Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kde lze najít informace o aktuálním programu vedení kraje Vysočina?
Informace tohoto charakteru, stejně jako kompletní databázi tiskových zpráv, podkladových materiálů i usnesení rady a zastupitelstva, najdou uživatelé webových stránek www.kr-vysocina.cz v sekci pro novináře.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jaké existují nástroje podpory na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí?
Jako základní způsob podpory v kraji Vysočina funguje, v rámci dotační politiky, Fond Vysočiny, jehož prostřednictvím jsou podporovány různé aktivity v mnoha oblastech. Veškeré informace o grantových programech Fondu Vysočiny naleznete na www.fondvysociny.cz.

V ojedinělých případech, kdy není možná podpora z Fondu Vysočiny (např. z důvodu, že nebyl vyhlášen vhodný grantových program pro konkrétní akci), může zájemce o podporu požádat přímo Radu kraje Vysočina, která rozhodne o případné podpoře. Formulář žádosti o podporu akce Vám na vyžádání zašle Zbyněk Čech z oddělení vnějších vztahů, tel.: 564 602 146, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Vydává kraj Vysočina nějaké krajské periodikum?
Kraj Vysočina vydává nákladem 215 tis. kusů měsíčník s názvem Kraj Vysočina. Ten je zdarma roznášen do poštovních schránek občanům v našem regionu. Jeho elektronickou podobu můžete najít také na www.kr-vysocina.cz v sekci Tiskoviny kraje pod záložkou Noviny Kraj Vysočina.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Co znamená integrovaný záchranný systém, jaké složky integrovaného záchranného systému jsou k dispozici v kraji Vysočina a kdo je řídí?
Integrovaný záchranný systém (IZS) není instituce, ale představuje koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. K dispozici jsou základní složky IZS: hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a (republiková) policie. Dále je možné využít ostatní složky IZS, kterými jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Stálým orgánem pro koordinaci složek IZS na úrovni kraje je operační a informační středisko IZS, kterým je operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Na ústřední úrovni usměrňuje IZS ministerstvo vnitra, na úrovni kraje organizuje IZS hejtman kraje. Hejtman může také přímo koordinovat záchranné a likvidační práce (již v rámci strategického řízení při řešení mimořádných událostí s větším územním rozsahem nebo závažných mimořádných událostech přecházejících v krizovou situaci).
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jaké jsou možnosti občanů při ochraně svého zdraví a majetku?
V souvislosti s ochranou zdraví občanů je odborníky doporučováno například vyhýbat se hloučkům podezřelých osob, vyhýbat se nebezpečným a neosvětleným místům, nevycházet samostatně v pozdních večerních a nočních hodinách, naučit se správně používat osobní ochranné prostředky (spray, paralyzer ), absolvovat kursy sebeobrany. Mezi nejčastější používaná opatření k ochraně svého majetku patří zejména důsledné uzamykání vchodu do domu, znemožnění vstupu cizím osobám do svého obydlí, pojištění proti majetkové škodě, instalace bezpečnostních prvků do dveří a oken (alarmy, speciální zámky, mříže), hlídací pes, autoalarm apod.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Co kraj Vysočina dělá pro to, aby se občané cítili bezpečněji?
Kraj Vysočina pečuje o bezpečí svých občanů v rámci prevence kriminality, kterou lze definovat jako boj s trestnou činností. Cíle, priority, organizace, způsob financování a konkrétní opatření v této oblasti jsou stanoveny Koncepcí prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011. Opatření obsažená v koncepci realizují kraj Vysočina, obce, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR, neziskové organizace, komerční subjekty a občané. Ročně vynakládají zúčastněné subjekty v kraji Vysočina na aktivity v oblasti prevence kriminality cca 12 mil. Kč.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jaké aktivity v oblasti prevence kriminality podporuje kraj Vysočina?
Kraj Vysočina podporuje aktivity obcí, které jsou v zájmu zvyšování pocitu bezpečí občanů směrovány zejména ke snížení nebo omezení násilné trestné činnosti (loupežná přepadení) a majetkové trestné činnmosti (krádeže aut a věcí z nich, kapesní krádeže ad.). Dále podporuje snahu obcí o ochranu svého nemovitého majetku a aktivity neziskových organizací a škol, které realizují opatření v oblasti sociální prevence (zvyšování právního vědomí, pomoc obětem trestných činů, sportovní a zájmové aktivity, podpora činnosti nízkoprahových zařízení ad.).
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jaké jsou partnerské regiony se kterými má kraj Vysočina uzavřenu smlouvu o spolupráci?


 • Dolní Rakousko(září 2002)
 • Champagne-Ardenne(duben 2006)
 • Friuli Venezia Giulia (září 2006)
 • Nitranský samosprávný kraj (duben 2006)
 • Zakarpatská Ukrajina (únor 2008)


 • www.kr-vysocina.cz/zahranici.asp


  Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

  otazník Jaké jsou možnosti použití symbolů kraje Vysočina (logo, znak)?
  Kraj Vysočina používá v rámci jednotného vizuálního stylu a komunikace s veřejností především logo kraje, které je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví, a znak kraje Vysočina. Bližší informace o symbolech kraje a možnosti jejich získání a použití naleznete na www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4000097&p1=1222. Obecně platí, že logo kraje je určeno především pro propagaci kraje samotného, nikoliv k propagaci jiných subjektů a jejich aktivit. Není jej možné užívat bez souhlasu nositele práv (bez udělení licence). Použití znaku kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to ustanovením § 5.
  Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

  otazník Je zasedání zastupitelstva kraje veřejné?
  Zasedání zastupitelstva je veřejné. Krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrhovaném programu zastupitelstva vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit své stanovisko k projednávaným otázkám.Svůj nárok na vyjádření se k projednávaným otázkám prokazuje platným průkazem totožnosti. Maximální doba vystoupení je stanovena jednacím řádem na 3 minuty.

  Ze zasedání zastupitelstva kraje je pořizován audio i video záznam. Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva lze poslouchat na webových stránkách kraje:
  http://www.kr-vysocina.cz/pro-samospravu.asp, přímý přenos ze zasedání zastupitelstva je možné sledovat na internetu: http://tv.kr-vysocina.cz/

  Na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/pro-samospravu.asp lze najít také termíny zasedání, zápisy a usnesení k projednávaným bodům.
  Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

  otazník Jakým způsobem lze požádat o pronájem zasedací místnosti v sídle kraje Vysočina?
  Zasedacíprostory v sídle kraje Vysočina jsou využívány především pro konání školení zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců obecních úřadů kraje Vysočina, odborných seminářů a konferencí, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je kraj Vysočina, případně Krajský úřad kraje Vysočina. Zasedací prostory Krajského úřadu kraje Vysočina jsou pronajímány dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 20. 1. 2009. Dle odstavce 1 článku 7 Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 20. 1. 2009 je možno poskytnout následující formy záštity: a) záštita čestná (žadatel hradí 100% z nájmu a 100% nákladů), b) záštita 50+50 (žadatel hradí 50% z nájmu a 50 % nákladů), c) záštita 100+100 (žadatel hradí 0% z nájmu a 0 % nákladů). Pronájem lze sjednat pouze na základě vyplněné žádosti, kterou je možné si vyžádat u odpovědného pracovníka Odboru sekretariátu hejtmana: Regina Novotná, novotna.r@kr-vysocina.cz.
  pronájem zasedacích místností  odbor sekretariátu hejtmana

  Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

   
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz