Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Co je náplní práce Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu a komu je určena?
Stálá Kancelář kraje Vysočina v Bruselu byla zřízena na podzim roku 2007. Nachází se v Českém domě v Bruselu v blízkosti klíčových evropských institucí. Mezi hlavní úkoly kanceláře patří zisk a distribuce informací o činnosti institucí Evropské unie, vypisovaných výzvách k podávání projektů do evropských programů, propagace dobrého jména kraje Vysočina v Evropě, podpora spolupráce kraje Vysočina s partnerskými i dalšími evropskými regiony, ale i logistický servis při jednáních zástupců z kraje Vysočina v Bruselu. Kancelář Vysočiny v Bruselu není určena pouze potřebám krajské samosprávy, ale je k dispozici také různým dalším subjektům z Vysočiny - obcím, školským, kulturním, zdravotnickým a dalším veřejným organizacím, subjektům z neziskové sféry, ale i podnikatelům. Kancelář vede Mgr. Markéta Heřmanová, zástupkyně kraje Vysočina v Bruselu. V kanceláři se na základě smlouvy s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě pravidelně střídají stážisté - studenti VŠPJ. Stáže jsou financovány z evropského programu Erasmus. Další informace a kontakty naleznete na webových stránkách Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu: www.vysocina.eu/Brusel.
Stálé zastoupení kraje Vysočina v Bruselu  odbor regionálního rozvoje

otazník Kde je možné nalézt informace o projektu Zdravý kraj a místní Agendě 21?
Tyto informace jsou průběžně zveřejňovány na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Zdravý kraj  odbor regionálního rozvoje

otazník Je možné na realizaci aktivit spojených s MA21 získat finanční prostředky z krajského rozpočtu?
Finančním nástrojem kraje Vysočina na podporu těchto aktivit jsou Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina. Zájemci o dotaci mohou získat více informací na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Zdravý kraj  odbor regionálního rozvoje

otazník Jak často se koná zasedání zastupitelstva kraje?
Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí zpravidla hejtman.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Kde mohu koupit propagační předměty kraje Vysočina?
Propagační předměty jsou neprodejné. Jsou určeny výhradně pro propagační účely kraje Vysočina a Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jsou jednotliví členové rady kraje zodpovědní za svěřené resorty podobně jako ministři vlády, nebo jsou zodpovědní všichni společně za veškeré kompetence rady?
Dělba práce mezi jednotlivé členy rady kraje je možná a tento princip je uplatňován i v našem kraji. Je sjednána dohodou volebních stran, které mají své zastoupení v radě kraje, tedy jejich koalicí. Týká se však výhradně pracovního zaměření každého radního, nikoliv podstaty rozhodovacího procesu. Tato dohoda o dělbě práce neovlivňuje zákonné kompetence a odpovědnost člena rady kraje. Každý radní má právo jednoho hlasu, který má při hlasování stejnou váhu, jako hlasy ostatních. A z rovného práva vyplývá i rovná zodpovědnost. V praxi to znamená, že člen rady, jemuž byl svěřen např. resort školství, hlasuje o návrzích týkajících se např. resortu zdravotnictví a naopak, každý může také podávat v rámci zákonných kompetencí rady návrhy týkající se kteréhokoliv z oborů.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Poskytuje kraj Vysočina dotace obcím kraje na požární ochranu?
Ano, poskytuje. Kraj přispívá obcím kraje na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Každoročně jsou v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky v řádech několika milionů, které jsou rozdělovány na základě zásad zastupitelstva kraje. Tyto zásady jsou každoročně obnovovány ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina. Dotační podpora je směřována zejména těm obcím, jejichž jednotky požární ochrany jsou zařazeny do plánu plošného pokrytí kraje Vysočina.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Poskytuje kraj Vysočina dotace na požární ochranu i jiným organizacím?
Ano, kraj Vysočina poskytuje také dotace „dobrovolným hasičům“ - Krajskému sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina. Děje se tak na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou ročně obnovovány ve spolupráci s Krajským sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Je možné po zavedení jednotného evropského tísňového čísla 112 nadále využívat národní tísňová čísla na hasiče (150), zdravotní záchrannou službu (155) a policii (158)?
Rada Evropských společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991 rozhodla o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112, a to především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy. Na čísle 112 je zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. V současnosti číslo tísňového volání 112 funguje nejen ve všech státech EU, ale i v ostatních státech Evropy. Mimo jiné je podmínkou pro provozování technologií mobilních telefonů. Příjem tísňového volání na lince 112 a jeho primární zpracování je zajištěno Hasičským záchranným sborem České republiky, a to včetně on-line distribuce datové věty formulované z profesionálně vedeného rozhovoru na příslušné základní složky integrovaného záchranného systému.

Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v žádném případě neznamená náhradu stávajících národních čísel tísňového volání, národní čísla zůstávají nadále plně funkční a umožňují přímý kontakt a tísňovou komunikaci s příslušnou složkou integrovaného záchranného systému.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Jakým způsobem mohu kontaktovat tiskového mluvčího kraje Vysočina?
Tiskovou mluvčí kraje Vysočina je Jitka Svatošová, kontaktovat ji můžete hned několika způsoby: prostřednictvím e-mailu svatosova.j@kr-vysocina.cz , telefonicky (mobil: 724 650 123 , pevná linka: 564 602 328) nebo osobně v sídle krajského úřadu kraje Vysočina (Žižkova 57, Jihlava, místnost A 2.23). Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku lze využít i diskuzní fórum na webových stránkách kraje Vysočina na adrese www.kr-vysocina.cz.

V případě potřeby můžete kontaktovat i Evu Neuwirthovou z odboru sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 308, mob. 724 650 161, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

otazník Kde lze najít informace o aktuálním programu vedení kraje Vysočina?
Informace tohoto charakteru, stejně jako kompletní databázi tiskových zpráv, podkladových materiálů i usnesení rady a zastupitelstva, najdou uživatelé webových stránek www.kr-vysocina.cz v sekci pro novináře.
Odbor sekretariátu hejtmana  odbor sekretariátu hejtmana

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz