Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2019

Poskytnutí přehledu informací o projednání a hlasování v radě kraje a zastupitelstvu kraje investice nového krajského úřadu

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 10.1.2019

Poskytnutí kopií z platných uzavřených smluv o nájmech prostor pro umístění úředníků Kraje Vysočina v jiných než vlastních na území města Jihlavy v rozsahu subjekt, velikost pronajatých prostor, cena a délka pronájmu.

viz příloha

stáhnout soubor


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 4.1.2019