Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?
Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku je datová schránka zřizována ze zákona. Zřízení probíhá automaticky na základě údajů z obchodního rejstříku. O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Orgány veřejné moci mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace.
Datové schránky  odbor informatiky

otazník Kde dostanu/stáhnu formulář žádosti ke zřízení datové schránky?
Ke zřízení datové schránky je potřeba vyplněná žádost. (Formulář žádost naleznete zde)

a) Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.
b) Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra. Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.
c) Elektronickou poštou
Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v případě posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zasílání žádosti bude zveřejněna.
d) Kontaktní místo Czech POINT
Žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy.
Datové schránky  odbor informatiky

otazník Co to je elektronický podpis?
Elektronický podpis obsahuje elektronické identifikační údaje autora (jméno, adresu, sídlo, ...) elektronického dokumentu. Pro „úřední“ komunikaci je vyžadován kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační agenturou.
Kvalifikovaný podpis – kvalifikovaný certifikát je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména Zákonem o elektronickém podpisu (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.). Je vhodný především pro komunikaci občanů se státní správou a samosprávou, stejně jako pro komerční aplikace. Kvalifikovaný certifikát využijí všichni občané, firmy, úřady a také např. lékaři, advokáti nebo firmy komunikující často s Českou správou sociálního zabezpečení, s finančními úřady, se zdravotními pojišťovnami, s celním úřadem aj.
Komerční podpis – komerční certifikát je vhodný pro šifrování, autentizaci a použití v uzavřených systémech, kde je mezi účastníky bezpečné komunikace současně uzavřena smlouva, řešící mimo jiné i podmínky komunikace. V současné době je nutno komerční certifikáty použít zejména tam, kde nelze dle současné legislativy kvalifikované certifikáty použít, a to pro šifrování a autentizaci.
Elektronický podpis  odbor informatiky

otazník Kde si zřídím elektronický podpis?
V ČR jsou pouze tři akreditované certifikační autority, které vydávají e-podpisy. (Více informací najdete zde)
Elektronický podpis  odbor informatiky

otazník Co je GIS?
GIS – geografický informační systém – je systém umožňující správu, analýzu, zobrazování a jiné operace s prostorovými daty. Použitelnost GIS určují kvalitní a rozumně přístupná data.
GIS  odbor informatiky

otazník Co jsou metadata?
Metadata (data o datech) a metainformační systémy slouží pro ukládání informací o datech (geodetech) – jejich obsah, kvalitu a využitelnost.
GIS  odbor informatiky

otazník Co jsou živé mapy a mapové servery?
Moderní způsob poskytování služeb v oblasti GIS je sdílení geografických informací prostřednictvím sítí, ať už v globálním měřítku prostřednictvím Internetu nebo ve vnitropodnikové sféře prostřednictvím intranetu. Internetové mapové servery představují technologický nástroj, který umožňuje snadno a konzistentním způsobem publikovat a poskytovat geografická data prostřednictvím Internetu, intranetu a webových služeb. Tyto servery jsou schopny sdružovat data z různých datových zdrojů, čímž snižují přímé i nepřímé náklady na pořízení, skladování a správu geografických dat.
GIS  odbor informatiky

otazník Co jsou webové služby?
Služba WMS (Web Mapping Service) poskytuje přístup k mapovému serveru na internetu, umožní uživateli vytvořit polohově umístěné mapové kompozice. Komunikace mezi počítači probíhá na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC). V praxi to znamená, že potřebujeme použít některého standardního WMS klienta. Lze si vybrat z mnoha nabídek volně dostupných Web klientů, nebo mezi komerčními programovými produkty. Služba WFS (Web Feature Service) poskytuje rozhraní, které umožňuje klientům komunikaci na úrovni jednotlivých geoprvků. Server vyhodnotí dotaz klienta a výsledek vrací ve formátu GML.
GIS  odbor informatiky

otazník V jakém termínu a jakým způsobem je obec či dobrovolný svazek obcí povinen projednat závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok?
Územní celek (obec, dobrovolný svazek obcí) musí projednat závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok do 30. června následujícího roku a současně musí přijmout opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření (§ 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to buď bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž příjme územní celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků (§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Přezkoumání hospodaření obcí a DSO  odbor kontroly

otazník Ve kterých případech zákon stanoví povinnost provedení dílčího přezkoumání hospodaření? Může obec, na kterou se tato povinnost nevztahuje, požádat o provedení dílčího přezkoumání?
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, stanoví povinnost provedení dílčího přezkoumání hospodaření u obcí, které vykonávají hospodářskou činnost nebo mají počet obyvatel 800 a více osob. Obce, na které se nevztahuje zákonná povinnost provedení dílčího přezkoumání, však o něj mohou v případě zájmu krajský úřad požádat.
Přezkoumání hospodaření obcí a DSO  odbor kontroly

otazník V jakém termínu je obec či dobrovolný svazek obcí povinen požádat o přezkoumání svého hospodaření?
Obec či dobrovolný svazek obcí je povinen požádat o přezkoumání hospodaření krajský úřad (odbor kontroly) do 30. 6. každého kalendářního roku anebo v téže lhůtě oznámit, že přezkoumání hospodaření bude zadáno auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).
Přezkoumání hospodaření obcí a DSO  odbor kontroly

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz