Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Jsem vlastníkem kulturní památky, mám možnost získat nějaký finanční příspěvek na její obnovu?
Získat peníze na obnovu kulturní památky je každoročně možné z několika dotačních titulů. Jsou to dotační programy Ministerstva kultury ČR, více informací na webových stránkách ministerstva www.mkcr.cz nebo dotační tituly kraje Vysočina. V tomto případě se jedná zejména o Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu KP (uzávěrka žádostí je každoročně 15. 2.) a o grantové programy Fondu Vysočiny. Více informací najdete na webových stránkách http://www.kr-vysocina.cz/kultura-a-pamatky.asp
Kulturní památky  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

otazník Mám zájem prohlásit svůj dům za kulturní památku, co pro to můžu udělat? Můžu pak na opravu získat nějaké dotace?
Movité a nemovité věci prohlašuje za kulturní památky ministerstvo kultury z vlastního nebo jiného podnětu. Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského úřadu, odboru kultury a památkové péče, obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v územním obvodu, kterého se objekt nachází) a odborné organizace - Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Telč.
Jako konstruktivní se jeví, ještě před podáním žádosti na MK ČR, domluvit místní šetření za přítomnosti všech dotčených orgánů (pracovníka KrÚ Vysočina odboru kultury a památkové péče, pracovníka památkové péče MěÚ obce s rozšířenou působností a pracovníka NPÚ Telč), společně zhodnotit, zda objekt skutečně splňuje kriteria pro zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek a domluvit se na dalším postupu.
Pokud bude věc prohlášena za kulturní památku, je možné čerpat na její obnovu finanční příspěvek z dotačních titulů určených na opravu objektů, které jsou kulturními památkami.
Kulturní památky  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

otazník Je pravdou, že pokud je objekt kulturní památkou nemůžu dělat žádné stavební úpravy?
Podle zákona o státní památkové péči si musí vlastník kulturní památky, který hodlá provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurovaní nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí předem vyžádat k těmto pracím závazné stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností. Seznam pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, který vykonávají agendu v oblasti památkové péče, najdete na webových stránkách http://www.kr-vysocina.cz/kultura-a-pamatky.asp Práce lze tedy provádět pouze s platným závazným stanoviskem.
Kulturní památky  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

otazník Jaký je rozdíl v kompetencích „památkářů z úřadů“ a „památkářů z památkového ústavu“ z Telče?
Jednoduše řečeno „památkář z úřadu“ je Vaším nejdůležitějším partnerem v řízení k obnově vaši nemovitosti. Na základě Vaši žádosti vydává závazné stanovisko k obnově nemovitosti, která je kulturní památkou nebo se nachází v památkově chráněném území (památkové rezervace nebo památkové zóny), podmínky kterého jsou závazné pro všechny prováděné práce.
„Památkář z památkového ústavu“ reprezentuje odbornou složku. Dle zákona o památkové péči poskytuje „památkáři z úřadu“ odborné vyjádření, které je podkladem pro vydání závazného stanoviska.
Pokud „památkář z úřadu“ neobdrží odborné vyjádření „památkáře z ústavu“ v daném termínu, může vydat závazné stanovisko i bez tohoto vyjádření.
Pro vlastníka jsou závazné pouze podmínky v závazném stanovisku.
Kulturní památky  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

otazník Co vše musím předložit kraji Vysočina, chci-li požádat o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku, který je vlastnictvím kraje Vysočina?

Postup při ukládání inženýrských sítí do pozemků, které jsou vlastnictvím kraje Vysočina
Pro územní nebo stavební řízení je požadován správním orgánem doklad o vlastnictví pozemku nebo o jiném právu k pozemku, do kterého má být uloženo zařízení nebo inženýrské sítě.
Kraj Vysočina vydává tento souhlas formou Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. V této smlouvě je mimo jiné budoucím povinným z věcného břemene, kterým bude kraj Vysočina, vydán souhlas s provedením zamýšlené stavby na pozemku v jeho vlastnictví.
Budoucí oprávněný z věcného břemene (tj. žadatel, investor apod.) se v ní mimo jiné zavazuje po dokončení stavby nechat tuto zaměřit geometrickým plánem, znázorňujícím průběh věcného břemene a požádat vlastníka pozemku o zřízení úplatného věcného břemene.
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- identifikaci žadatele vč. doručovací adresy
- identifikaci budoucího oprávněného z věcného
břemene včetně jeho rodného čísla nebo alespoň data narození a adresy trvalého bydliště (u právnických osob IČ a sídla)
- katastrální území a obec dle výpisu z katastru nemovitostí
- specifikaci pozemku, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a má být věcným břemenem zatížen
- vyjádření majetkového správce pozemku, je-li v listu vlastnictví uveden (u silnice je to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz dle okresu)
- snímek katastrální mapy místa uložení se zákresem trasy uložení a s čitelnými pozemkovými čísly.
V případě, že se jedná o podklad k územnímu nebo stavebnímu řízení (stavba ještě nezapočala) je třeba požádat kraj Vysočinu o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
V případě, že se jedná o stavbu již dokončenou, věcné břemeno je již zaměřeno geometrickým plánem a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci, je třeba požádat o zřízení věcného břemene.
V případě, že se jedná o převod pozemku, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a je zastavěn stavbou (například chodníku, autobusové zastávky, parkoviště apod.) je třeba požádat o převod pozemku.

Vzory těchto žádostí:
Žádost o vydání souhlasu se stavbou (DOC, 32 kB)
Žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) (RTF, 20 kB)
Žádost o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) (RTF, 20 kB)
Žádost o darování pozemku (RTF, 20 kB)

Žádost je třeba podat poštou na adresu:

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor majetkový
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

nebo e-mailem na adresu posta@kr-vysocina.cz.

O vyřízení žádosti rozhoduje Rada kraje Vysočiny vždy na nejbližším zasedání po doručení kompletních podkladových materiálů.
Různé  odbor majetkový

otazník Výpis z obchodního rejstříku byl vydán dne 15. 6. 2007, jeho kopie předložená v nabídce byla ověřena dne 18. 12. 2007, lhůta pro prokázání kvalifikace uplynula dne 21. 12. 2007. Dodržel dodavatel zákonnou podmínku upravující stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 57 odst. 2 zákona? Jak se posuzuje stáří (90 kalendářních dnů) dokladů prokazujících základní kvalifikační předpoklady (tj. výpis z evidence rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu, potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, čestné prohlášení) a výpisu z obchodního rejstříku?
Dodavatel v tomto případě nedodržel zákonnou podmínku na stáří tohoto dokladu. Splnění podmínky stáří dokladu prokazujícího splnění kvalifikace zákonem určené v délce max. 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace se posuzuje ode dne vydání tohoto dokladu nikoli ode dne jeho úředního ověření.
Veřejné zakázky  odbor majetkový

otazník Živnostenský list byl vydán v roce 1998 na dobu neurčitou, ověřen byl 6 měsíců před uplynutím lhůty pro prokázání kvalifikace. Lze jím úspěšně prokázat splnění požadavku na předložení dokladu o oprávnění k podnikání?
Ano, takovým dokladem bude zmíněný požadavek na profesní kvalifikační předpoklad úspěšně prokázán. Platnost živnostenského listu pro účely prokázání kvalifikace podle zákona o veřejných zakázkách není omezena datem jeho vydání ani datem úředního ověření jeho kopie. Živnostenské listy jsou, až na zanedbatelné výjimky, vydávány na dobu neurčitou. V případě jeho omezení na dobu určitou by pak bylo rozhodující jeho časové vymezení. Tato pochybnost o platnosti dokladu bývá způsobena mylným výkladem ust. § 57 odst. 2 zákona.
Veřejné zakázky  odbor majetkový

otazník Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek je povinen administrátor veřejné zakázky malého rozsahu vyzvat k podání nabídky tři, případně pět dodavatelů. Nabídku podá pouze jeden dodavatel. Lze za těchto okolností pokračovat v soutěži a zadat veřejnou zakázku jedinému uchazeči, který podal nabídku?
Ano, pokud byl prokazatelně osloven potřebný počet dodavatelů, a nenastaly jiné důvody pro zrušení zadávacího řízení, není důvod soutěž rušit. Je však na úvaze zadavatele, který si zpravidla v zadávacích podmínkách vymíní možnost zrušit zadávací řízení v jakémkoli jeho stadiu do doby uzavření smlouvy, zda se rozhodne akceptovat jedinou podanou nabídku anebo v zájmu podpory soutěžního prostředí soutěž zruší a vyhlásí ji znovu. Doporučujeme postupovat v těchto případech vždy individuálně s ohledem na kvalitu takové nabídky. Obdobný závěr vyplývá i z výkladu k § 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákona).
Veřejné zakázky  odbor majetkový

otazník Co je to Fond Vysočiny a k čemu slouží?
Fond Vysočiny je samostatný účelový rozvojový fond. Soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací na základě stanovených pravidel (výzev grantových programů) a v souladu se schválenými prioritami kraje, a to nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina.
Fond Vysočiny  odbor regionálního rozvoje

otazník Co je to grantový program Fondu Vysočiny?
Grantovým programem se pro účely Fondu Vysočiny rozumí zastupitelstvem kraje stanovená forma, podmínky a zaměření podpory. Grantový program vyhlašuje zastupitelstvo kraje ve formě „Výzvy k předkládání projektů“. Aktivní a již vyhodnocené grantové programy jsou zveřejněny na webové adrese: http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny
Fond Vysočiny  odbor regionálního rozvoje

otazník Jak lze získat dotace na pořízení strojů či výstavbu provozovny pro podnikatele?
Pokud nejste podnikatel v cestovním ruchu, je vyhlašován pro podnikatele program Rozvoj malých podnikatelů z Fondu Vysočiny. Z tohoto programu lze získat dotaci na nákup strojů a výstavbu či rekonstrukci provozovny. Program bývá vyhlašován každoročně Zastupitelstvem kraje Vysočina a dotace tvoří max. 40% z celkových uznatelných nákladů projektu a může dosáhnout max. 150 000,- Kč (max. výše podpory se každý rok odvíjí od celkové alokace programu). Po vyhlášení programu jsou podmínky získání dotace vyvěšeny na www.vysocina-finance.cz. Dotace z EU na podporu podnikání plynou hlavně z Operačního programu Podnikání Inovace, jeho řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednotlivé programy jsou implementovány přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (www.cmzrb.cz) a přes CzechInvest (www.czechinvest.org) .
Fond Vysočiny  odbor regionálního rozvoje

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz