Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 227 nalezených

otazník Co je to grantový program Fondu Vysočiny?
Grantovým programem se pro účely Fondu Vysočiny rozumí zastupitelstvem kraje stanovená forma, podmínky a zaměření podpory. Grantový program vyhlašuje zastupitelstvo kraje ve formě „Výzvy k předkládání projektů“. Aktivní a již vyhodnocené grantové programy jsou zveřejněny na webové adrese: http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny
Fond Vysočiny  odbor regionálního rozvoje

otazník Jak lze získat dotace na pořízení strojů či výstavbu provozovny pro podnikatele?
Pokud nejste podnikatel v cestovním ruchu, je vyhlašován pro podnikatele program Rozvoj malých podnikatelů z Fondu Vysočiny. Z tohoto programu lze získat dotaci na nákup strojů a výstavbu či rekonstrukci provozovny. Program bývá vyhlašován každoročně Zastupitelstvem kraje Vysočina a dotace tvoří max. 40% z celkových uznatelných nákladů projektu a může dosáhnout max. 150 000,- Kč (max. výše podpory se každý rok odvíjí od celkové alokace programu). Po vyhlášení programu jsou podmínky získání dotace vyvěšeny na www.vysocina-finance.cz. Dotace z EU na podporu podnikání plynou hlavně z Operačního programu Podnikání Inovace, jeho řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednotlivé programy jsou implementovány přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (www.cmzrb.cz) a přes CzechInvest (www.czechinvest.org) .
Fond Vysočiny  odbor regionálního rozvoje

otazník Jaké účetnictví musí NNO vést?
Všechny nově zakládané organizace již vedou účetnictví podle platného zákona. Některé neziskové organizace, zejména malá občanská sdružení, budou moci nadále používat jednoduché účetnictví. Podmínkou je ale to, aby jejich příjmy v předchozím roce nepřekročily tři miliony korun.
NNO  odbor regionálního rozvoje

otazník Jak založit nestátní neziskovou organizaci?
Nejsnadnější postup založení neziskové organizace je u založení občanského sdružení. Podrobný postup při zakládání je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které je registračním orgánem sdružení. Informaci najdete pod tímto odkazem: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D. Podrobný návod na založení sdružení a ostatních právních forem pro neziskovou organizaci je také na http://www.obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 (stránky www.ecn.cz).
NNO  odbor regionálního rozvoje

otazník Kdo může žádat o podporu z globálních grantů OP VK?
O finanční prostředky z globálních grantů OP VK mohou žádat zejména školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže atd. V každém případě však vždy právnická osoba. Pozornost je třeba věnovat rozdělení žadatelů dle jednotlivých oblastí podpory, kde je výčet oprávněných žadatelů zúžený.
OP VK  odbor regionálního rozvoje

otazník Kdy bude vyhlášena další výzva do globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost?
Zprostředkující subjekt (ORR) má povinnost vyhlásit v rámci každého globálního grantu minimálně jednu výzvu ročně. O vyhlášení výzvy rozhoduje vedení kraje (rada kraje). Předpokládá se, že další výzva (v pořadí 3.) do globálních grantů v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání bude vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2010, vše záleží také na výsledku 2. výzvy. Výzva v rámci globálního grantu 3.2 OP VK – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina bude vyhlášena pravděpodobně na podzim roku 2009.
OP VK  odbor regionálního rozvoje

otazník Kde se dozvím informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho realizaci v kraji Vysočina?
Všechny potřebné informace včetně nejčastěji kladených dotazů souvisejících s gloubálními granty OP VK najdete na www.vysocina-finance, sekce Finanční zdroje z EU.
OP VK  odbor regionálního rozvoje

otazník Budou se pro žadatele organizovat nějaké semináře nebo školení?
Ano, předpokládáme, že při vyhlášení každé výzvy uspořádáme seminář pro potenciální žadatele o zaměření globálních grantů, podmínkách pro předložení projektových přihlášek a o podmínkách samotné realizace projektů. Na podporu žadatelů připravujeme i školení zaměřené na problematiku tvorby samotných projektových žádostí. Informace o připravovaných informační a vzdělávacích akcích ke globálním grantům OP VK naleznete na www.vysocina-finance.cz,sekce Finanční zdroje z EU,OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
OP VK  odbor regionálního rozvoje

otazník Kde získám základní informace o možnostech financování projektů?
Informace lze nalézt na webových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/www/finance/, stránkách projektu Partnerství pro Vysočinu (http://www.partnerstvi-vysocina.cz/index.php?akce=sekce&id_sekce=zdroje). Zájemci zde naleznou přehled právě vyhlášených výzev ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů a ostatních zdrojů financování projektů, kontakty na jednotlivé řídící a zprostředkující subjekty jednotlivých operačních programů, přehled důležitých webových odkazů a seznam poradců Krajského úřadu kraje Vysočina k jednotlivým operačním programům. Realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu nabízí všem zájemcům novou službu - emailovou rozesílku aktualit v oblasti financování projektů. Do databáze se lze přihlásit pomocí webového odkazu http://www.partnerstvi-vysocina.cz/index.php?akce=z_formular_add
Partnerství pro Vysočinu  odbor regionálního rozvoje

otazník Co je to Program rozvoje kraje Vysočina ?
Program rozvoje kraje Vysočina představuje základní strategický dokument regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku. Kraj jej zpracovává v samostatné působnosti na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Program rozvoje kraje Vysočina je tvořen třemi dokumenty: - Profil kraje Vysočina analyzuje území kraje s využitím dat regionální statistiky. - SWOT analýza kraje Vysočina definuje silné a slabé stránky současného stavu v důležitých oblastech ekonomiky kraje. Specifikuje příležitosti a ohrožení budoucího rozvoje kraje. - Programová část určuje základní rozvojové směry na úrovni hlavních cílů, které jsou čtyři. Ty jsou rozvedeny do jednotlivých oborových dílčích cílů (18), v jejichž rámci je specifikováno celkem 43 opatření.
Regionální rozvoj  odbor regionálního rozvoje

otazník Jaký je rozdíl mezi Programem rozvoje venkova a Programem obnovy venkova ?
Program rozvoje venkova (PRV) je státní program, čerpající prostředky v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jeho gestorem je Ministerstvo zemědělství, žádosti o podporu vybírá Státní zemědělský intervenční fond na svých regionálních pracovištích. PRV je prioritně zaměřen na pomoc zemědělským subjektům, v rámci jedné jeho osy je rovněž podporována obnova a rozvoj vesnic do 500 obyvatel. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz. Oproti tomu Program obnovy venkova (POV) je ryze krajský program hrazený z rozpočtu kraje Vysočina. POV je zaměřen pouze na podporu malých obcích při obnově jejich majetku.
Regionální rozvoj  odbor regionálního rozvoje

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz