno zprostředkování. U třech osob (tj. dvou rodin) již proběhlo jejich vytipování ke konkrétnímu dítěti. U zbylého počtu osob (rodin) ještě nedošlo ke zprostředkování pěstounské péče. Další vyžadované informace týkající se pěstounské péče nelze poskytnout, neboť takovou analýzou Krajský úřad Kraje Vysočina nedisponuje. Kolik osob má dítě v příbuzenské (dlouhodobé) pěstounské péči – lze-li tento údaj poskytnout? Lze poskytnout informaci, že k 31. 12. 2018 bylo v Kraji Vysočina evidováno 259 rodin, které poskytují příbuzenskou pěstounskou péči, a 64 rodin, které poskytují příbuzenskou poručnickou péči.


, , zadáno dne: 18.2.2019

informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za roky 2013 - 2017

stáhnout soubor


Ing. Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 15.2.2019

Předmětem žádosti je zaslání investičních plánů pro rok 2019, resp. seznamu investičních stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných v letech 2019 – 2022 s podrobnou strukturou, případně rozpočtu na rok 2019.

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 7.2.2019

informace o veřejných sbírkách, jak aktuálně vyhlášených, tak ukončených v roce 2018 v oblasti kulturního dědictví

Veřejné sbírky aktuálně v oblasti kulturního dědictví vyhlášené, které stále probíhají Římskokatolická farnost Přibyslav - od 20. 12. 2018 do 31. 12. 2020 - Finanční příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Přibyslavi - Bankovní účet, sběrací pokladničky Veřejné sbírky ukončené v roce 2018 Obec Květinov - 1. 9. 2018 – 30. 10. 2018 - Rekonstrukce obecní zvoničky v Květinově - výtěžek 25 943,- Kč Římskokatolická farnost Brtnice - 12. 10. 2018 – 31. 12. 2018 - Finanční příspěvek na obnovu lavic v kostele sv. Barbory v Přísece - výtěžek 80 830,- Kč Obec Věžná - 20. 8. 2015 – 31. 7. 2018 - Rekonstrukce zvonice a zvonové soustavy na kostele sv. Jiří ve Věžné - výtěžek 17 648,56 Kč


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 7.2.2019

výsledek kontroly průběžného vyúčtování veřejné sbírky u 1. Kočičího útulku na Vysočině, z.s.

viz příloha

stáhnout soubor


Ing. Krištofová, OE, zadáno dne: 7.2.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající o poskytnutí:1. rozhodnutí ze SFDI o přidělení finančních prostředků na přípravu opatření na silniční síti pro přepravu NTK pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Hana Matulová, ODSH, zadáno dne: 6.2.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se rozdělení finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina v jednotlivých letech 2010-2018 drážním dopravcům; celkové částky finančních prostředků poskytnutých Českým drahám v roce 2017 a 2018; poplatku za užití dopravní cesty vzhledem k platnému právnímu předpisu; zveřejnění smluv v Registru smluv.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 31.1.2019

Poskytnutí přehledu všech vydaných povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů od roku 2002 do 2019.

viz příloha

stáhnout soubor


Iva Olšanová, OŽPZ, zadáno dne: 25.1.2019

Poskytnutí přehledu informací o projednání a hlasování v radě kraje a zastupitelstvu kraje investice nového krajského úřadu

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 10.1.2019

Poskytnutí kopií z platných uzavřených smluv o nájmech prostor pro umístění úředníků Kraje Vysočina v jiných než vlastních na území města Jihlavy v rozsahu subjekt, velikost pronajatých prostor, cena a délka pronájmu.

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 4.1.2019