Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Může škola nebo školské zařízení požádat o finanční podporu primárně preventivních aktivit, které se rozhodla realizovat ve svém zařízení?
Ano. Škola nebo školské zařízení může žádat o finanční podporu preventivních aktivit. Stěžejním grantem na podporu těchto aktivit místního či regionálního charakteru je Program I vyhlašovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchy. Program I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi je přímo určený školám, školským zařízením a místním nestátním neziskovým organizacím participujícím na realizaci prevence sociálně nežádoucích jevů. Každoročně je jmenována výběrová komise, která doručené projekty hodnotí a na základě jejího rozhodnutí jednotlivým subjektům přiděluje finanční dotaci. Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Petra Horkého tel.: 564 602 841 nebo pište na mailovou adresu horky.p@kr-vysocina.cz Více informací najdete také na webu oddělení mládže a sportu http://mladez.kr-vysocina.cz
Mládež a sport  odbor školství mládeže a sportu

otazník Kde bychom mohli najít výsledkové listiny okresních, krajských, příp. ústředních kol olympiád a soutěží vyhlašovaných MŠMT?
Výsledkové listiny mají za povinnost zveřejňovat na svých webových stránkách organizátoři dané soutěže. Přehled organizátorů, včetně odkazů na jejich webové stránky naleznete na stránkách oddělení mládeže a sportu http://mladez.kr-vysocina.cz.
Mládež a sport  odbor školství mládeže a sportu

otazník Jak podporuje kraj Vysočina talentované žáky ?
Každoročně je talentovaným žákům kraje Vysočina udělováno ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti. Návrh na nominaci může podat škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Vítěz v daném oboru a kategorii získává ocenění Talent Vysočiny a stipendium (1 nebo 2 tis. Kč po dobu 10-ti měsíců), další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium (1 nebo 2 tis. Kč). Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru (jednorázové stipendium ve výši 5 nebo 10 tis. Kč).
Mládež a sport  odbor školství mládeže a sportu

otazník Jakých programů EU mohou využívat školy a jakých neziskové organizace?
Existují dva hlavní vzdělávací programy EU: Program celoživotního učení a Mládež v akci. Program celoživotního učení (www.naep.cz) podporuje formální vzdělávání. Je tedy určen školám: mateřským, základním, středním, vyšším odborným i vysokým. Program se dále člení na jednotlivé podprogramy MŠ, ZŠ, SŠ nejčastěji využívají podprogramu Comenius. Pokud se škola zabývá vzděláváním dospělých, může pracovat v podprogramu Grundtvig. Program Leonardo da Vinci je zaměřen do oblasti odborného vzdělávání, využívat ho mohou pouze odborné školy. Podprogram Erasmus je určený vysokým školám. Program Mládež v akci (www.mladezvakci.cz) podporuje neformální vzdělávání. Žadatelem mohou být neziskové organizace a neformální skupiny mládeže. Financovány jsou mezinárodní výměny mládeže, dlouhodobé dobrovolnické pobyty jednotlivců v zahraničí, semináře pro pracovníky s mládeží, místní projekty mladých lidí atd.
Mládež a sport  odbor školství mládeže a sportu

otazník Nepřijali mi dítě do mateřské školy. Podle čeho přijímací řízení probíhá a jak ředitelka školy rozhoduje?
Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34. Ředitel mateřské školy o přijetí rozhoduje podle kritérií, která předem stanoví a seznámí s nimi zákonné zástupce dětí před přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání. Zásadním kritériem a na prvním místě vždy přijímá děti, které v následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku v základní škole (zákon č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 4). Další kritéria stanoví s ohledem na místní a organizační podmínky mateřské školy.
Předškolní vzdělávání  odbor školství mládeže a sportu

otazník Může se za pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ vybírat poplatek?
Předškolní vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou posledního ročníku mateřské školy, lze poskytovat za úplatu. Maximální výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato výše úplaty nesmí být překročena jednostranným prohlášením ředitelky mateřské školy ve vnitřní směrnici nebo ve školním řádu, že bude vybírána určitá částka za pozdní vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou.V případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. opakovaně bez vážných důvodů vyzvedává dítě z mateřské školy po skončení provozu školy), můžete na základě ust. § 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolní vzdělávání.
Předškolní vzdělávání  odbor školství mládeže a sportu

otazník Mohou se rodiče zdržovat po předání dítěte v prostorách MŠ?
Předáním dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy končí povinnost vykonávat nad dítětem dohled (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). To, zda se rodiče po vyzvednutí dítěte mohou zdržovat na školní zahradě a za jakých podmínek, by měl upravit školní řád dané mateřské školy (§ 30 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.).
Předškolní vzdělávání  odbor školství mládeže a sportu

otazník Co je obsahem přípravy dítěte na základní školu v mateřské škole? Mají učitelky mateřské školy zakázáno učit děti písmena?
Cílem každé mateřské školy je, aby děti v průběhu předškolního vzdělávání získaly dobré základy do dalšího života, včetně předpokladů pro systematickou školní práci. Zjednodušeně řečeno, připravovat děti na to, aby mohly v základní škole uspět, je samozřejmou a důležitou součástí práce každé mateřské školy. Tato příprava však nespočívá v tom, že mateřská škola nahrazuje základní školu a zařazuje aktivity, které v základní škole probíhají. Znamená to třeba to, že se děti neučí přímo psát písmena, ale prostřednictvím vhodných her rozvíjejí jemnou motoriku i koordinaci oka a ruky, což je pro psaní důležité. Děti se učí držet tužku a zacházet s ní odpovídajícím způsobem, učí se vést čáru, napodobují tvary, obkreslují apod. Pokud dítě "kreslí" písmena a má zájem se tomu učit, nikdo mu v tom pochopitelně nebrání (většina dětí, které opouštějí mateřskou školu, se umí podepsat a zpravidla rozpozná několik písmen). K zvládání čtení je důležitý rozvoj řeči dítěte, schopnost rozlišovat zvuky a hlásky na základě sluchové analýzy. I toto se hravou formou běžně v mateřské škole děje, stejně tak jako rozvoj matematických a početních představ dětí nezbytných k učení se matematice. Dalším předpokladem úspěchu ve škole je požadavek, aby dítě dokázalo odlišit hru od systematické „školní" práce. Také k tomu jsou děti v mateřské škole vhodnými formami běžně vedeny. Důležitá je samostatnost dítěte, schopnost spolupracovat, podřídit se celku, vyjádřit a obhájit svůj názor, ale ne na úkor ostatních. Můžeme pokračovat ve výčtu toho, co každá učitelka v mateřské škole běžně dělá a k čemu ji vede pro ni závazný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Každá škola však může postupovat svou cestou a k naplňování těchto cílů dospívat pomocí různých konkrétních prostředků, různých forem a metod či prostřednictvím nejrůznějších aktivit. Každá škola si vytváří svůj školní vzdělávací program a v něm tuto cestu popíše. Rodiče mají právo nahlédnout do školních vzdělávacích programů a tím si zjistit, jak budou děti v dané škole vedeny a co školní program jejich dětem i rodičům samotným nabízí. Předškolní vzdělávání respektuje individuální rozvoj každého dítěte, maximálně podporuje rozvojové možnosti dítěte a respektuje to, že je každé dítě ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Nesrovnává výkony dětí ani je "nenormuje", neboť u dětí této věkové skupiny je fyziologické ("normální"), že mezi dětmi jsou značné rozdíly v jejich vývoji i dosavadním učení. Základní školy by měly tyto přirozené diference ve vstupní etapě respektovat.
Předškolní vzdělávání  odbor školství mládeže a sportu

otazník Jak postupovat, pokud není syn (dcera) přijat (a) ke vzdělávání na střední škole?
Proti rozhodnutí ředitele střední školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání je možno podat odvolání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele střední školy do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání tedy uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nezasílá přímo na krajský úřad, ale prostřednictvím ředitele příslušné střední školy, který vydal rozhodnutí o nepřijetí žáka. Z hlediska zachování lhůty je rozhodující datum odevzdání písemnosti k poštovní přepravě, při osobním doručení datum předání a převzetí správním orgánem. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání by mělo být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování), označení správního orgánu, jemuž je určeno, proti jakému rozhodnutí směřuje, v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí (rozpor s právními předpisy) a co se navrhuje. Nemělo by se rovněž zapomenout na podpis osoby, která odvolání podává. Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může neúspěšný uchazeč podat přihlášku na ty školy, které vyhlašují 2. a další kola přijímacího řízení, přičemž počet přihlášek na tato kola již není omezen. Informace o dalších kolech lze opatřit na středních školách, které tato kola vyhlašují. Dále jsou informace v souhrnné podobě za celý kraj Vysočina k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz (na titulní straně Doporučujeme – Volná místa na SŠ) a rovněž na webu kraje na Školském portálu (Sekce Přijímací řízení).
Přijímací a odvolací řízení na SŠ  odbor školství mládeže a sportu

otazník Jak dlouho trvá povinná školní docházka žáků se zdravotním postižením?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v ustanovení § 36 odst. 1 určuje povinnost školní docházky na 9 školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 17. roku věku. Možnost dále pokračovat ve vzdělávání je vždy dána až na základě žádosti zákonného zástupce žáka, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 18. roku věku. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 20. roku věku. Těžce zdravotně postižení žáci, kteří byli podle dřívějších školským předpisů osvobozeni od povinné školní docházky nebo měli několik odkladů povinné školní docházky a k základnímu vzdělávání byli přijati až v pozdějším věku v souvislosti se změnou právních přepisů (žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem), se mohou na základě žádosti zákonného zástupce a se souhlasem zřizovatele vzdělávat do 26. roku věku. Tito žáci jsou převážně vzděláváni podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy.
Speciální školství  odbor školství mládeže a sportu

otazník Mohou se stravovat ve školní jídelně žáci v době domácí přípravy na maturitní zkoušku (tzv. svatý týden)?
Pokud se žáci neúčastní vyučování, nemají nárok na zvýhodněné školní stravování. Strávníci se mohou stravovat v režimu cizích strávníků a uhradí plnou cenu jídla. Sdělení vychází ze školského zákona, školní stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí, žáků a studentů ve škole, ve školském zařízení.
Školní stravování  odbor školství mládeže a sportu

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz