Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Je nutné provádět úkony předcházející kontrole?
Důvodem zavedení tohoto institutu v novém kontrolním řádu (zákon č. 255/2012 Sb.) je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit nebo ne. Kontrolní orgán může tohoto institutu využít, ale není jeho povinností úkony předcházející kontrole provádět. Důvodem k takovému postupu může být vnější podnět ke kontrole,ale také vlastní rozhodnutí kontrolního orgánu. O provedených úkonech se pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Co se rozumí posledním kontrolním úkonem?
Posledním kontrolním úkonem je konkrétní poslední úkon, který předcházel vyhotovení protokolu: např. ukončení kontroly na místě; vrácení vyžádaných podkladů; shrnutí výsledků kontroly na závěr kontroly na místě; prohlášení vedoucího kontrolní skupiny, že kontrola na místě je ukončena; provedení potřebné analýzy; vyhodnocení dodatečně zaslaných (vyžádaných) podkladů atd. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu včetně uvedení dne, kdy byl proveden, je povinnou náležitostí protokolu o kontrole.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Co je to veřejnosprávní kontrola?
Veřejnosprávní kontrola je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů jedním z druhů finanční kontroly. Je tímto zákonem definována jako kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím (předběžná veřejnosprávní kontrola), v průběhu jejich použití (průběžná veřejnosprávní kontrola) a následně po jejich použití (následná veřejnoprávní kontrola). Působnost územních samosprávných celků k veřejnosprávní kontrole je upravena v § 9 zákona o finanční kontrole. Podle § 9, odst. 1 zákona o finanční kontrole a současně i § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou územní samosprávné celky povinny provádět kontrolu hospodaření u jimi zřizovaných příspěvkových organizací. Tyto kontroly kraje nebo obce zajišťují podle zákona o finanční kontrole formou veřejnosprávních kontrol. Podle § 9, odst. 2 zákona o finanční kontrole vykonává kraj nebo obec výběrovým způsobem veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují ze svého rozpočtu.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Mám provést kontrolu u žadatele/příjemce veřejné finanční podpory z rozpočtu obce. Jak mám postupovat?
Územní samosprávné celky jsou podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě oprávněny vykonávat veřejnosprávní kontrolu u žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. Pokud bude kontrola provedena u žadatele/příjemce veřejné finanční podpory na místě, je třeba postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád) a § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Provedení kontroly na místě znamená, že kontrola bude fyzicky provedena v místě bydliště/sídla žadatele/příjemce nebo v místě, kde se nachází předmět veřejné finanční podpory, a to za účasti žadatele/příjemce. Proces kontroly lze rozdělit na fáze: 1. příprava - můžeme si dohodnout termín zahájení kontroly s osobou oprávněnou jednat za žadatele/příjemce - zajistit písemné pověření ke kontrole od starosty obce - seznámit se s podklady vztahujícími se k podpoře, žádostí o podporu, resp. smlouvou o poskytnutí podpory, příslušným usnesením orgánu obce a dalšími souvisejícími podklady 2. kontrola na místě - předložit pověření kontrolované osobě nebo povinné osobě, nebo zahájit kontrolu jiným způsobem podle § 5 kontrolního řádu - ověřit totožnost kontrolované nebo povinné osoby - ověřit originály dokladů vztahujících se k žádosti, resp. prokazujících dodržení podmínek poskytnutí podpory - ověřit splnění účelu podpory, fyzickou realizaci 3. protokol podle § 12 kontrolního řádu - uvést kontrolní zjištění do protokolu - doručit protokol kontrolované osobě 4. ukončení kontroly - marným uplynutím lhůty na podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky - v případě předání k vyřízení správnímu orgánu dnem tohoto předání - v případě podání námitek dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Je možno provést veřejnosprávní kontrolu na svém pracovišti?
Je třeba rozlišit, zda by kontrola proběhla za účasti kontrolované osoby či nikoliv. Pokud bude veřejnosprávní kontrola provedena bez účasti kontrolované osoby, není třeba dodržovat stanovená procesní pravidla kontroly. Tato kontrola má spíše charakter řídící kontroly. Pokud veřejnosprávní kontrola proběhne za účasti kontrolované osoby, je třeba postupovat v souladu s kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V protokolu bude jako místo provedení kontroly vymezeno místo pracoviště úředníka. Je vhodné současně uvést i osoby, které se kontroly zúčastnili.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Kdy je veřejnosprávní kontrola na místě ukončena a kdy je možno podat námitky proti výsledkům kontroly s výsledky kontroly dále pracovat?
Podle ustanovení § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je veřejnosprávní kontrola ukončena: - marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky - dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě - dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu. Právo na podání námitek je upraveno v § 13 kontrolního řádu, podle kterého má kontrolovaná osoba možnost podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole o kontrole písemné a odůvodněné námitky ve lhůtě 15 dní ode dne doručení protokolu s tím, že může být stanovena i lhůta delší. Nevyhoví-li námitkám kontrolující ve lhůtě 7 dní ode dne jejich doručení, vyřídí je jeho nadřízená osoba ve lhůtě 30 dní ode dne jejich doručení.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Jaká má kontrolující práva a povinnosti při kontrole na místě?
Oprávnění kontrolujícího jsou definována v § 7 a § 8 kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.), jeho povinnosti v § 9 kontrolního řádu. Základní povinností kontrolujícího je zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Musí být s protokolem o kontrole kontrolovaná osoba seznámena?
Po provedení posledního kontrolního úkonu je kontrolor povinen do 30 dní, ve zvlášť složitých případech do 60 dní vyhotovit protokol o kontrole s náležitostmi podle § 12 kontrolního řádu (zákon č. 255/2012, o kontrole). Kontrolující nemá povinnost aktivně seznamovat kontrolovanou osobu s obsahem protokolu. Právem kontrolované osoby je seznámit se s obsahem protokolu a podávat námitky proti kontrolním zjištěním. Kontrolující je povinen vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. Konkrétní pravidla pro doručení protokolu o kontrole kontrolní řád nestanoví, uplatní se zde subsidiární aplikace správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), upravujícího doručování písemností (§ 19 – 24).
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Jak postupovat v případě zjištění, že příjemce nedodržel podmínky poskytnutí veřejné finanční podpory?
Veškeré podmínky použití podpory stanovené poskytovatelem by měly být definovány nejlépe smlouvou. Pokud poskytovatel podmínky použití písemně nevymezí a neprokáže, že s nimi byl příjemce seznámen, je vymahatelnost jejich dodržení problematická. Pokud příjemce nedodrží některou z podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty (např. účel, dobu realizace, termín úhrady celkových nákladů aj.), poruší rozpočtovou kázeň ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle ustanovení § 22 odst. 4 tohoto zákona je příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož mu byla podpora poskytnuta. Podrobná úprava problematiky porušení rozpočtové kázně příjemcem je uvedena v jednotlivých ustanoveních § 22 výše uvedeného zákona.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Je možné uložit nějaké sankce v souvislosti s kontrolami a po jejich ukončení?
Kontrolní řád (zákon č. 255/2012 Sb.) upravuje oblast trestání v § 15 a §17 a umožňuje tak kontrolnímu orgánu ukládat sankce v souvislosti s prováděnou kontrolou. Fyzická osoba a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba nevytvoří podmínky k provedení kontroly, neumožní kontrolujícímu výkon jeho oprávnění, neposkytne součinnost potřebnou k výkonu kontroly nebo nepodá ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků. Kontrolované osobě za spáchání přestupku lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Fyzická osoba a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba v postavení povinné osoby se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Povinné osobě lze za spáchání přestupku uložit pokutu do 200 000 Kč.
Veřejnosprávní kontrola  odbor kontroly

otazník Jsem vlastníkem kulturní památky, mám možnost získat nějaký finanční příspěvek na její obnovu?
Získat peníze na obnovu kulturní památky je každoročně možné z několika dotačních titulů. Jsou to dotační programy Ministerstva kultury ČR, více informací na webových stránkách ministerstva www.mkcr.cz nebo dotační tituly kraje Vysočina. V tomto případě se jedná zejména o Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu KP (uzávěrka žádostí je každoročně 15. 2.) a o grantové programy Fondu Vysočiny. Více informací najdete na webových stránkách http://www.kr-vysocina.cz/kultura-a-pamatky.asp
Kulturní památky  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz