Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 18.09.2007

Čerpání prostředků z EU: Vyhlášení prvních výzev


Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) historicky první výzvu v novém programovacím období 2007-2013 pro zájemce o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV. Fakticky jde o odstartování možnosti čerpání evropských podpor. V tuto chvíli je výzva zaměřena na oblast dopravní infrastruktury resp. opravy komunikací a na tzv. technickou pomoc, která je nezbytná k zajištění administrace samotného procesu čerpání.

Žadatelé jsou vyzváni k předkládání projektů spadajících do oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (tj. prioritní osa 1) a do prioritní osy 4 - Technická pomoc. Výzva začíná dnem 17. září 2007, je kontinuální a projekty mohou předkládat kraje regionu soudržnosti Jihovýchod (oblasti podpory 1.1 a 4.2), organizace zřizované nebo zakládané těmito kraji (oblast podpory 1.1) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (oblast podpory 4.1 a 4.2). Místem realizace projektů je region soudržnosti Jihovýchod, tzn. Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Projekty jsou přijímány od data vyhlášení výzvy do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady nebo do vyčerpání finanční alokace prostředků, maximálně do 31. prosince 2013. Žadatelé mohou podávat projekty pro Jihomoravský kraj na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně, na Kounicově 13 a projekty pro kraj Vysočina na regionálním pracovišti v Jihlavě, na ulici Žižkova 89.

Téměř dvě miliardy korun pro silnice II. a III. třídy regionu Jihovýchod
Hlavním cílem oblasti podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury je zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost při respektování životního prostředí. Podporovány budou projekty zaměřené např. na výstavbu a technické zhodnocení silnic II. a III. třídy včetně mostů, protihlukových bariér, obchvatů, okružních křižovatek. Evropská komise požaduje investiční charakter projektů týkajících se výstavby silnic, tzn., že se může jednat o novostavby nebo o zlepšení stávajících parametrů silnic. Celková finanční alokace na výzvu v oblasti podpory 1.1 je 1,9 mld. Kč, z toho 85 % je z prostředků Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a zbývajících 7,5 % činí vlastní zdroje žadatele.

Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Vybrány budou projekty dosahující nejvyššího ohodnocení, minimálně však nad hranicí stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnotící kritéria, podmínky způsobilosti, Příručka pro žadatele a příjemce jsou dostupné na www.jihovychod.cz.

V prioritní ose 4 – Technická pomoc se výzva týká obou oblastí podpory: 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a 4.2 Podpora absorpční kapacity. Hlavním cílem této prioritní osy je zajišťovat efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace regionálního operačního programu, propagaci a poskytováním informací o programu a posílit absorpční kapacitu v regionu. Pro každou oblast podpory prioritní osy 4 je vyčleněna dvouletá finanční alokace ve výši 91,4 mil. Kč, z toho je 85 % poskytnuto ze zdrojů Evropské unie (ERDF), 7,5 % ze státního rozpočtu ČR a 7,5 % z rozpočtů krajů.

Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Projekty technické pomoci budou hodnoceny dle hodnotících kritérií, přičemž se bude posuzovat cíl projektu, rozpočet a naplnění monitorovacích ukazatelů.

Plné znění výzvy spolu s dalšími informacemi: www.jihovychod.cz

První výzvou začíná další významná etapa činnosti Regionální rady Jihovýchod. Po více než roce se završil proces příprav, vyjednávání s Evropskou komisí, auditů, nesčetných jednání a konzultací dochází k zahájení činnosti, která významným způsobem přispěje k rozvoji regionu soudržnosti Jihovýchod a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, tel: 532 193 552, 736 473 813, e-mail:maresova@jihovychod.czVětrné elektrárny a Vysočina


Rada kraje Vysočina na svém posledním jednání 4. září doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení týkající se výstavby nových objektů pro výrobu elektrické energie využívající energie větru. Zastupitelstvo se tímto současným fenoménem zabývalo na svém dnešním jednání.

Krajský úřad provedl analýzu dosavadních správních řízení ve věci výstavby nových větrných elektráren na území kraje Vysočina a současně i pravomocí veřejné správy na úseku povolování výstavby větrných elektráren. Orgány kraje Vysočina jsou si dobře vědomy, že nemají oprávnění zasahovat do výkonu samosprávy v obcích kraje. Nicméně, s ohledem na současnou situaci dnes zastupitelstvo kraje schválilo následující usnesení:

Zastupitelstvo kraje Vysočina ukládá
 • Radě kraje zajistit urychleně odborné posouzení a revizi Programu rozvoje kraje Vysočina, zejména v částech, které se zabývají zaváděním principů udržitelného rozvoje, a to především v souvislosti s využitím energie větru a zájmem chránit přírodu a krajinný ráz Vysočiny;
 • Radě kraje doporučit Krajskému úřadu kraje Vysočina provést odborné posouzení a revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina, zejména v části 3.5. Energie větru, a to především v souvislosti s existencí rizika poškození přírody a krajinného rázu;
 • Radě kraje zvážit možnosti realizace dalších kroků a opatření, které by zastavily nebo alespoň regulovaly živelný a nesystémový nárůst počtu větrných elektráren na území kraje Vysočina.
 • ustavuje
  pracovní skupinu ve složení Jaroslav Hulák, Marie Černá, Pavel Šlechtický, Jaromír Brychta, Zdeněk Ryšavý, která zabezpčí ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina objektivní informování občanů kraje Vysočina o využití větrné energie;
  doporučuje
  obcím kraje Vysočina, aby pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren (souhlasu s výstavbou objektů určených pro výrobu elektrické energie s využitím energie větru) na jejich území a vyzývá je k důkladnému, všestrannému posuzování všech s investičním záměrem souvisejících ekonomických a mimoekonomických aspektů.

  Navrhované usnesení je podloženo vědomím potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel. Dále se do návrhu promítla potřeba zdůraznit skutečnost, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je "čistou" energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň jde o energii zatíženou vysokými výrobními náklady. V neposlední řadě je návrh motivován vnímáním rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti.

  Každá obec, na jejímž území je zájem o vybudování větrné elektrárny, se má možnost k projektu vyjádřit, a to zejména v rámci územního řízení. Obce mají také možnost výstavbu větrných elektráren regulovat při pořizování (schvalování) svých územních plánů. Kraj ve své samostatné působnosti o takových projektech za standardních okolností nerozhoduje. Podobných investičních záměrů se může týkat také celá řada rozhodování obcí s přenesenou působností i rozhodování krajského úřadu, v takových případech se však rozhodování řídí pouze platnými právními předpisy a jakékoliv zasahování samospráv obcí i kraje do procesu je nepřípustné. Jde zejména o řízení týkající se stavebního řádu a oblasti ochrany životního prostředí.

  Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
  Více informací Zdeněk Kadlec, odbor sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 127


 • Zavřít

 • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz