Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 27.5.2008

Kraj podporuje popularitu informačních technologií stejně jako vzdělávání v IT


Na svém zasedání 13. května 2008 schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina nový grantový program odboru informatiky nazvaný „Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií – 2008“. K dispozici je částka 500 000 Kč, program je rozdělen na dva tituly lišící se okruhem příjemců podpory. Cílem programu je populární formou zvýšit povědomí obyvatel kraje Vysočina o možnostech informačních technologií a zároveň jejich přiblížení nejširším vrstvám veřejnosti, stejně jako podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5.000,- Kč, maximální výše příspěvku je 50% celkových nákladů na projekt, maximálně však 70.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu, přičemž projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Uzávěrka příjmu žádostí je 17. června 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Novinkou v tomto grantovém programu je možnost podávání žádostí elektronickou cestou prostřednictvím služby eDotace – www.kr-vysocina.cz/edotace. Veškeré bližší podmínky jsou popsány ve výzvě programu. Email s žádostí bude třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak nebude úkon právně platný.

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formulář žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny ( http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Informace o nových grantových programech jsou automaticky zasílány na základě registrace emailové adresy na stránkách Fondu Vysočiny. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkám poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.


Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 161, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz