Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 15.2.2007

Nový grantový program odboru informatiky


Na svém zasedání dne 13. ledna 2007 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina nový grantový program odboru informatiky „Metropolitní sítě VII – 2007“. Nově se tento grantový program tematicky člení na dva tituly - A) pro obce do 1.500 obyvatel (k dispozici 800.000,- Kč) a B) pro obce nad 1.500 obyvatel (k dispozici 1.700.000,- Kč).

Cílem programu je zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu, dále zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina. Program podporuje řešení síťových přípojek k páteřním sítím (např. ROWANet) a podporu uživatelské mobility. Spolufinancovat lze základní komunikační infrastrukturu, ale i projektovou dokumentaci.

Příspěvek z Fondu Vysočiny činí pro titul A) maximálně 60% celkových nákladů na projekt (min. 10 tis. Kč, max. 80 tis. Kč) a pro titul B) maximálně 40% (min. 30 tis. Kč, max. 200 tis. Kč). Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina nebo poštou do 15.3.2007, přičemž rozhodující je datum poštovního razítka. Podrobnější informace o programech a formulář žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341Už jen dva týdny mají žáci na volbu střední školy


Už jen do 28. února se žáci základních škol mohou rozhodnout, na jakou střední školu se budou hlásit v prvním kole dubnového přijímacího řízení. Na území kraje Vysočina si letos podává přihlášku celkem 5893 žáků. Největší zájem je standardně o studium na gymnáziích, dále v oborech elektronické počítačové systémy a obecně obory zakončené maturitou, dále byl zaznamenán zvýšený zájem o lycea. Podle statistik krajského úřadu je z učebních oborů v posledních letech největší zájem o obor kadeřnice.

Letošní první kolo přijímaček proběhne na všech středních školách v pondělí 23. dubna. Tento termín je závazný i pro školy soukromé a církevní a pro víceletá gymnázia. Žáci, kteří jsou rozhodnuti o tom, kam se budou hlásit, mohou nyní předat vyplněnou přihlášku řediteli své základní školy. Seznam škol a školských zařízení všech zřizovatelů na území Vysočiny je umístěn i na webu kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz v sekci školství). „V prvním ročníku středních škol a učilišť na Vysočině je v současné době 6320 studentů z nichž 219 pochází z jiných krajů. Zvyšující se zájem registrujeme v posledních letech o obory kadeřnice, elektronické počítačové systémy a lycea “ řekla Zdeňka Skoumalová z krajského odboru školství, mládeže a sportu.

Pokud žák se svou přihláškou v prvním kole neuspěje, může ve druhém kole podat přihlášky na více škol. Informace o volných místech na středních školách všech zřizovatelů v kraji budou pro rodiče i žáky 9. tříd základních škol uveřejněny a pravidelně aktualizovány na webových stránkách kraje Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Zdeňka Skoumalová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 564 602 847

velké foto
Studijní obory informačních technologií a počítačových systémů patří k nejvyhledávanějším.


Ministerstvo rozhodlo ve věci skládky v Pozďátkách


Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru sanace a dalšího provozu skládky Pozďátky (včetně navazujících technologií) na životní prostředí (EIA). Souhlas nebyl vydán s dalším rozšířením skládky. Současný majitel skládky ji tedy může sanovat bez dalšího rozšíření pro komerční odstraňování externích odpadů.

V souhlasném stanovisku EIA Ministerstva životního prostředí byla doporučena jako jediná možná varianta sanace skládky. Pro tuto variantu stanovilo ministerstvo životního prostředí zhruba stovku podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které by měl majitel splnit. Jedná se o podmínky jak pro období přípravy, realizace sanace skládky tak i po ukončení sanace. Podle stanoviska EIA by firma po sanaci skládky měla zabezpečit kompletní rekultivaci zasažených pozemků. Mezi vyjmenovanými podmínkami je i odchyt ještěrky obecné a její transfer do nejbližšího vhodného ekosystému nebo eliminace veškerého poškozování lesní vegetace např. zřízením manipulačních ploch nebo úložišť materiálu.

Výstavbu a provoz technologického střediska pro nakládání s odpady a rozšíření skládky pro komerční odstraňování externích odpadů v současné době neumožňuje územní plán obce Slavičky. Ministerstvo přihlédlo k tomu, že v usnesení Rady kraje 0185/2006/RK ze dne 7. 2. 2006 bylo zdůrazněno, že dle Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina není nutné budovat zpracovatelské závody nebezpečných odpadů v kraji Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Lenka Vávrová a Zdeněk Fixa, odbor životního prostředí, tel.: 564 602 511, 516.

velké foto
Skládka Pozďátky

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz