Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kde lze získat formulář pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence a formulář oznámení o výpočtu poplatků za znečištění ovzduší pro velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší ?
Vzory pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a vzor oznámení o výpočtu poplatku lze najít na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz, odkaz: ochrana čistoty ovzduší
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jaké jsou náležitosti žádosti o Stanovisko krajského úřadu z pohledu životního prostředí a územního rozvoje (povinná příloha žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí)?
Náležitosti žádosti o stanovisko naleznete na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde najdu seznam povolených zařízení pro nakládání s odpady (např. skládky, sběrny, kompostárny, zařízení pro autovraky, atd.) v kraji Vysočina?
Seznam povolených zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů vč. jejich provozovatelů je možné najít na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Za jakých podmínek lze získat státní dotaci na protiradonová opatření v rod.domcích a bytech?
Uvedenou státní dotaci lze získat za podmínek daných vyhláškou MF ČR č. 461/2005 Sb., tj.: a) Původní stavební povolení na objekt bylo vydáno do 28. 2.1991. b) Objekt – byt je trvale užíván . c) Průměrná hodnota objemové aktivity radonu ze všech obytných místností je vyšší než 1000 Bq/m3.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jak měřit radon v bytě?
Bezplatně pomocí stopových detektorů RAMARN s roční expozicí (zabezpečuje krajský úřad) nebo za úplatu cca 2,5 tis. Kč odbornou firmou z registru na www.sujb.cz během týdne.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jak podat žádost o souhlas k provozu zařízení – sběr, výkup, využití, odstranění odpadů?
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů včetně obsahu provozního řádu tohoto zařízení je možné najít na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kdo musí získat integrované povolení?
Integrované povolení podle zákona o integrované prevenci - IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) mají povinnost získat provozovatelé zařízení vypouštějících větší množství znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy nebo zařízení k nakládání s odpady. Jedná se zejména o zařízení zabývající se zemědělstvím (velkochovy prasat a drůbeže) a potravinářstvím, skládkováním odpadů, energetikou, chemickým průmyslem a zpracováním nerostů výrobou a zpracováním kovů a jejich povrchovou úpravou (viz. příl.1 zákona č.76/2002 Sb.)
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde lze najít záměr posuzovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
Aktualizovaný seznam posuzovaných záměrů na území České republiky lze nalézt na webových stránkách www.cenia.cz/eia. Záměry na území kraje Vysočina jsou uvedeny na webových stránkách kraje.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde lze najít seznam autorizovaných osob, které zpracovávají oznámení, dokumentaci a posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
Aktualizované seznamy autorizovaných osob jsou uvedeny na webové stránce České informační agentury životního prostředí CENIA - www.cenia.cz/eia.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jaký je smysl integrovaného povolení - IPPC
účelem integrovaného povolení je přimět zejména velké znečišťovatele k - provedení vhodných preventivních opatření proti znečišťování životního prostředí, a to na základě použití nejlepší dostupné techniky, - předcházení vzniku odpadu a pokud odpad vznikne, zajistit jeho zhodnocení, - efektivnímu využívání energie a surovin, - snižování a monitorování emisí znečišťujících látek, hluku a vibrací, - přijímání opatření k zabránění vzniku havárií a k omezení jejich následků
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Zelená úsporám – jak mám postupovat při podání žádosti ?
Veškeré informace k dotačnímu programu na zateplování a ekologické vytápění domů lze získat na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.zelenausporam.cz nebo na zelené telefonní lince 800 260 500.
Informace a konzultace je možné řešit na pracovišti Státního fondu životního prostředí v Jihlavě, Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava (v blízkosti hlavního vlakového nádraží), u odborných pracovníků:

  • Antonín Čermák, tel. 567 213 855, e-mail: antonin.cermak@sfzp.cz
  • Kateřina Duňková, tel. 567 213 855, e-mail: katerina.dunkova@sfzp.cz
  • Leopold Gotthard, tel. 567 213 855, e-mail: leopold.gotthard@sfzp.cz
  • Jan Pavlas, tel. 567 213 855, e-mail: jan.pavlas@sfzp.cz
Pro zájemce o podporu z programu Zelená úsporám jsou určeny návštěvní hodiny na pracovišti Státního fondu životního prostředí v pondělí od 8:00 do 15:00, úterý od 8:00 do 17:00, středa od 8:00 do 17:00, čtvrtek od 8:00 do 15:00 a pátek od 8:00 do 14:00.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz