Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kdy může rodič žádat o odklad povinné školní docházky?
Rodič může již při zápisu do 1. třídy (od 15. ledna do 15. února 2010) požádat o odklad povinné školní docházky, nejdéle však žádá do 31. května 2010.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Musí dítě po odkladu povinné školní docházky jít znovu k zápisu?
Rodič dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do 1. ročníku, a to do základní školy podle svého výběru.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Jaké jsou závažné důvody pro individuální vzdělávání dítěte (dříve domácí vzdělávání)?
Závažnými důvody pro povolení individuálního vzdělávání jsou míněny především zdravotní obtíže, které nedovolují žákům vzdělávat se ve škole. Posouzení konkrétních okolností případu náleží řediteli školy v rámci správního řízení o povolení individuálního vzdělávání.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Kdy se žák vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu? A kdo o něm rozhoduje?
Pokud má žák speciální vzdělávací potřeby nebo je mimořádně nadaný, může na žádost zákonného zástupce ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení (ze kterého vyplývá skutečnost, že žák má speciální vzdělávací potřeby) povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Z čeho vychází individuální vzdělávací plán? Kdo jej vypracovává a kdy?
Pokud žádosti o povolení podle individuálního vzdělávacího plánu bude vyhověno, vychází pak individuální vzdělávací plán ze školního vzdělávacího programu dané školy, závěrů školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka. Za vypracování ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka odpovídá ředitel školy. Zpravidla je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději 1 měsíc po jeho nástupu nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Jakou službu poskytuje školské poradenské zařízení žákovi, popř. zákonným zástupcům při vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu?
Školské poradenské zařízení sleduje a 2x ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Je možné zařadit výuku plavání pouze do jednoho ročníku - celý rok, nebo je nutné ve dvou po sobě jdoucích ročnících po půl roce? Kde tyto informace najdu?
Plavání je doporučováno zařadit ve 3. a 4. ročníku, především z hlediska bezpečnosti žáků (věk, kdy se žáci mohou dostávat do různých situací, kdy je znalost plavání potřebná), z hlediska rozvoje pohybových dovedností, návaznosti výuky a možností škol. Ne každá škola však může realizovat plavání v daném modelu a v daném rozsahu. Proto jsou možné obě varianty. Rovněž zařazení do 3. a 4. ročníku je pouze doporučené, ale může jít i o nižší nebo vyšší ročník atd. Hlavním záměrem je, aby žáci měli reálnou možnost se s plaváním v průběhu základního vzdělávání setkat a aby škola přispěla k odbourávání plavecké negramotnosti.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Je dostačujících 20 hodin výuky plavání pouze v jednom ročníku základní školy?
Výuku plavání lze uskutečňovat v souladu se školním vzdělávacím programem ve dvou zpravidla po sobě následujících ročnících prvního stupně v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku. Školy zpravidla zařazují plavání do dvou ročníků po sobě následujících, aby byl výcvik efektivnější. Pouze 20 hodin v jediném ročníku tedy nestačí. Výuku plavání lze zařadit buď do některého z vyučovacích předmětů nebo jako samostatný kurz.
Základní školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Mohu provádět stavbu rodinného domu (RD) svépomocí
Pokud stavba RD splňuje stavebně technické parametry uvedené v ust. § 104 odst. 2, písm.a, zák. č. 183/2006 Sb., tj. jde o RD do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, je možno ji provádět svépomocí. Pro provádění stavby je však nutno zajistit odborné vedení stavbyvedoucím.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Musím s odstraňováním stavby čekat 30 dnů od ohlášení, nebo mi může stavební úřad ještě před uplynutím lhůty sdělit, že k odstranění stavby není třeba povolení?
Stavební úřad může ještě před uplynutím uvedené lhůty sdělit, že k odstranění stavby není třeba povolení. Teprve poté lze práce na odstranění stavby zahájit.
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

otazník Podle jakého zákona se provádí kolaudace dříve povolených staveb?
Pro stavby, u kterých stavební povolení nabylo právní moci před 1.1.2007, se provádí kolaudace dle zákona č. 50/1976 Sb. („starý stavební zákon“) – viz. ust. § 190 odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb. Pro, stavby u kterých stavební povolení nabylo právní moci od 1.1.2007, se uvádění staveb do užívání již řídí zákonem č. 183/2006 Sb. („nový stavební zákon“).
stavební řád  odbor uzemního plánování a stavebního řádu

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz