Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Dokdy je nutno registračnímu úřadu hlásit změny týkající se registrovaného exempláře?
K nahlášení veškerých změn týkajících se registrovaného exempláře je v zákonem stanovena lhůta do 15 dnů (§ 23 odst. 6 zák. č. 100/2004 Sb.).
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jak naložit s registračním listem a výjimkou z potvrzením pro komerčním použití v případě úhynu exempláře ?
V takovémto případě je nezbytné oba tyto doklady předat spolu s nahlášením úhynu do 15 dnů od nastalé změny registračnímu úřadu.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Podléhá registraci exemplář sovy pálené nebo poštolky obecné chovaný v zajetí a vztahuje se na ně zákaz komerčního použití?
Sova pálená je zvláště chráněným druhem a poštolka druhem přirozeně se vyskytujícím v přírodě ČR, proto se na ně přednostně vztahuje evidence vycházející ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (výjimka k chovu v zajetí, osvědčení o vzetí do evidence, rozhodnutí o odchylném postupu ze zákazu chovu v zajetí). Pro komerční využívání je však vždy nezbytná výjimka ze zákazu komerční činnosti, neboť se jedná o druhy evidované v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Podléhají registraci kříženci sokolovitých dravců a vztahuje se na ně rovněž zákaz komerčního použití?
Pokud jeden z původně křížených „čistých“ zoologických druhů je řazen do přílohy A, vztahuje se na křížence vzešlé z jeho potomstva povinnost registrace a vystavení výjimky v případě komerčního nakládání s takovýmto jedincem.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kdo vykonává funkci registračních úřadů CITES?
Funkci registračních úřadů vykonávají krajské úřady a v případě bydliště vlastníka exempláře na území Chráněné krajinné oblasti vykonávají tuto činnost místně příslušné Správy CHKO.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Rozumí se komerční činností podle legislativy ES pouze prodej exempláře z přílohy A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005?
Výčet aktivit považovaných za komerční činnost podléhající zákazu je uveden v čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a zahrnuje nákup, nabízení k koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje. Znamená to tedy například, že při provedení obchodní transakce bez potřebné výjimky porušuje zákon jak prodejce exempláře, tak také kupující, nebo, že za porušení zákona se považuje i přímá, nebo zprostředkovaná inzerce exempláře z přílohy A bez ohledu na to, zda následně došlo k realizaci vlastního prodeje či nikoliv.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jaké nezaměnitelné označení exemplářů je vyžadováno pro vydání výjimky ze zákazu komerční činnosti?
U ptáků odchovaných v zajetí je požadováno označení mláďat celistvým kroužkem, u savců a plazů pak mikročipem s jedinečným kódem a zaručujícím jeho neměnnost.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Lze vydat výjimku ze zákazu komerce rovněž na mláďata, nebo jiné jedince, které nelze dočasně nebo trvale nezaměnitelně označit ?
Ve výjimečných případech lze takovéto jedince identifikovat náhradní metodou (např. popis exempláře doplněný identifikační fotografií určitého charakteristického znaku – kresba na plastronu u želv) a vystavit tzv. výjimku na transakci, která se však vztahuje pouze na jednorázový prodej provedený exempláře osobou původního vlastníka na území ČR.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Je rozdíl ve formulářích žádostí o dotace do lesů a do myslivosti? Pokud je, který mám použít?
Dotace do lesů se poskytují z rozpočtu Kraje Vysočina a řídí se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) a v průběhu období 2007-2013 by se neměly měnit. Dotace do myslivosti (vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, chov a výcvik loveckých psů a loveckých dravců) se poskytují ze státního rozpočtu a řídí se Přílohou k Zákonu o státním rozpočtu pro Českou republiku. Tento zákon se schvaluje vždy na každý kalendářní rok, z čehož vyplývá, že se i formuláře každoročně mění. I tyto formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina.
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde je podací místo pro podání žádostí o dotace do lesů z prostředků EU?
Podacím a zároveň poradním místem pro dotace do lesů z prostředků EU je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel. 541 614 112. Lze žádat o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, osy I a II. Dotace mohou být čerpány např. na lesnickou techniku, lesnickou infrastrukturu, zlepšování druhové skladby lesních porostů, první zalesnění zemědělské půdy, atd..
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde mohu zjistit, kdo je můj odborný lesní hospodář?
Na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (státní správa lesů). Jedná se o: Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, tel. 567 167 111 Městský úřad Pelhřimov, OŽP-SSL, tel. 565 351 111 Městský úřad Třebíč, OŽP-SSL, tel. 568 805 111 Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP-SSL, tel. 566 688 111 Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP-SSL, tel. 569 497 111
lesní hospodářství  odbor životního prostředí a zemědělství

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz