Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 19.5.2006

Projednávání jízdního řádu ČD


Již druhým rokem kraj Vysočina organizuje v průběhu jarních měsíců koordinační porady s obcemi jako součást procesu projednávání návrhu jízdního řádu drážních dopravců na území našeho kraje. Letos proběhla jednání pro období platnosti jízdních řádů na roky 2006/2007. Na tato jednání jsou pozváni zejména zástupci všech obcí, na jejichž území je železniční zastávka, nebo se nacházejí v docházkové vzdálenosti k ní. Osloveno bylo celkem více než 200 obcí a měst našeho kraje. Rovněž zástupci dopravců mají možnost se těchto jednání zúčastnit. V předchozích letech kraj Vysočina byl v kontaktu s dotčenými obcemi formou dotazníkové akce.

Na poradách byly zástupcům jednotlivých obcí předány dotazníky, v nichž mohou kraji Vysočina sdělit náměty a informace o přepravních potřebách svých obyvatel. Oslovené obce požadovaly pouze dílčí změny ve vedení vlaků, přičemž výrazná většina přítomných vyjádřila spokojenost se stávajícím stavem dopravní obsluhy. Dlužno dodat, že drážní dopravci jako zpracovatelé jízdních řádů řeší požadavky a připomínky k jízdním řádům průběžně.

Po loňských a letošních zkušenostech lze konstatovat, že vlastní jednání významnou měrou přispěla ke zkvalitnění dopravní obsluhy jednotlivých obcí, přičemž přítomní zástupci obcí akceptovali možnosti drážních dopravců, zejména s ohledem na propustnost jednokolejných tratí a jejich směrové a výškové poměry. Výše uvedené je dokladem toho, že tvorba jízdních řádů je zejména kompromisem mezi různorodými požadavky obcí, včetně cestující veřejnosti, a technickými možnostmi dopravců.

V loňském roce nejvíce námětů k řešení předaly zástupci obcí na trati č. 252 Studenec-Křižanov. Zpracovatel jízdního řádu provedl určité úpravy jízdního řádu pro letošní rok a na tyto změny byla kladná odezva. V letošním roce zásadní požadavky na změny nezazněly. Do budoucna se jeví jako optimální termín těchto jednání v období dubna až května z důvodu v této době již ujasněných poloh dálkové dopravy (rychlíků) a návazně rozpracované podoby regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky).

Kladným momentem popisovaných činností je zkoncentrování námětů a informací ze strany obcí do jednoho období. Díky tomu je možno při projednávání návrhu jízdního řádu drážní dopravy postupovat systematicky a jednotlivé kroky, eventuelně změny jízdního řádu, by měly zamezit negativním dopadům do kvality dopravní obsluhy. „Přítomní zástupci obcí nastavený systém projednávání dopravní obsluhy drážní dopravu hodnotí pozitivně a vítají jeho přínos ke zkvalitnění nabídky přepravních služeb pro cestující veřejnost,“ konstatoval Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

Více informací Ladislav Staněk, odbor dopravy a silničního hospodářství, tel.: 564 602 235, e-mail: stanek.l@kr-vysocina.czNový grantový program odboru informatiky


Na svém zasedání dne 16. května 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina nový grantový program (GP) spadající pod odbor informatiky: GP Metropolitní sítě V.

Cílem programu je zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu, dále zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina. Program podporuje řešení síťových přípojek k páteřním sítím (např. Rowanet) a podporu uživatelské mobility. Program je zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím. Příjemci podpory jsou obce a města v kraji, stejně jako svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50.000,- Kč, maximální výše příspěvku je 40% celkových nákladů projektu, maximálně však 200.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. Projekty budou ukončeny do 6-ti měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.

Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu do 16.6.2006 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Podrobnější informace o programu (Výzva) a formulář žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Ing. Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz .


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz