Příroda a krajina Vysočiny

Muzeum Vysočiny Jihlava, ve spolupráci s Krajem Vysočina, vyhlašuje fotosoutěž s cílem:  

- zapojit širokou veřejnost do poznávání přírody a krajiny Kraje Vysočina

- přizvat nejúspěšnější fotografy soutěže ke spoluautorství na Krajem Vysočina připravované publikaci „Příroda a krajina Vysočiny“

- sestavit z nejlepších fotografií stejnojmennou putovní výstavu

- obohatit databázi fotografií využívaných na webových stránkách administrovaných Krajem Vysočina (zejména www.kr-vysocina.cz, www.dedictvivysociny.cz) a v nekomerčních tiskovinách vydávaných Krajem Vysočina.

Podmínky a pravidla fotosoutěže


1)    Soutěžní kategorie:

A – krajina Vysočiny:

Fotografická výpověď o současné přírodě a krajině Kraje Vysočina. Jde o fotografie:

- charakteristických krajin a krajinných segmentů Kraje Vysočina

- fotografie zvláště chráněných území (CHKO, rezervace, přírodní parky),

a to v různých ročních obdobích i vegetačních fázích. Fotografie by měla být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po stránce dokumentární a obsahové.

B – detail přírody Vysočiny:

Fotografie detailů přírody a krajiny Kraje Vysočina, ať se již jedná o faunu, flóru nebo neživé přírodní artefakt, atp. Fotografie by měla přinést výtvarně hodnotnou dokumentaci těchto jevů a míst.

Seznam zvláště chráněných území, lokalit Natura 2000, přírodních parků, památných stromů a přírodních zajímavostí a unikátů naleznete na Portálu kulturního
a přírodního dědictví Kraje Vysočina www.dedictvivysociny.cz .


2)    Počet fotografií

Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 5 fotografií v každé kategorii.


3)    Termíny soutěže

Přihlašování fotografií do soutěže začíná od 15. 7. 2016. Všechny přihlašované fotografie musí být doručeny pořadateli soutěže do 30. 6. 2017 do 24:00 hod. Na později dodaná díla nebude brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl účastníků.


4)    Vyhodnocení soutěže a odměny

Soutěž vyhodnotí odborná komise, složená ze zástupců pořadatele, Kraje Vysočina a odborníků z fotografické praxe. V každé kategorii vybere komise vítězná díla a udělí první, druhé a třetí místo.

Vítězům v každé kategorii poskytne Kraj Vysočina finanční dar:

1. místo: 5 000 Kč

2. místo: 3 000 Kč

3. místo: 2 000 Kč

V každé kategorii poskytne Kraj Vysočina 3 věcné dary pro mladé fotografy do 18 let věku.

Kraj Vysočina může poskytnout věcný dar na zvláštní doporučení odborné komise.

Dary výhercům předají zástupci Kraje Vysočina a pořadatele soutěže při vernisáži výstavy „Příroda a krajina Vysočiny“ do konce roku 2017. Účastníkům soutěže pošlou pořadatelé e-mail s informací o výsledcích soutěže, o místě a času konání vernisáže (pravděpodobně v prostorách sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, a to v prosinci 2017).


5)    Upravování fotografií a technické požadavky

Důraz je kladen na graficky neupravovanou dokumentaci přírody – z tohoto důvodu nejsou povoleny dodatečné změny obrazu a obrazové výpovědi. Povoleny jsou pouze obvyklé postupy celoplošného zpracování obrazu (jako jsou odstín světlosti, kontrast, stínování, barva a sytost). Fotografie neopatřujte rámečky a do obrazu nevkládejte text.

Díla, která nesplňují technické požadavky, případně jsou v rozporu s dobrými mravy, mohou být ze soutěže vyloučena.

Technické požadavky:

Soutěžící zašle všechny snímky výhradně elektronickou cestou, a to ve formátu JPEG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 4 MB (doporučená velikost delší strany 4000 pixelů), maximální velikost fotografie je stanovena na 15 MB.

Prosíme soutěžící, aby v položce „poznámka k fotografii“ vyplnili alespoň stručné informace o názvu lokality pořízení fotografie, případně podrobnější informace o místě, času a kontextu pořízení přihlašované fotografie.


6)    Zasílání soutěžních fotografií

Pro zasílání soutěžních fotografií využijte formulář na webových stránkách

www.kr-vysocina.cz/fotosoutez

Databáze zaslaných soutěžních snímků nebude do vyhlášení výsledků fotosoutěže přístupná veřejnosti.


7)    Prohlášení autora

Účastníci soutěže odesláním přihlášky stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.


8)    Souhlas autora

Účastník soutěže podáním přihlášky souhlasí s vytištěním fotografií pro putovní výstavu i s jejich využitím k nekomerční propagaci přírody a krajiny v tiskovinách vydávaných Krajem Vysočina, na webových stránkách administrovaných Krajem Vysočina a na oficiální prezentaci Kraje Vysočina na sociální síti Facebook, a to vždy včetně zveřejnění jména a příjmení autora a případně názvu díla.

Účastník soutěže uděluje (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) podáním přihlášky pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu 1 roku od dne uzávěrky soutěže.

Osobní data účastníků soutěže jsou považována za přísně důvěrná a nebudou bez jejich souhlasu poskytnuta třetím osobám.

Pořadatel, se souhlasem účastníka soutěže, zprostředkuje kontakt pro případné komerční využití fotografií (publikace „Příroda a krajina Vysočiny“, atp.).


9)    Změna či ukončení soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, a to včetně doby její platnosti, či soutěž předčasně ukončit.