Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 8.10.2007

InfoDay 2007


Krajský odbor informatiky pořádá 22. října 2007 od 9:00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava specializovaný seminář InfoDay 2007.

Pod záštitou Jaroslava Huláka, radního za oblast informačních technologií, zazní několik příspěvku od pracovníků odboru informatiky KrÚ. Představeny budou projektové záměry pro rok 2008, dále příručka pro žadatele z Fondu Vysočiny a tematická náplň grantový programů pro rok 2008, oddělení GIS odboru informatiky představí mj. problematiku digitální technické mapy kraje, budou poskytnuty informace i o průběhu vyjednávání a přípravě na čerpání dotací z EU v dalších letech a v neposlední řadě bude představena nová certifikační autorita pro elektronické podepisování působící na KrÚ.
V souvislosti s touto akcí budou prezentovány úspěšné projekty z oblasti informačních technologií, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny.

Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341Blíží se uzávěrky grantových programů odboru informatiky


Rádi bychom tímto upozornili na blížící se uzávěrky příjmu žádostí grantových programů odboru informatiky:

15. října 2007 - grantový program „Webové stránky pro všechny II - 2007“ – cílem programu je podpora tvorby nových stránek, zviditelnění žadatelů prostřednictvím webových prezentací a zvýšení obsahové úrovně i dostupnosti stávajících webových stran žadatelů z kraje Vysočina. Maximální výše podpory je 10.000,- Kč (40% celkových nákladů projektu).

17. října 2007 - grantový program „Bezpečnost ICT III - 2007“ – program je zaměřen na konkrétní témata jako zavedení ochrany ICT obcí, měst a samosprávou zřizovaných organizací v oblasti antivirové, antispamové a antispywarové, aktualizace OS, síťové bezpečnosti, zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur a prevence. Podpořeny budou také projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních opatření zvýší úroveň bezpečnosti ICT organizace. Maximální výše příspěvku je 60%, maximálně však 60.000,- Kč.

15. října 2007 - grantový program GIS VII - 2007“ – účelem poskytovaných finančních prostředků je spolufinancovat aktivity vedoucí ke zdokonalování a co nejúčelnějšímu využívání geoinformačních technologií v kraji Vysočina. Dílčími tituly vystihuje grantový program GIS VII prioritní oblasti, které řeší současné aktuální problémy budování GIS v kraji – metageoinformace a geodata, geoaplikace, vzdělávání a osvěta v GIS. Maximální výše příspěvků se liší u jednotlivých titulů, podrobnosti jsou zveřejněny ve Výzvě.

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formulář žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny ( http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Martina Rojková, tel. 564 602 341, k technickým otázkách poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz