Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 26.2.2007

Naplňování Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina


Dne 23.února 2007 se v budově krajského úřadu konala pracovní porada zástupců měst a velkých firem podnikajících v odpadovém hospodářství na území kraje Vysočina na téma naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

Pavel Hájek, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí informoval o směru kroků kraje Vysočina v podpoře rozvoje odpadového hospodářství v regionu. Následně byly představeny projekty měst Jihlava, regionu Horní Posázaví a Svazku obcí Třebíčska, které mají snahu rozvíjet nakládání se směsným komunálním odpadem ve svém území. Po ukončení prezentace probíhala diskuse, jakým způsobem zkoordinovat jednotlivé projekty tak, aby v kraji vznikl ekonomicky efektivní systém nakládání s komunálními odpady, který bude splňovat požadavky legislativy i cíle Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina. Jedním z výsledků této porady je vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možnostmi propojení jednotlivých projektů.

Více informací Zdeněk Fixa, odbor životního prostředí, tel.: 564 602 516Dokončen výzkum IT gramotnosti v kraji Vysočina


Koncem roku 2006 byl dokončen výzkum IT gramotnosti, realizovaný Odborem informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina ve spolupráci se společností STEM/MARK. Hlavními cíly projektu bylo zjištění povědomí o dostupných zdrojích ICT v rámci kraje a zjištění schopností tyto technologie využívat.

Výzkum se skládal ze dvou částí. První cílovou skupinou byli občané kraje starší 15-ti let, cílem dotazníkového šetření bylo zjistit jejich připravenost a zkušenosti s využíváním elektronické komunikace s veřejnou správou a prověřit také úroveň technické vybavenosti domácností a dovedností spojených s využívání moderních komunikačních technologií. Druhá část výzkumu byla cílena na volené zastupitele kraje, zaměstnance krajského úřadu, organizací zřizovaných krajem a obcí na území kraje. Analyzovala možnosti a potřeby spojené s veřejnou správou a elektronickou komunikací, dále schopnost veřejné správy a organizací elektronicky takové podněty od občanů zpracovávat, tedy připravenost institucí veřejné správy pro aplikaci elektronické veřejné správy na území kraje.

Výzkum probíhal souběžně v šesti krajích ČR včetně hlavního města Praha, což nejen snížilo náklady na jednotlivé projekty, ale především umožnilo jejich vzájemné porovnání. Ve využívání a vlastnictví informačních technologií jednoznačně vede Praha, která se tak odlišuje od ostatních krajů. Občané obecně preferují spíše pasivní informování od úřadů, což je nejvíce zřetelné právě mezi občany Vysočiny (57%) – za nejúčinnější nástroj předávání informací občanům považuje většina úřední desky či informační materiály. 77 % občanů se domnívá, že elektronizace zjednoduší komunikaci občanů s úřady, přičemž většina ale stále dává přednost osobní komunikaci či telefonickému dotazování před elektronickým dotazováním. Kraj Vysočina se umístil na prvním místě ve znalosti sídla příslušného městského úřadu (96%). Situace je ovšem jiná mezi pracovníky úřadů, kteří při komunikaci s ostatními úřady nejčastěji využívají právě elektronickou poštu nebo telefonické dotazování. V rámci možností typů připojení má mezi občany kraje nejvyšší váhu domácí připojení což je důsledek rozvoje internetu v posledních letech – možnost bezplatného internetu bývá nejčastěji využívána ve školách nebo knihovnách. Většina občanů vlastní a využívá mobilní telefon stejně jako stolní počítač. Potvrdila se také závislost nabízených služeb na velikosti sídla obce, resp. velikosti správního celku. Čím větší město, tím větší a pestřejší nabídka internetu pro občany zdarma. Spokojenost s krajským úřadem byla hodnocena kladně – Krajský úřad kraje Vysočina se umístil na prvním místě co se týče metodické pomoci a na předních místech ve včasnosti vyřizování dotazů nebo žádostí, úplnosti poskytovaných informací a rozsahu poskytovaných informací na webových stránkách. Další prvenství se týkalo aktivit v oblasti informačních technologií.

Závěrečné zprávy s výsledky výzkumu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/www/it/ v sekci Analýzy a koncepce informatizace kraje, dále budou také využiti pro programové plánovaní (např. Program rozvoje kraje) a definování cílových oblastí rozvoje (např. grantové programy Fondu Vysočiny).

Více informací Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz