Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kde mohu zjistit, kdo je můj odborný lesní hospodář?
Na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (státní správa lesů). Jedná se o: Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, tel. 567 167 111 Městský úřad Pelhřimov, OŽP-SSL, tel. 565 351 111 Městský úřad Třebíč, OŽP-SSL, tel. 568 805 111 Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP-SSL, tel. 566 688 111 Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP-SSL, tel. 569 497 111
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kdo je příslušný k vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu a do kdy se vydává?
Potvrzení o původu reprodukčního materiálu vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Do kdy mohou podávat žadatelé žádosti o příspěvky do myslivosti?
Termín pro podání žádosti o příspěvek na „vybrané činnosti mysliveckého hospodaření“ je každoročně do konce května. Termín pro podání žádosti o příspěvek na „chov a výcvik loveckých psů a loveckých dravců“ je každoročně do konce října.
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Do kdy je vlastník lesa povinen předložit návrh lesního hospodářského plánu ke schválení?
Podle § 27 odst. 1 zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů krajského úřadu do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu. V praxi je to tedy do konce února příslušného roku.
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Který orgán projednává přestupky na úseku rybářství podle zákona o rybářství?
Přestupky spáchané podle zákona o rybářství projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se přestupek stal.
Rybářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Je potřeba k lovu ryb pod ledem v rybníkářství povolení? Kde lze o něj požádat?
Lov ryb pod ledem je zakázán zákonem o rybářství. Z tohoto zákazu může povolit krajský úřad, popř. Ministerstvo zemědělství, pokud se rybník nebo rybochovné zařízení nachází na území více krajů, výjimku.
Rybářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jakému orgánu a kdy evidenci v rybníkářství předkládám?
Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství se předkládá příslušnému krajskému úřadu, v jehož obvodu působnosti se rybník nachází. V případě, že rybník leží na území více krajů, evidence se předkládá Ministerstvu zemědělství. Evidence se předkládá za uplynulý kalendářní rok vždy do 30.4.
Rybářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Mám povinnost předkládat evidenci o hospodaření v rybníkářství?
Evidenci předkládá každý, kdo chová a loví ryby v rybníce nebo rybochovném zařízení, za účelem produkce ryb a rybího masa, vodních organizmů nebo rybí násady, pokud vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks ryb lososovitých, popř. lipana podhorního nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů.
Rybářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jak postupovat v případě, že řešení technické infrastruktury obce (veřejného vodovodu, kanalizace nebo čistírny odpadních vod) je v rozporu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina?
Pro případ, který vyžaduje změnu schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) v souladu s ustanovením § 4 a násl. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanoveními § 2 až 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí tento zákon, byly vydány a schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „Zásady“). V těchto schválených Zásadách jsou uvedeny náležitosti žádosti o schválení změny PRVKUK včetně uvedení, co je a co není jeho změnou. Zásady jsou ke stažení jsou na adrese http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady%5F16%2D2007.doc
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Obec chce vybudovat nebo rekonstruovat kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod. Ze kterých dotačních titulů může žádat o finanční podporu?
Z fondů EU lze využít Operační program Životní prostředí (OPŽP) nebo Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV). Z OPŽP může žádat obec, pokud má více než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) nebo má do 2000 EO a zároveň náleží do povodí vodního díla Nové Mlýny, chráněné krajinné oblasti, národního parku včetně jeho ochranných pásem, do lokality soustavy NATURA 2000 nebo do ochranných pásem vodního zdroje (více informací na www.opzp.cz). Ostatní obce můžou žádat z PRV (více informací na www.szif.cz). V rámci státního rozpočtu lze využít program Ministerstva zemědělství na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (více informací na www.mze.cz). V rámci rozpočtu Kraje Vysočina je k dispozici ve Fondu Vysočiny grantový program Čistá voda určený na podporu studií a projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění vod odpadních a ochrany před povodněmi, dále dotační titul na drobné vodohospodářské ekologické akce určený na realizace kanalizací a ČOV v obcích velikosti do 10 000 EO (podrobnosti uvedeny na www.kr-vysocina.cz).
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Musí se platit poplatky za odebranou podzemní vodu?
Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, neplatí poplatek za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6.000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.
Vodní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz