Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Musí se platit poplatky za odebranou podzemní vodu?
Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, neplatí poplatek za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6.000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jaké doklady je nutné doložit k žádosti o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb – jinak též povolení ke krmení a hnojení na rybnících?
Výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) pro použití závadných látek ke krmení ryb podle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb podle § 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona (dále jen „výjimka“) může povolit příslušný vodoprávní úřad (krajský úřad) na návrh žadatele, po provedeném vodoprávním řízení, rozhodnutím. Pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst.1 vodního zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství Metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst.1 vodního zákona (výjimka při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb) ze dne 28. 11. 2002. K žádosti je nutno doložit následující: - platné povolení k nakládání s vodami k využívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání, - podklady žadatele o uvažovaném rozsahu aplikace závadných látek, údaje o rybí obsádce a období aplikace závadných látek a jejich dopadu na jakost vody v rybníku, návrh kontrolního místa pro odběr vzorku povrchových vod, - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci (příslušné opatření orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ze kterého dále vyplyne, zda je nutné doložit i příslušné opatření dalšího orgánu ochrany přírody a krajiny, případně orgánu ochrany veřejného zdraví, jedná-li se o takovou vodní plochu, kde jsou dotčeny zájmy ochrany veřejného zdraví). Výjimka se povoluje na dobu určitou, v podmínkách rozhodnutí je stanoven způsob kontroly jakosti vody na odtoku z rybníka, včetně sledovaných ukazatelů znečištění, případně další podmínky, které vyplynou z vodoprávního řízení.
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jak postupovat při zpracování a podání žádosti o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve veřejném zájmu?
Je třeba vyplnit žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, která je ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odborů: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=493603&p1=5405 Povinnými přílohami žádosti jsou: a) úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" podle zvláštního zákona. Pokud vodovod nebo kanalizace nejsou provozovány za účelem dosažení zisku ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, bude tato skutečnost doložena např. prohlášením žadatele (v takovém případě není nutné živnostenské oprávnění) b) kopie smlouvy, popřípadě kopie smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na provozování jeho vodovodu nebo kanalizace c) identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence podle § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace týká d) doklady (úředně ověřené) o kvalifikaci (vzdělání) odpovědného zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech kanalizacích a doklady umožňující posouzení příbuznosti oborů podle § 12a vyhlášky e) písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jak postupovat v případě, že vlastníme a provozujeme veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci nebo čistírnu odpadních vod, tedy provozujeme vodovod nebo kanalizaci ve veřejném zájmu?
Vlastníkům a provozovatelům jsou zákonem o vodovodech a kanalizacích dány povinnosti: - Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných jako voda dodávaná vodovody, výkresovou dokumentaci vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády. - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok. - Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě žádosti, která obsahuje doklady předepsané zákonem. - Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. - Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let, který musí být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008. - Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování musí vlastník vodovodu nebo kanalizace ve stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde lze podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích?
Podání žádosti a bližší informace lze získat u pracovníků odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Jihlavě, Žižkova 57, oddělení zemědělství tel: 564 602 209, 564 602 263 a 564 602 268, 564 602 365. Veřejnost může také využít detašovaná pracoviště odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Havlíčkově Brodě, Štáflova 2003 , tel.: 564 602 577, v Pelhřimově, Pražská 127, tel.: 564 602 595, v Třebíči, B. Václavka 59/11, tel.: 564 602 366 a ve Žďáru nad Sázavou, Komenského 1786, tel.: 564 602 593. Doporučujeme žadatelům o finanční příspěvek na hospodaření v lesích, aby žádosti podávali co nejdříve po ukončení prací na některé z výše uvedených podacích míst a tím přispěli ke včasnému vyřízení žádosti.
zemědělství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jaké finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu?
Kraj Vysočina poskytuje finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ č. 06/06 (dále jen „Zásady“). Podle Zásad je možné žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina, podávat na tyto dotační tituly: A - obnovu lesů poškozených imisemi; B - obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů; D - ekologické a k přírodě šetrné technologie; Zásady č. 06/06 včetně Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou zveřejněny (včetně formulářů žádostí) na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz (Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení zemědělství > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/06).
zemědělství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Které finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány v roce 2013 ze státního rozpočtu?
Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci přenesené působnosti je podacím místem, podle zákona č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, přílohy č. 9 Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen „Příloha č. 9“). Finanční příspěvky dle Přílohy č. 9 se poskytují na: D – předmět příspěvku vyklizování, nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, G - Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, H - vyhotovení lesních hospodářských plánů, I - ostatní hospodaření v lesích, K - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. Formuláře žádostí na uvedené dotační tituly jsou v Příloze č. 9.
zemědělství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Vztahují se na mě povinnosti vyplývající ze zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky?
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Nebezpečné látky, nebezpečné vlastnosti látek a přípravků a jejich prahová množství jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona. Pokud je množství nebezpečné látky umístěné v objektu menší nebo rovno 2% prahového množství, provozovatel je povinnen to protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům. Pokud je umístěné množství větší než 2% je postup stejný a navíc se protokol a seznam zasílá krajskému úřadu. Formulář tohoto tzv. protokolu o nezařazení je možno stáhnout na stránkách krajského úřadu. Jestliže množství umístěných nebezpečných látek překračuje prahové hodnoty uvedené v příloze zákona má provozovatel povinnost podat krajskému úřadu návrh na zařazení do skupiny A nebo B a vztahují se na něho další povinnosti vyplývající z tohoto zákona, zejména zpracování bezpečnostní dokumentace.
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Mohu žádat o náhradu škody na rybách způsobených vydrou, kormorány a volavkami?
Zákon č. 115/200 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, umožňuje rybářům kompenzovat škody na rybách způsobené vydrou říční a kormoránem velkým. Nevztahuje se na volavky. Žádost o náhradu škody vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou uvedeny na adrese http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=1144713&p1=0&p2=&p3=
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde lze najít seznam autorizovaných osob, které zpracovávají odborné posudky, rozptylové studie, stanovují koncentraci pachových látek, provádějí měření emisí, měření účinnosti spalovacího zdroje a provádějí kontrolu spalinových cest?
Aktualizované seznamy autorizovaných osob jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde lze získat formulář pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence a formulář oznámení o výpočtu poplatků za znečištění ovzduší pro velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší ?
Vzory pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a vzor oznámení o výpočtu poplatku lze najít na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz, odkaz: ochrana čistoty ovzduší
Životní prostředí  odbor životního prostředí a zemědělství

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz