Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Voborská
Odbor: odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení: oddělení rozvoje vzdělávání
Funkční místo: úředník na úseku školského rejstříku (mateřské a základní školství) a referent fondů EU
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • připravuje podklady pro zřizování a zrušování škol a zařízení jim sloužících, které zřizuje kraj
 • zpracovává stanoviska a vyjádření k žádostem všech zřizovatelů o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení v rejstříku škol
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku rejstříku škol a školských zařízení, zajišťuje metodickou podporu školám a školským zařízením a jejich zřizovatelům na krajské úrovni
 • připravuje podklady pro rozhodnutí zastupitelstva kraje a rady kraje v oblasti školství a mládeže
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku přípravy a kontroly žádostí o zařazení a změnách zařazení v rejstříku škol a školských zařízení
2. Další kompetence:
 • zajišťuje evidenci a uložení dokumentace rejstříku škol ve spádové oblasti kraje
 • podílí se na aktualizaci programu rozvoje kraje za úsek rozvoje vzdělávání
 • zajišťuje technické zázemí pro činnost rady pro rozvoj lidských zdrojů
 • zajišťuje spolupráci s MŠMT a jinými kraji při vyřizoání agendy změn ve školském rejstříku
 • podílí se na zajištění finanční stránky dokumentace a administrace podpůrných opatření kraje na úseku rozvoje vzdělávání a kvality vzdělávacích služeb (jednorázová podpůrná opatření a systémové zásady a pravidla, programy Fondu Vysočina)
 • podílí se na zpracování výroční zprývy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (par. 10 školského zákona)
 • zabezpečení realizace GP v rámci FV
 • podíllí se na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (par. 9 školského zákona)
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • zpracovává a shromažďuje požadavky na projekty pomoci nebo podpory, provádí analýzy dotačních možností kraje nebo využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními subjekty
 • zpracovává podklady k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje
 • správce aktiv kategorie 3 - webové stránky pro soutěž "S Vysočinou do Evropy"
3. Pracovní náplň nezahrnuje:
 • zajištění realizace individuálních projektů přijatých k financování z prostředků EUKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz