Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Ing. Radka Bednářová
Oddělení: oddělení interního auditu
Funkční místo: úředník na úseku interního auditu 01
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • zajišťuje výkon interního auditu v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška) a s příslušnou legislativou Evropského společenství.
 • vykonává auditní činnost (ujišťovací a poradenské zakázky) v rámci úřadu v souladu se střednědobým a z něj vycházejícím ročním plánem interního auditu nebo na základě mimořádného zadání vedení úřadu
 • sleduje a prověřuje realizaci doporučení z provedených interních auditů
 • spravuje databázi Doporučení z interních auditů v Krajském evidenčním informačním systému KEVIS
 • spravuje centrální evidenci rizik úřadu (katalog rizik v rámci databáze řízení rizik v Krajském evidenčním informačním systému Kevis)
 • vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního systému a provádí analytické, kontrolní hodnotící metody a další práce na úseku finanční kontroly v působnosti kraje
 • zajišťuje tvorbu adekvátní auditní dokumentace, eviduje a archivuje výsledné auditní spisy, podklady, plány a ostatní dokumentaci z provedených auditů a o prověření plnění doporučení
 • v rámci finanční kontroly zjišťuje zejména, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány, zda rizika vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, zda řídící kontroly poskytují řediteli spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda provozní a finanční kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) jsou plněna, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
 • navrhuje doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik, k nápravě zjištěných nedostatků, zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, ke zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, správy a řízení úřadu
2. Další kompetence:
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • samostatně pracuje na počítačích v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů
 • vykonává činnosti Ginis - SSL v rozsahu funkce SEK_ na spisovém uzlu oddělení interního auditu a plní povinnosti pověřené osoby vyplývající podle spisového řáduKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz