Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 227 nalezených

otazník Je zasedání zastupitelstva kraje veřejné?
Zasedání zastupitelstva je veřejné. Krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrhovaném programu zastupitelstva vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit své stanovisko k projednávaným otázkám.Svůj nárok na vyjádření se k projednávaným otázkám prokazuje platným průkazem totožnosti. Maximální doba vystoupení je stanovena jednacím řádem na 3 minuty.

Ze zasedání zastupitelstva kraje je pořizován audio i video záznam. Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva lze poslouchat na webových stránkách kraje:
http://www.kr-vysocina.cz/pro-samospravu.asp, přímý přenos ze zasedání zastupitelstva je možné sledovat na internetu: http://tv.kr-vysocina.cz/

Na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/pro-samospravu.asp lze najít také termíny zasedání, zápisy a usnesení k projednávaným bodům.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jakým způsobem lze požádat o pronájem zasedací místnosti v sídle kraje Vysočina?
Zasedacíprostory v sídle kraje Vysočina jsou využívány především pro konání školení zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců obecních úřadů kraje Vysočina, odborných seminářů a konferencí, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je kraj Vysočina, případně Krajský úřad kraje Vysočina. Zasedací prostory Krajského úřadu kraje Vysočina jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 20. 1. 2009. Dle odstavce 1 článku 7 Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 20. 1. 2009 je možno poskytnout následující formy záštity: a) záštita čestná (žadatel hradí 100% z nájmu a 100% nákladů), b) záštita 50+50 (žadatel hradí 50% z nájmu a 50 % nákladů), c) záštita 100+100 (žadatel hradí 0% z nájmu a 0 % nákladů). Pronájem lze sjednat pouze na základě vyplněné žádosti, kterou je možné si vyžádat u odpovědného pracovníka Odboru sekretariátu hejtmana: Regina Novotná, novotna.r@kr-vysocina.cz.
pronájem zasedacích místností  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Povinnost obce zakládat Sbírky zákonů
Podle § 13, odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů. Co se týče využívání softwarových programů k vyhledávání právních předpisů (např. ASPI), je nutno podotknout, že tyto programy nemají váhu Sbírky zákonů a jako takové nemohou sloužit k nahlížení do Sbírky zákonů. Lze je brát pouze jako podpůrný nástroj k vyhledávání úplných znění právních předpisů. Situace se změní až uzákoněním elektronické Sbírky zákonů, která bude mít stejnou váhu, jako má Sbírka zákonů vydávaná v tištěné podobě.
Veřejná správa  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Co je příspěvek na péči?
Dávka, která je určená ke krytí nákladů na sociální služby, jejichž poskytování je nezbytné k zachování důstojného života zdravotně postižené osoby. Poskytování příspěvku na péči je upraveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dávka od 1. 1. 2007 nahradila dřívější příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Podrobnější informace lze získat na webové stránce Sociální portál kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp).
Dávky sociální péče  odbor sociálních věcí

otazník Kdo má na příspěvek na péči nárok?
Nárok má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje v zákonem stanoveném rozsahu pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
Dávky sociální péče  odbor sociálních věcí

otazník Co je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a míra závislosti na pomoci?
Jedná se o takový nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. Míra závislosti na pomoci je odvislá od počtu úkonů běžného každodenního života, při nichž osoba potřebuje pomoc či dohled. Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je stanoveno celkem 36 úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti.
Dávky sociální péče  odbor sociálních věcí

otazník Kam se obrátit s žádostí o příspěvek na péči?
O příspěvek bude možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Základní informaci o tom, kde požádat jistě budou schopni podat na každé obci v ČR. Tuto informaci rovněž poskytne každý poskytovatel sociálních služeb. Podrobnější informace lze získat na webové stránce Sociální portál kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp).
Dávky sociální péče  odbor sociálních věcí

otazník Je pečující osoba důchodově pojištěna? Platí za ni pojistné na zdravotní pojištění stát?
Od 1. 1. 2007 je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), stupni III. (těžká závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost) a za osoby pečující o tyto osoby. Pečující osoby jsou rovněž důchodově pojištěny (doba péče je jim započtena v plném rozsahu jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění). Od 1. 8. 2008 jsou důchodově pojištěny i osoby pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby v I. stupni (lehká závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Stát je rovněž plátcem pojistného na zdravotní pojištění u osob pečujících o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby v I. stupni.
Dávky sociální péče  odbor sociálních věcí

otazník Jaká je výše příspěvku na péče?
Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních odpovídajících stupni závislosti osoby a dále jsou rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé. Podrobnější informace lze získat na webové stránce Sociální portál kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp).
Dávky sociální péče  odbor sociálních věcí

otazník Co je registrace sociálních služeb?
Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále též "zákon o sociálních službách). Tento zákon přináší změnu poskytovatelům sociálních služeb. Sociální služby jsou oprávněni poskytovat fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo. Poskytování sociálních služeb je možné pouze na základě oprávnění provozování sociální služby, tzv. registrace. Podrobnější informace lze získat na webové stránce Sociální portál kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp).
Registrace sociálních služeb  odbor sociálních věcí

otazník Kde mohu podat žádost o registraci sociální služby?
O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné žádat místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba, nebo místem sídla společnosti, pokud jde o osobu právnickou. Podrobnější informace lze získat na webové stránce Sociální portál kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp).
Registrace sociálních služeb  odbor sociálních věcí

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz