Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 25.9.2007

Vydávání certifikátů za účelem elektronického podepisování na krajském úřadu


Na základě smlouvy, která byla uzavřena mezi krajem Vysočina a společností První certifikační autorita, a. s., začalo od 1. září 2007 na Krajském úřadu kraje Vysočina fungovat kontaktní pracoviště Registrační autority I.CA. Na těchto kontaktních pracovištích se vydávají kvalifikované certifikáty nejen pro zaměstnance kraje, ale kvalifikované certifikáty a kvalifikované systémové certifikáty zde mohou získat také obce, příspěvkové organizace a také nejširší veřejnost. Kromě kvalifikovaných certifikátů určených pro elektronické podepisování uznávaným elektronickým podpisem a kvalifikovaných systémových certifikátů určených pro podepisování uznávanou elektronickou značkou zabezpečují uvedená pracoviště také vydávání komerčních certifikátů, které umožňují elektronické podepisování zaručeným elektronickým podpisem a také šifrování.

V úředním styku lze uznávaný elektronický podpis a zaručený elektronický podpis využívat například při elektronické komunikaci se všemi orgány veřejné moci v České republice a dále s těmi orgány veřejné správy, které při své činnosti postupují podle správního řádu.

Nově vzniklé pracoviště je obsluhováno odborem informatiky krajského úřadu a je veřejnosti přístupné v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 a v pátek od 9:00 do 11:00. Toto pracoviště se nachází v sídle kraje, tedy na adrese Žižkova 57, Jihlava, a to v kanceláři A 1.20.

Karel Žák, odbor informatiky, tel.: 564 602 309, Robert Sobotka,odbor informatiky, tel.: 564 602 326, nebo na internetové adrese http://www.ica.cz/Krajská zdravotnická zařízení čeká prověření záložních zdrojů energie


Rada kraje Vysočina rozhodla o preventivním namátkovém prověření náhradních zdrojů elektřiny, které slouží k nouzovému zabezpečení chodu důležitých vlastních zařízení při eventuálním výpadku přívodu elektrické energie ze sítě v krajských nemocnicích. Zachování zásobování elektrickou energií je totiž zásadní podmínkou pro zajištění zdraví a životů pacientů.

V současné době provádí všechny nemocnice a krajská zdravotnická záchranná služba kontrolu funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie cyklicky jednou až dvakrát týdně. „Při zkušebním výpadku proudu i v ostrém režimu tato zařízení (jedná se u nemocnic většinou o 2 a více dieselagregáty, které jsou trvale udržované v pohotovostním stavu - poznámka autora TZ) automaticky do cca 16 vteřin naběhnou do provozu a jsou schopna pokrýt spotřebu elektrické energie pro provoz podstatných zařízení v nemocnici. Na nejdůležitějších místech překlene startovací prodlevu 16 vteřin systém baterií, které okamžitě nahradí výpadek proudu, takže na operačních sálech, ARO a JIP a u dalších zařízeních nemocnice s nutným nepřetržitým provozem nikdo nepozná, že došlo k přerušení dodávky a ke změně napájení. Kromě toho jsou nemocnice navíc vybaveny i kogeneračními jednotkami, které vyrábějí nejen tepelnou energii, ale i energii elektrickou. Tato zařízení jsou spouštěna v odběrových špičkách nebo dle potřeb nemocnice a slouží jako zařízení záložní, nikoliv ale pro krytí okamžitého výpadku proudu,“ popsal aktuální stav Jan Koten z krajského odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Krajské hejtmanství si chce potvrdit informace poskytované vedením nemocnic a prostřednictvím kontrolní skupiny doplněné o externího odborníka namátkově prověřit funkčnost náhradních zdrojů elektrické energie. Kontroly budou probíhat až do poloviny příštího roku. Stať o zabezpečení provozu zařízení prostřednictvím náhradního zdroje elektrické energie se také objeví v plánech krizové připravenosti zdravotnických zařízení.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Zdeněk Kadlec, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 724 650 114Dobrovolní hasiči mohou čekat příspěvek na požární soutěže


Kraj Vysočina letos podpořil akceschopnost hasičů ve svém regionu více než deseti miliony korun. Krajská kasa pamatuje na profesionály i na dobrovolné hasiče. Díky krajské dotaci mohly sbory dobrovolných hasičů např. rozvíjet preventivně výchovnou činnost nebo se připravovat na soutěže.

Kraj podporuje hasičské sbory na Vysočině od roku 2001. Podpora není určena pouze profesionálnímu Hasičskému záchrannému sboru, ale i dobrovolným sborům, kterých je na území kraje Vysočina celkem 982. Profesionální hasiči v letošním roce získali od kraje Vysočina, stejně jako i loni, částku čtyři miliony korun. „V letošním roce se z tohoto příspěvku podařilo krajským hasičům pořídit např. 45 nových zásahových obleků pro hasiče, 12 dýchacích přístrojů, nový kontejnerový přívěs, příspěvek byl částečně využit i pro pořízení osobního automobilu určeného pro vyšetřovatele požáru na Třebíčsku,“ řekl Pavel Dvořák z krajského oddělení pro řešení mimořádných situací.

V roce 2006 obdrželi dobrovolní hasiči v kraji Vysočina z krajské kasy dotaci ve výši 5 800 tis. Kč, v roce 2007 bylo rozděleno 6 006 tis. korun. Oproti roku 2006 dostanli dobrovolní hasiči letos od kraje o 206 tis. Kč více. Rozdělení proběhlo na základě zásad zastupitelstva kraje, které připravil krajský úřad ve spolupráci s HZS kraje Vysočina a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dotace se poskytuje za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí, soutěže, preventivně výchovnou činnost a vybavení. Kraj dále přerozděluje mezi obce zařazené do plánu plošného pokrytí kraje Vysočina zhruba čtyři miliony korun z příspěvku zaslaného ze státního rozpočtu.

V souladu s výše zmíněnými zásadami byla ponechána na účtu Požární ochrany rezerva ve výši 200 tisíc korun. Polovinu z ní nyní kraj po doporučení Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina poskytne dobrovolným hasičům za účelem částečného pokrytí nákladů souvisejících s účastí na mistrovství republiky v požárním sportu, na mezinárodních soutěžích nebo na reprezentaci kraje.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 122Vysočina bude rozdávat medaile – pamětní a za zásluhy


Sedmý rok existence kraje Vysočina se do historie zapíše vytvořením systému udělování medailí. Kraj Vysočina připravuje vydání hned dvou druhů – pamětní bronzové medaile a medaile jako nejvyšší ocenění kraje. V obou případech půjde o ryze regionální produkt, specifický nejen svým zpracováním, ale ve většině případů i volbou materiálu.

„Medaile chápeme jako nejvyšší ocenění, které kraj uděluje. Mají vyjadřovat respekt a uznání, jejich umělecká hodnota a zjevná jednoúčelonost podtrhnou jedinečnost a význam udělení a především příjemce medaile. Jejich tvar, materiál a způsob udělení jsou velmi promyšlenými, skrytě i zjevně symbolickými kroky, které mají trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří zde žijí. Medaile a ceremoniál přispívají k pozitivní propagaci kraje a jeho obyvatel,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

Pamětní medaile z bronzu bude určena zejména hostům kraje a vzácným návštěvám, které do kraje Vysočina přijíždějí, nebo naopak vzácným partnerům, ke kterým krajská representace přijíždí na návštěvu. Má vyjadřovat úctu, kterou představitelé kraje svému hostu/hostiteli projevují. Druhá sada medailí z kamene, skla a dřeva budou nejvyšším oceněním kraje. Držitelem se stane ten, který svým mimořádným i jednorázovým počinem přispěl k rozvoji kraje a jeho území anebo se svým celoživotním dílem mimořádně zasloužil o kraj Vysočina a podobně.

„Autorem návrhu medailí a garantem jejich výroby, kdy každý kus bude originálem, je regionální sochař Radomír Dvořák, autor kamenného triptychu v Lipnických lomech. Výtvarné řešení medaile ve všech čtyřech materiálech vychází z autorova tématu oboustranného obrazu, kde krajina otvorem na obzoru pokračuje na rubu plochy – na základě principu fotografické clony. Autor se v medailích snaží ztvárnit například témata vycházející z krajiny, architektury, podnebí a také heraldických prvků Čech a Moravy Zvolené materiály jsou typické pro náš kraj a v kombinaci se svěžím motivem tvoří originál hodný mladého a odvážného kraje,“ řekl Zbyněk Čech z odboru sekretariátu hejtmana.

Systém samotného udělování medailí je nyní ve fázi příprav.

Kamenná medaile
Je nejvyšším oceněním kraje. Držitelem se stává ten, který svým mimořádným i jednorázovým počinem přispěl k rozvoji kraje a jeho území anebo se svým celoživotním dílem mimořádně zasloužil o kraj Vysočina a podobně. Kámen zde vyjadřuje stálost a trvalost, stejně jako by měly být činy držitele stále a trvale zapsány v myslích lidí.
Skleněná medaile
Je jakýmsi středním stupněm ocenění. Držitelem mohou být úspěšní umělci, sportovci, pedagogové, zaměstnavatelé a další, kteří svojí prací přispívají k rozvoji kraje. Materiál vyjadřuje křehkou podstatu lidského konání a diamantovou tvrdost výsledků stálé a trpělivé práce lidí. Symbolizuje také průzračnost čestné mysli a jemnou pevnost přirozené pospolitosti.
Dřevěná medaile
Je především určená mladým lidem, kteří přispěli ke vzorné reprezentaci kraje v oblasti školních a mimoškolních aktivit. Držitelem se může stát i ten, kdo zvlášť obdivuhodným způsobem svými činy propagoval kraj mimo jeho hranice. Dřevo zde značí růst a přirozenost mládí, pružnost nových myšlenek a nesmlouvavou touhu po úspěchu.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 146


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz