Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Extranet > Organizační strukturaPracovní náplň

Jméno a příjmení: Eva Ampapová DiS.
Odbor: odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení: oddělení rozvoje vzdělávání
Funkční místo: úředník na úseku školského rejstříku (mateřské a základní školství) a referent fondů EU
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu:
 • zpracovává podklady k posouzení souhlasu kraje s žádostmi o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení škol nebo školských zařízení zřizovaných krajem v rejstříku škol a školských zařízení
 • připravuje podklady pro činnost orgánů kraje na úseku rozvoje vzdělávání
 • zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (§ 10 školského zákona),
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku vedení údajů v rejstříku škol a školských zařízení o mateřských školách a školských zařízeních a předávání těchto údajů ministerstvu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku přijímání a kontroly žádostí o zápis a o změnu v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, zpracovává vyjádření krajského úřadu a žádosti postupuje MŠMT
 • rozhoduje o žádostech o zápis a o žádostech o změně v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v případě mateřských škol a školských a zřízení
2. Další kompetence:
 • zajišťuje evidenci a uložení dokumentace rejstříku škol ve spádové oblasti kraje
 • podílí se na aktualizaci programu rozvoje kraje za úsek rozvoje vzdělávání
 • zajišťuje technické zázemí pro činnost rady pro rozvoj lidských zdrojů
 • zajišťuje spolupráci s MŠMT a jinými kraji při vyřizování agendy změn ve školském rejstříku
 • podílí se na zajištění finanční stránky dokumentace a administrace podpůrných opatření kraje na úseku rozvoje vzdělávání a kvality vzdělávacích služeb (jednorázová podpůrná opatření a systémové zásady a pravidla, programy Fondu Vysočina)
 • podílí se na zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (par. 10 školského zákona)
 • zabezpečení realizace GP v rámci FV
 • podílí se na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (par. 9 školského zákona)
 • plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
 • zpracovává a shromažďuje požadavky na projekty pomoci nebo podpory, provádí analýzy dotačních možností kraje nebo využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními subjekty
 • zpracovává podklady k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje
 • správce aktiv kategorie 3 - webové stránky pro soutěž "S Vysočinou do Evropy"
3. Pracovní náplň nezahrnuje:
 • zajištění realizace individuálních projektů přijatých k financování z prostředků EUKontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz