Aktivní programy | Programy po uzávěrce | Vyhodnocené programy | Další dokumenty a statistiky Fondu Vysočiny | Harmonogram výzev grantových programů 

Důležité upozornění

Pokračovat na přehled podpor

Dne 20. 2. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména v § 10a,b, c.
Pokud budete podávat po 20.2. 2015 žádost v rámci již vyhlášených dotačních titulů kraje, je třeba tuto žádost doplnit o níže uvedené náležitosti a to i tehdy pokud dotační titul tyto náležitosti nepožadoval:
Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci (POZOR tento doklad dokládají i obce a příspěvkové organizace kraje):
  1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele), Jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou.
  2. osob, s podílem v této právnické osobě, Jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.
  3. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu. Jedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.
Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnosti.

Pokud žádost nebude obsahovat zákonné náležitosti, nebude dotace moci být poskytnuta.

V případě nejasností se obracejte na kontaktní osobu dotačního titulu.

Děkujeme za pochopení.

Pokračovat na přehled podporKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz