Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 4.10.2006

Kamenická úzkokolejka slavila sto let za velkého zájmu fanoušků


V sobotu 30. září vyvrcholily oslavy stého výročí založení úzkokolejky Jindřichů Hradec – Obrataň. Hlavním místem oslav století úzkokolejky byla celý týden Kamenice nad Lipou, kam se z Hradce v sobotu vydal vlak s hejtmany obou krajů a dalšími cestujícími. Trať lemovaly početné skupiny příznivců trati s fotoaparáty a kamerami.

V místě vzdáleném od Jindřichova Hradce přesně 17,402 kilometru vlak zastavil a hejtmani tam slavnostně odhalili cedule, které označují hranice obou krajů a vítají jejich návštěvníky. Jde o zvláštnost, protože dosud byly obdobné tabule pouze u silnic, u železniční trati však žádné. Odhalení tabulí probíhalo v přátelské atmosféře za účasti cestujících slavnostního vlaku. „Nezdůrazňujeme tím nějaké hranice,“ připomněl při této příležitosti hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, „nakonec je symbolické, že mezi tabulemi je most. Ten vlastně představuje spolupráci a vědomí společných zájmů obou krajů.“

Tento poznatek potvrdil i kamenický starosta Ivan Pfaur: „Lokálka nezná administrativní hranice mezi kraji. Trať spojuje Vysočinu s jižními Čechami a vytváří podmínky pro spolupráci mezi oběma regiony v nejrůznějších oblastech.“

V Kamenici nad Lipou přivítaly historický vlak stovky fanoušků úzkokolejky, zpěv vlasteneckých písní pěveckého sboru a scénky místních ochotníků v historických kostýmech. Vyvrcholila tak řada akcí, která po celý týden v Kamenici probíhaly.

Více informací Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 142, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil s hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem odhalují vítací tabule u trati úzkokolejky.


Ministr Gandalovič se v Bruselu setkal se zástupci krajů ČR


Při své pondělní návštěvě Bruselu se nový ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič sešel i se zástupci krajů České republiky v Bruselu, a to symbolicky přímo v sídle jednoho ze zastoupení, v Pražském domě.

V úvodu setkání ministr prezentoval změny v náplni a ve finančních alokacích operačních programů pro příští programovací období. Tyto změny povedou k posílení role regionálních operačních programů. Dále informoval regionální zástupce o cílích svého dnešního setkání s komisařkou Danutou Hübner. Mezi ně patří: snížení alokace ESF pro Českou republiku ze současných 17% na 14%, změna postoje DG REGIO vůči projektům na vodohospodářskou infrastrukturu a informace o reakci české strany na poziční dokument Komise k Národnímu strategickému referenčnímu rámci, zejména v oblasti tzv. „překryvů“ mezi operačními programy.

České kraje v Bruselu při setkání ocenily změnu v přístupu Ministerstva pro místní rozvoj k otázce regionálních operačních programů, která nastala s nástupem ministra Gandaloviče. „Navrhované zvýšení finanční alokace na regionální operační programy, převedení regionálních intervencí z některých sektorových operačních programů na regionální, přehodnocení podílu ESF a ERDF na celkovém balíku pro příští programovací období ve prospěch infrastrukturních projektů, to jsou témata, která v rámci neformálních jednání s Evropskou komisí prosazovaly i české regionální kanceláře v Bruselu. Zatímco sama Komise v mnohém sdílela náš pohled, předchozí vedení ministerstva na něj příliš ohled nebralo. Jsme rádi, že pan ministr otevřeně naslouchá představám krajů České republiky. Snad to v poslední fázi přípravy a vyjednávání programových dokumentů pro období 2007-2013 přispěje k co nejlepšímu výsledku,“ shodují se zástupci Jihočeského, Karlovarského, Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Středočeského kraje, Vysočiny, hlavního města Prahy a CEBRE, české podnikatelské reprezentace při EU, která s českými regiony v Bruselu aktivně spolupracuje.

Setkání také sloužilo jako prostor pro konzultace o některých neuzavřených bodech týkajících se příštího programovacího období. Pražští zástupci tak využili příležitosti a předložili argumenty k postavení hlavního města Prahy jako řídícího orgánu operačního programu Praha Adaptabilita. Kraje zase zdůrazňovaly nutnost udržet svou roli v implementačních strukturách pro programy tzv. Cíle 3 – evropské územní spolupráce, které budou navazovat na stávající iniciativu INTERREG IIIA, z níž umíme úspěšně čerpat podporu pro přeshraniční projekty. Mezi dalšími tématy zazněla problematika využívání tzv. komunitárních akčních programů a iniciativ Společenství, schvalování projektů na vodohospodářskou infrastrukturu, podpora pro rozvoj venkova či například otázka tzv. „urbánní dimenze“ regionálních operačních programů.

Více informací Martina Kršňáková, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 546, e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.czNové grantové programy odboru informatiky


Na svém zasedání dne 26. září 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina tři nové grantové programy spadající pod odbor informatiky:

GP Veřejně přístupný internet III:
Cílem programu je zvýšení dostupnosti internetu a základní telekomunikační infrastruktury pro širokou veřejnost s důrazem na vysokorychlostní připojení (přístupová rychlost větší než 256 kilobitů za sekundu). Podpořeny budou nejen projekty obcí, ale i projekty řešící dlouhodobou absenci přístupových bodů ve veřejně přístupných budovách jako nemocnice, nádraží, hotely nebo restaurace, dále projekty knihoven a dalších institucí umožňujících přístup veřejnosti k internetu. Oprávněnými žadateli jsou obce a města v kraji, svazky měst a obcí, organizace zřizované samosprávou (školy, knihovny, informační centra, nemocnice atd.), NNO a podnikatelské subjekty, jejichž předmětem podnikání je provozování internetové kavárny / klubu nebo provoz ubytovacího nebo stravovacího zařízení. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10.000,- Kč, maximální výše příspěvku činí 50%, maximálně však 80.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. Minimální podíl příjemce podpory činí 50% celkových nákladů projektu. Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Uzávěrka příjmu žádostí je 6.11.2006.

GP Webové stránky pro všechny:
Cílem programu je podpora tvorby nových stránek, zviditelnění žadatelů prostřednictvím webových prezentací a zvýšení obsahové úrovně i dostupnosti stávajících webových stran žadatelů z kraje Vysočina. Oprávněnými žadateli jsou obce a města v kraji Vysočina, svazky obcí, organizace zřizované samosprávou (školy, knihovny, informační centra, nemocnice apod.), NNO (nestátní neziskové organizace) a MSP (malí a střední podnikatelé se sídlem v kraji Vysočina s méně než 50 zaměstnanci). Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt není stanovena, maximální výše příspěvku činí 40%, maximálně však 10.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. Minimální podíl příjemce podpory činí 60% celkových nákladů projektu. Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Uzávěrka příjmu žádostí je 31.10.2006.

GP GIS VI:
Cílem programu je zavádět, zdokonalovat a využívat geoinformační technologie v kraji Vysočina se zřetelem na obce a města a s dlouhodobým záměrem: zvýšit administrativní výkonnost, ekonomickou výnosnost, vzdělanost populace, kvalitu pracovní síly, dostupnost informací o území, atraktivitu území a konkurenceschopnost kraje. Oprávněnými příjemci jsou sdružení obcí, obce a města kraje Vysočina, NNO a příspěvkové organizace zřizované samosprávami. V rámci programu jsou vyhlášeny 4 tituly: titul A – infrastruktura, titul B – data, titul C – aplikace, titul D – osvěta. V rámci jednoho kola grantového programu GIS VI může žadatel získat podporu jednoho až všech čtyř titulů A + B + C + D a jednotlivé tituly spolu nemusejí souviset, nemůže však získat podporu z žádného titulu více než jedenkrát. Minimální a maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt grantového programu GIS VI činí pro titul A minimálně 20.000,- Kč, maximálně 100.000,- Kč, pro titul B minimálně 15.000,- Kč, maximálně 200.000,- Kč, pro titul C minimálně 5.000,- Kč, maximálně 60.000,- Kč, pro titul D minimálně 5.000,- Kč, maximálně 40.000,- Kč. V případě souběhu více titulů v jednom projektu se částky, které odpovídají plnění pro jednotlivé tituly, sčítají. Pro jednotlivé tituly musí žadatel zajistit ze svých zdrojů nejméně: pro titul A 60 % celkových nákladů projektu, pro titul B 50 % celkových nákladů projektu, pro titul C 40 % celkových nákladů projektu a pro titul D 20 % celkových nákladů projektu. Doba realizace je též různá, bližší informace jsou zveřejněny ve výzvě programu, případně odborné dotazy ke zpracování projektů zodpoví RNDr. Jiří Hiess, tel: 564 602 160, e-mail: hiess.j@kr-vysocina.cz. Uzávěrka příjmu žádostí je 31.10.2006.

Podrobnější informace o programech a formulář žádosti budou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Více informací Martina Rojková, odbor informatiky, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.czMotorpal oslavil 60 let úspěšného fungování


Ve středu 4. října si jedna z nejznámějších strojírenských firem na Vysočině připomněla šedesát let své existence. U této příležitost uspořádal Motorpal i slavnostní konferenci, na níž jeho představitelé prezentovali historii, současnost i perspektivu podniku.

Generální ředitel Antonín Policar připomněl, že dnešní podoba firmy sice navazuje na kořeny jihlavského průmyslu už ve 13. století, ovšem strojírenství se zde začalo rozvíjet až po druhé světové válce. Jméno firmy přežilo i bouřlivý závěr minulého století. Řada tradičních českých značek po uvolnění trhu neobstála v zahraniční konkurenci a zanikla. Motorpalu se podařilo všechny otřesy ustát a vybudovat firmu, jejíž produkce se opět navyšuje. S velkou většinou své produkce je navíc úspěšný na náročných trzích západní Evropy.

„Akciová společnost Motorpal je pro nás především jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v kraji,“ řekla ve svém pozdravném projevu ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina Simeona Zikmundová. „Firma, která navazuje na šedesátileté tradice, prošla úspěšně nelehkou restrukturalizací a je dnes perspektivním reprezentantem průmyslového potencionálu Vysočiny.“

Více informací Jan Kaleta, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 142, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz

velké foto
Ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina Simeona Zikmundová ve své zdravici ocenila význam Motorpalu pro zaměstnanost v kraji

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz