Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kam zaúčtuje obec nakoupení násady do obecního rybníka?
Násadu do obecního rybníka zaúčtuje obec na § 1070 položku 5139.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Na jakou položku rozpočtové skladby patří náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)?
Účetní jednotka (obec nebo DSO) zařazují peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) na položku rozpočtové skladby 5424 – Náhrady mezd v době nemoci.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Kam se zařadí příjmy a výdaje v části XI. a XII. výkazu Fin 2-12M ze zrušených nástrojů 34 a 35?
Vyhláškou č. 377/2008 Sb. byla novelizována vyhláška MF ČR č. 16/2001 Sb., ve které byl s účinností od 1. 1. 2009 aktualizován Číselník pro atribut NÁSTROJ. Kód 34 byl nahrazen kódy 51 a 52 a kód 35 byl nahrazen kódy 53 a 54. Do 31. 12. 2008 tedy účtovala účetní jednotka atribut NÁSTROJ s kódy 34 a 35 a od 1. 1. 2009 použije kódy 51 až 54.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Jak opravit výsledek hospodaření za rok 2010?
V roce 2010 obce spočítaly výsledek hospodaření a proúčtovaly daň z příjmů právnických osob za rok 2010 na účet 591. Byl to ve většině pouze odhad daně. Ale v roce 2011 je potřeba výsledek hospodaření roku za rok 2010 upravit v daňovém přiznání o položky zvyšující a snižující základ daně a vypočítat konečnou daň. Ke způsobu proúčtování případných rozdílů účtu 591 jsme předali na MF ČR dotaz. Odpověď: „K Vašemu dotazu z hlediska působnosti odboru Účetnictví a audit sděluji, že ve Vámi popsaném účetním případu použijte pro proúčtování rozdílu výsledku hospodaření za rok 2010 účet 591, který analytikou rozčleňte na údaje vztahující se k účetnímu období 2010 a 2011. „
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Jak vykazovat údaje ve sloupcích „minulé období„ a „stav k 1.1.“ v účetních výkazech od 1. 1. 2011?
Od 1. 1. 2011 vykazují vybrané účetní jednotky údaje v účetních a finančních výkazech v korunách, s přesností na dvě desetinná místa. Ve sloupcích „minulé období“ budou obce, DSO a PO podle stanoviska MF ČR postupovat takto: “Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2010 (například v případě rozvahy Netto aktiv) se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulé období rozšíří o „000,00“ tak, aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkem apod.) tímto postupem nejsou dotčena.” Ve výkazu Příloha sloupci stav k 1. 1. postupují obce, DSO a PO dle odpovědi MF ČR takto: „Z hlediska působnosti odboru Účetnictví a audit sděluji, že ve výkaze Příloha ve sloupci stav k 1.1. uveďte údaje v Kč se dvěma desetinnými místy, jak je vykazují účetní jednotky ve svém účetnictví.“
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Jaké příspěvky obsahuje souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k obcím na rok 2011?
Souhrnný dotační vztah SR k rozpočtům obcí obsahuje: - příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku byl pro rok 2011 ponížen oproti roku 2010, a to o cca 18 % . V roce 2011 je příspěvek opět rozdělován podle metodiky, která byla poprvé použita v roce 2006. U jednotlivých obcí se příspěvek vypočte jako částka při využití jediného kritéria, kterým je velikost správního obvodu nejvyšší dosažené správní role vyjádřená počtem obyvatel. - příspěvek na školství, který je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku) ve výši 1 401 Kč/1 žáka pro rok 2011.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Co je to Czech POINT?
Czech POINT je vlastně zkratka, která znamená: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Czech POINT je garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Czech POINT poskytuje výpis z těchto rejstříků: Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů
Registr živnostenského podnikání
Obchodní rejstřík
Katastr nemovitostí
Insolvenční rejstřík
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém o veřejných zakázkách
Centrální registr řidičů
autorizovaná konverze, oblast datových schránek ....
CZECH POINT  odbor informatiky

otazník Co to je datová schránka
slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy.
Datové schránky  odbor informatiky

otazník Jak bude probíhat doručování dokumentů?
Pomocí datové schránky bude možné posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Úřední listiny v elektronické podobě budou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Dokument (datová zpráva) dodaný do datové schránky bude doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Funguje zde tzv. fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou!
Pozn. přesný popis fikce doručení je na delší text, viz. zákon 300/2008 Sb.
Datové schránky  odbor informatiky

otazník Kde si mám datovou schránku zřídit ?
Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra.
Datové schránky  odbor informatiky

otazník Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?
Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku je datová schránka zřizována ze zákona. Zřízení probíhá automaticky na základě údajů z obchodního rejstříku. O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Orgány veřejné moci mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace.
Datové schránky  odbor informatiky

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz