Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kde se dozvím konkrétní podmínky fungování nemocnic v našem kraji – co potřebuji jako pacient vědět?
Všechny naše krajské nemocnice mají na svých webových stránkách pro své pacienty informace o provozních záležitostech a o všem, co vás může zajímat. Můžete si tedy kliknout na stránky každé nemocnice:
Nemocnice Jihlava - http://www.nemji.cz
Nemocnice Havlíčkův Brod - http://www.onhb.cz
Nemocnice Nové Město na Moravě - http://www.nnm.cz
Nemocnice Pelhřimov - http://www.hospital-pe.cz
Nemocnice Třebíč - http://www.nem-tr.cz
  odbor zdravotnictví

otazník Mohu při své hospitalizaci využít nadstandardního pokoje?
Nadstandardní pokoje jsou za příplatek provozovány podle možností jednotlivých nemocnic. Svůj požadavek vzneste v naší ambulanci, kde se domlouváte o termínu přijetí k hospitalizaci.
  odbor zdravotnictví

otazník Co se stane s mojí zdravotnickou dokumentací, jestliže můj ošetřující lékař ukončí činnost nebo zemře?
Krajský úřad v daném kraji, okamžitě po oznámení o ukončení činnosti lékaře nebo po oznámení o jeho úmrtí, převezme zdravotnickou dokumentaci. Zdravotnickou dokumentaci zajistí tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou. Toto převzetí oznámí na stránkách krajského úřadu.
Jakmile si pacient zvolí nové zdravotnické zařízení, požádá krajský úřad o zaslání svojí zdravotnické dokumentace nově zvolenému zdravotnickému zařízení. Aby mohl krajský úřad zdravotnickou dokumentaci neprodleně předat, je nutné mu sdělit některé osobní údaje pacienta (jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště). Krajský úřad předá zdravotnickou dokumentaci novému zdravotnickému zařízení.
Situaci řeší § 57 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.
  odbor zdravotnictví

otazník Kam se mohu obrátit, pokud mám za to, že mi není poskytnuta náležitá zdravotní péče?

Podání stížnosti obvykle bývá jedním z posledních kroků v případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování zdravotních služeb. Je možné, že příčinou problémů může být nedorozumění, nedostatečná schopnost či ochota zdravotnických pracovníků dostatečně podrobně vám vše vysvětlit. Je proto dobré snažit se probrat svoji nespokojenost přímo na místě se všemi zainteresovanými. "Drobnější problémy" je nejvhodnější řešit ústně, a to co nejdříve. V případě, že se jedná o závažnější případy, je lepší řešit svoje námitky písemnou cestou.

Postup při podávání stížností je od 1. 4. 2012 řešen v § 93 zákona č. 372/2012 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce pacienta
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem

Stížnost se podává přímo poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému stížnost směřuje – tedy přímo zdravotnickému zařízení, kde byl pacient ošetřován.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (stěžovatel), s vyřízením své stížnosti nesouhlasí, může po té podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb – krajskému úřadu. Pokud chce stěžovatel podat stížnost proti poskytovateli, který má místo poskytování služeb v rámci kraje Vysočina, podává ji u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví. Zároveň stěžovatel uvede konkrétní důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Obecná pravidla k vyřizování stížností krajského úřadu z oblasti zdravotnictví jsou stanovena Příkazem ředitele č. 8/12, který je uveřejněn na stránkách Kraje Vysočina.

Jestliže má pacient za to, že mu není nebo nebyla poskytnuta náležitá zdravotní péče, může se rovněž obrátit na

  • Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, jestliže se nedostatky týkají odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka
  • Zdravotní pojišťovnu, u které je pacient pojištěn, a to zejména pokud zdravotnický pracovník odmítne provést zdravotní výkon, který je zahrnut do hrazené péče


  odbor zdravotnictví

otazník Které druhy živočichů podléhají registraci podle zákona č. 100/2004 Sb. (CITES)?
Povinné registraci podléhají až na výjimky zásadně druhy savců, ptáků a plazů uvedené v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 (tzv. druhy ohrožené vyhynutím) a dále vybrané druhy těchto zoologických skupin živočichů uvedené v příloze B tohoto nařízení, jejichž výčet je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Které druhy živočichů a rostlin podléhají zákazu komerční činnosti ?
Zákaz komerční činnosti se vztahuje (až na výjimky uvedené v příloze X nařízení Komise ES č. 865/2006) na všechny druhy živočichů a rostlin uváděné v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Kde lze najít přehled aktuálně platné legislativy ES na úseku CITES?
Legislativa ES platná na úseku CITES je oficiálně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Pro praktické vyhledávání hledání lze však např. doporučit webové stránky Agentura ochrany přírody a krajiny (www.nature.cz), na kterých lze v podsekci AOPK- odborná činnost - druhová ochrana – CITES najít komentovaný přehled platné legislativy na tomto úseku s možností otevření jednotlivých nařízení Evropského společenství.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Je na vystavení registračního listu a výjimky ze zákazu komerční činnosti právní nárok?
Registrační list musí být pro exemplář podléhající registraci vystaven vždy a je dokladem o určitém zaevidování exempláře do centrálního registru CITES v ČR. Výjimka ze zákazu komerční činnosti je vydávána na základě žádosti vlastníka exempláře ve správním řízení, není na ni právní nárok a je dokladem prokazujícím legální původ exempláře. Její přílohou je potvrzení pro komerční použití (tzv. „žlutý CITES“).
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Jaká je platnost registračního listu a potvrzení pro komerční použití z hlediska územního a z hlediska vlastníka exempláře ?
Registrační list je platný pouze na území ČR, je dokladem vydávaným na exemplář, avšak nový vlastník exempláře je povinen požádat registrační úřad o provedení záznamu o přeregistraci exempláře na svou osobu. Potvrzení pro komerční použití je doklad platný na celém území Evropského společenství a je vázán na exemplář bez ohledu na aktuálního vlastníka exempláře, pokud v něm není uvedeno jinak.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Registrují se neživé exempláře (např. vycpaniny) a vztahuje se na ně rovněž zákaz komerčního použití?
Neživé exempláře výše registrovaných skupin živočichů se neregistrují, podléhají však zákazu komerční činnosti.
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

otazník Dokdy je nutno registračnímu úřadu hlásit změny týkající se registrovaného exempláře?
K nahlášení veškerých změn týkajících se registrovaného exempláře je v zákonem stanovena lhůta do 15 dnů (§ 23 odst. 6 zák. č. 100/2004 Sb.).
CITES  odbor životního prostředí a zemědělství

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz