Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Co je vize a k čemu slouží?
Vize vyjadřuje koncipovanou, jedinečnou a dlouhodobou představu o budoucnosti organizace. Při vytváření vize je nutné klást otázky typu: „Čeho chceme dosáhnout?“, „Kam se chceme dostat?“, „Čím se chceme stát?“. Vize obsahuje souhrn hodnot, které charakterizují to, jak by měla organizace v budoucnu vypadat. Hodnoty jsou následně rozpracovány do strategických cílů pro jednotlivá časová období a ty jsou rozpracované v akčních plánech (konkrétní činnosti a úkoly pro úspěšné dosažení cíle a následně vize organizace).
Strategie a řízení kvality  odbor analýz

otazník Jaká je vize Krajského úřadu kraje Vysočina?
Chceme být moderní respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu. Naše služba je dostupná pro všechny v otevřeném a přívětivém úřadu. Zveme ke spolupráci na rozvoji zdravého a prosperujícího kraje Vysočina.
Strategie a řízení kvality  odbor analýz

otazník V jakém termínu má být schválen rozpočet? Co se stane, když se v daném termínu rozpočet neschválí?
Rozpočet je sestavován a schvalován na rozpočtový rok, který se rovná roku kalendářnímu (dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.). Návrh rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku (dále „ÚSC“) (v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.) musí být po dobu nejméně 15 dnů vhodným způsobem zveřejněn a měl by být schválen před 1. lednem příslušného rozpočtového roku. Zákon č. 250/2000 Sb., v § 13 stanoví, že není-li rozpočet ÚSC schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Reálná pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo obce, případně orgány svazku obcí. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Kam účtovat pojištění majetku obce a náhrady od pojišťovny?
Pokud není pojištění odvětvově rozlišené (za nemovitosti a za zařízení), je podle vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě nutno použít paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované a položku 5163 – Služby peněžních ústavů. Veškerá inkasovaná plnění od pojišťoven za pojistné události se účtuje na položku 2322 – Přijaté pojistné náhrady. V této souvislosti je třeba upozornit, že nelze pojistné plnění kompenzovat například s položkou 5171 – Opravy a udržování. Platba od pojišťovny je náhrada nákladů, či jejich částí, které vznikly v důsledku škody. Pouze výše plnění plyne z výše škody. Toto plnění má právní souvislost s placeným pojistným. Tedy pojistné se platí z položky 5163 – Služby peněžních ústavů a náhrada škody od pojišťovny se účtuje na položku 2322 – Přijaté pojistné náhrady.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Kde se účtují odměny členům výborů zastupitelstev a odměny členům komisí?
Podle vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023) zahrnují do položky 5021 – Ostatní osobní výdaje a na paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Jak zaúčtovat vratku záloh za odběr podzemní vody?
Vyhláška číslo 440/2006 Sb., která je novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě, stanovila, že na položku 2222 – Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů patří i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje, ale jako kladné příjmy. Zálohy za odběr podzemní vody platí obce z paragrafu 2310 – Pitná voda a z položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Vratku v minulých letech zaplacených záloh za odběr podzemní vody doporučil Ing. Kotrba z MF ČR účtovat na paragraf 2310 a na položku 2222.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Na jakou položku zaúčtuje obec ověření podpisu nebo listiny na MěÚ?
Od 1.1.2007 postupuje obec tak, že zatřídí výdaj na novou položku 5365- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Na tuto položku se tedy zaúčtuje správní poplatek placený městu nebo kraji. Dříve se tyto poplatky sledovaly na položce 5362 – Platby daní a poplatků. Od 1.1.2007 jsou na položku 5362 účtovány pouze pro platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Kdy musí obec nejpozději ocenit a zaúčtovat dosud neoceněné kulturní památky a co s památkami již oceněnými?
Podle přechodných ustanovení vyhlášky číslo 472/2008 Sb. se nemovité, movité kulturní památky a jejich soubory oceněné do 31. 12. 2008 nepřeceňují. Ostatní kulturní památky, které nebyly oceněny, u kterých není známa jejich pořizovací cena a není o nich účtováno, se od 1. 1. 2009 ocení hodnotou 1 koruna a musí se o nich účtovat nejpozději do 31. 12. 2011. O majetku oceňovaném 1 korunou podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaúčtuje až v okamžiku jeho ocenění, a to nejpozději do 31. 12. 2011.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Jak postupovat při účtování pořízení majetku v případě, kdy kupní cena pozemku se stavbou zní na jednu částku?
Doporučujeme tento postup. Účetní jednotka si podle poměru hodnoty pozemku a hodnoty stavby z odborného odhadu přepočítá cenu z kupní smlouvy. Podle tohoto přepočtu zavede účetní jednotka majetek do evidence. Příklad: - Cena z kupní smlouvy je 280 tisíc Kč. - V odhadu byl pozemek oceněn na 60 tisíc Kč a stavba na 180 tisíc Kč - tedy poměr 1:3. - Dle vypočítaného poměru přepočítá účetní jednotka cenu z kupní smlouvy (280 tisíc Kč) a zaeviduje pozemek v hodnotě 70 tisíc Kč a stavbu v hodnotě 210 tisíc Kč.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Jaké jsou termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za příslušný rozpočtový rok?
Finanční vypořádání (dále „FV“) vztahů se státním rozpočtem se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále „vyhláška“). Tyto termíny i formuláře jsou uveřejněny ve zmíněné vyhlášce o finančním vypořádání. U dotací, které byly obcím a DSO poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v průběhu příslušného rozpočtového roku prostřednictvím kraje, je pro převod případných vratek na účet kraje stanoven termín 5. února následujícího rozpočtového roku vč. zaslání podkladů pro FV, případně podkladů pro FV dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU týkající se celé doby trvání projektu (v souladu s ust. § 8 vyhlášky, tiskopis v příloze 9 vyhlášky). U dotací, které byly obcím a DSO poskytnuty z Ministerstva financí (kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv), je v souladu s ust. § 15 vyhlášky stanoven termín pro předložení podkladů a případnou vratku dotace 15. února následujícího rozpočtového roku. U dotací, které byly obcím nebo DSO poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přímo (tedy bez prostřednictví kraje), je pro převod případných vratek do státního rozpočtu v souladu s ust. § 7 vyhlášky stanoven termín 15. února následujícího rozpočtového roku včetně zaslání podkladů pro FV, případně podkladů pro FV dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU týkající se celé doby trvání projektu. Tyto termíny musí být bezpodmínečně dodrženy.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

otazník Kam zaúčtuje obec nakoupení násady do obecního rybníka?
Násadu do obecního rybníka zaúčtuje obec na § 1070 položku 5139.
Účetnictví a rozpočet  odbor ekonomický

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz